Elkonvertering

- Rytmkontroll: Görs för att återställa sinusrytm.
- Bifasisk defibrillator används. Ger lägre strömkrav. Defibrillatorn synkroniserar på QRS-komplexen så att stöten ej ges i T-vågen då detta ger risk för VF.
- Normala elektrolyter krävs. Ffa hypokalemi kontraindicerande, ger risk för inducerande av annan arytmi.
- Vid samtidig pacemaker/ICD: Sätt spatlarna anteroposteriort istället för i axill och ovan hö mamill.
- Tänk efter innan: Så att du kan hantera eventuell bradykardi/takykardi efter konverteringen.
- Effektivitet: 70-99% får sinusrytm.
- Om misstänkt flimmerduration > 48h: Waran i 4v (med terapeutiskt INR) före konvertering för att undvika risk för att bildade förmakstromber skjuts upp till hjärnan. Efterbehandling med Waran i ytterligare 4-6v.
-
Om misstänkt duration > 48h + akut behov av elkonvertering (mycket snabb rytm/hemodynamisk instabilitet): Gör TEE för att lokalisera ev tromber i

förmaken. Om dessa ej ses kan man konvertera direkt.

Farmakologisk konvertering

- Mindre effektiv än elkonv: 70% jfr 90% till sinus.
- Måste observeras efter konvertering: Risk för andra arytmier pga läkemedlen
- Narkos behövs ej.

- Preparat med konverterande effekt: Amiodarone, Flecainid, Propafenon
-
Preparat som saknar konverterande effekt: Digitalis, sotalol, Ca-blockerare, diuretika
- Preparat som fungerar som recidivprofylax: Amiodarone, Flecainid, Propafenon, Disopyramid, Sotalol, B-blockad

Förmaksflimmerablation

- Kan göras perkutant via kateter eller kirurgiskt vid annan samtidig hjärtkirurgi.

- Görs vid höggradigt symptomgivande förmaksflimmer som ej kan påverkas av klass I antiarrytmika eller där patienten får jättebesvärliga biverkningar.
-
Ej på permanenta flimmer! Oftast paroxysmala.

Förmaksfladder

- Etiologi: Uppstår efter strukturell hjärtsjukdom, hjärtkirurgi, lungemboli mm
- Patogenes: Ett makro-reentry fenomen i förmaket med en förmaksfrekvens på 240-300. Alla impulser leds inte över till kammaren pga refraktäritet i AV-nod. Vanligt med 2:1 överledning.
- EKG: Sågtandsmönster i inferiora avledningar.
- Kliniska problem: Tromboemboliska komplikationer (strokerisk) och arytmirelaterade symptom.
- Stark koppling till förmaksflimmer: 35-50% har båda.

Utredning

- Samma som för förmaksflimmer

Förebygga tromboembolism

- Samma riktlinjer som för förmaksflimmer

Arytmibehandling

- Frekvenskontroll: Mer svårkontrollerat än förmaksflimmer.
-
Elkonvertering: Samma riktlinjer som för förmaksflimmer
- Kateterablation: Säker och effektiv behandling med gott vetenskapligt underlag. Används på patienter som får upprepade symptomgivande episoder.

AVNRT (Atrioventrikulär Nodal Reentry Takykardi)

- Etiologi: En extra bana har uppstått genom AV-noden, vilken har egenskaper som gör att ett reentry fenomen kan uppstå i AV-noden (se ovan)
-
Epidemiologi: Debut i vuxen ålder, vanligare hos kvinnor. Utgör 40-70% av  Paroxysmala

supraventrikulära takykardier.
- Behandling: Blockad av AV-noden brukar vara effektiv. Vagala manövrar, adenosin (totalt AV-block under 10-20s) eller verapamil (Ca-blockad med effekt på AV-nod) har alla denna egenskap.
-
Vid återkommande besvär kan man behandla kroniskt med verapamil eller beta-blockad i förebyggande syfte, men en ablation är i de flesta fall en säker och bra metod.

Referenser

Förmaksflimmer/fladder. Hornestam, B. Internetmedicin http://www.internetmed- icin.se/dyn_main.asp?p- age=315 (Läst: 2013-01-06) (Internetmedicins redaktion)
Takykardi, regelbunden med smala QRS-komplex. Gizurarson, S; Edvardson, N. Internetmedicin http://www.internetmed- icin.se/dyn_main.asp?p- age=1899 (Läst: 2013-01-06) (Internetmedicins redaktion)

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2024 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!