Preexcitation

- Signalen leds från förmaket via den accessoriska banan till kammaren och depolariserar en del av denna.
- Denna depolarisation kommer före den normala, som går via retledningssystemet, och
ses därför på EKG som en deltavåg.

Deltavåg

Otrodrom takykardi

- Retrograd överledning i den accessoriska banan ger ett reentryfenomen och en takykardi med smala QRS-komplex.
- En patient som har
preexcitation under sinusrytm (delta-våg), men episoder med ortodrom, antidrom eller preexciterad takykardi sägs ha ett WPW syndrom . Impulser kan hos dessa patienter ledas i båda riktningarna genom den accessoriska banan.
- En person med enbart ortodrom takykardi (pga att överledningen i den accessoriska banan endast kan ske mot förmaket) sägs ha ett dolt WPW-syndrom (då dennes EKG är normalt vid sinusrytm).

Antidrom takykardi

- Även detta ger ett reentry-fenomen , men loopen går tvärt emot den vid den ortodroma takykardin.
- En takykardi med breda QRS-komplex fås då överledningen ned i kammaren går via den accessoriska vägen och därmed inte via retledningssystemet.
- Vid denna takykardi, var försiktig med adenosin då detta läkemedel kan inducera ett förmaksflimmer (hos 15% av patienter med paroxysmal supraventrikulär takykardi) och då ett förmaksflimmer hos en sån här patient kan ge en preexciterad takykardi och VF.

Preexciterad takykardi

- En person med WPW-syndrom som får ett förmaksflimmer kan få en mycket allvarlig takykardi.
- Denna uppstår då
alla flimmervågorna överleds via den accessoriska vägen (den vanliga bromsen som utgörs av refraktäriteten i AV-noden är borta).
- Detta ger en
takykardi med breddökade QRS och frekvenser upp till 400/min .
- Risk finns för
hemodynamisk instabilitet och övergång till ventrikelflimmer .

WPW (Wolf Parkinson White)

Text Box: Acessorisk bana
- En accessorisk bana har bildats mellan förmak och kammare som, fristående från AV-noden, kan överleda impulser mellan dessa. 
- Detta kan ge upphov till flera syndrom beroende på hur

Referenser

Abnormalities of cardiac rythm. Silbernagl, S. Color atlas of pathophysiology: 186-193 Utgåva 2 - Thieme: 2010 (Silbernagl, S; Lang, F)
Takykardi, regelbunden med smala QRS-komplex. Gizurarson, S; Edvardson, N. Internetmedicin http://www.internetmed- icin.se/dyn_main.asp?p- age=1899 (Läst: 2013-01-06) (Internetmedicins redaktion)

1 trådar om denna sida i forumet

Gunnar Foss
Man tackar, åtskilliga dimmor har skingrats!
Sida:0

Trådar på denna sida

medinsikt.se - © Erik Boberg 2024 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!