- Patienten initialt varm och torr + väl genomblödd trots fallande BT . Detta pga hyperkinetisk cirkulation (sänkt perifer resistens + ökad HR/kontraktilitet)
- Efter ett par timmar kan tillståndet
övergå i traditionell chockbild med perifer kyla, blekhet, kallsvettighet etc.

Handläggning

- Airway/Breathing: Fri luftväg, saturation, läppcyanos. Intubering? Syrgas!
- Cirkulation: BT, puls, perifer kyla, kapillärt återflöde. Venväg, 2 st stora! HLR?
- Hemodynamisk behandling:
Kristalloider (ringeracetat), kolloider (dextran, albumin, plasma). Mycket vätska behövs pga läckande kärl (10-12-14l). Kolloider effektivare än kristalloider. Överväg erytrocyter om Hb sjunker pga utspädning eller sänkt benmärgsfunktion.
- Vasokonstriktion: Om ej BT stiger på enbart vätskebehandling. Noradrenalin.
-
Jonotropa läkemedel: Om patient med hjärtsvikt. Dopamin/dobutamin
- Monitorering, provtagning:
Blodstatus, elstatus, odlingar (blod, urin, NPH, sår), artärgas. Nål i ljumsken om det ej går att sticka i armen!
-
Antibiotika! Undanröj fokus (abscess etc). Avstängd pyelit? UL njurar! Standardantibiotika är aminoglykosid + cefotaxim. Vid misstanke om anaerob genes väj istället karbapenem (meronem/tienam) eller tazocin i singelbehandling.

- Ut med all hemostashämmande behandling: Waran, ASA etc.
- Följ Hb: Kan initialt vara normalt då det är en koncentration! Sjunker när man ersätter vätska och pga vätskeinträde från perifer vävnad till blodbana.
-
Behandlingsmål: SaO2 > 95%, MAP > 70 mmHg.
- APTT/PK < 1,5 x normalvärde
- Trombocyter 50-75-100
- EVF > 30
- pH > 7,2 + Ca-jonaktivitet > 1 mmol/l + kroppstemp > 35 grader för adekvat funktion hos koagulationsfaktorer.

Kardiogen chock—handläggning

- >50%  mortalitet, högre än för blödningschock!

Tecken till kardiogen genes

- Bröstsmärta, akut dyspné tydande på akut hjärtinfarkt
- STEMI
med ST-höjning i minst 2 närliggande avledningar på EKG, nytillkommen Q-våg. Förhöjda troponiner.
- Låg hjärtminutvolym som inte kan förklaras av hypovolemi, arytmi, hypoxemi, acidos eller AV-blockering

Handläggning

- Airway/Breathing: Intubering? Syrgas!
- Cirkulation: Venväg! HLR?
- Smärtlindring: 10mg morfin. Analgesi + välbefinnande -> sänkt sympaticus -> minskad afterload -> lättare för hjärtat. Dock till viss del negativt för perifera organ i akutskedet. Ge ej för mycket!
-
Stas/lungödem: Ge diuretika.
-
Vätska: Aktuellt i senare skede då patienter ofta blir uttorkade av längre tids sjukhusvistelse. Ge till patienter med HK-infarkt och svikt. De är beroende av bra preload.
- Till IVA! CVK för tryckmätning, artärnål för tryckmätning och provtagning, KAD för timdiures, ischemi och arytmimonitorering.
-
Lungödembehandling: Vid vänstersidig svikt! CPAP,

övertrycksandning (ökar tryck i thorax och trycker undan blod så att afterload minskar), respirator. CPAP minskar venöst återflöde. Patienter med kardiogen chock kan vara beroende av det venösa återflödet.
- IV nitroglycerin: Kan prövas om lungödem + patient som håller trycket.
- Diures: Försök inte att öka denna med diuretika. Detta gör ej situationen bättre för njurarna. Deras funktion är beroende av deras perfusion, inte deras diures! Diuretika enbart vid tecken på övervätskning.
-
Inotropi: Förbättrar kontraktilitet hos hjärtat. Kortsiktig behandling som ökar mortaliteten på sikt. Dobutamin eller dopamin.
-
Vasopressorer: Ökar perifer resistens och därmed MAP. Noradrenalin. BT-stegring sker på bekostnad av ökad syrekonsumtion i hjärtat. Ökad perifer resistens kan ge fallande CO pga ökad afterload. Detta ger då minskad vävnadsperfusion.
-
Buffring: Om acidos pga hypoxi.
-
IABP: Intraaortic Balloonpump. Vid vänstersidig svikt eller koronarsjukdom. Appliceras genom v femoralis. Appliceras alltid vid angio.

Diagnostik—parallellt med behandling

- Blodprover, hjärtmarkörer, artärgas
-
EKG: Ischemi? Infarkt?
-
Ekokardiografi: Pumpförmåga?
-
Systoliskt blåsljud: Kan tyda på ventrikelseptumdefekt eller mitralisinsufficiens.

Behandla grundorsak!

- Bör göras så snart som möjligt då detta är det enda som kan förbättra patientens prognos.
- Ischemi:
Akut angiografi med PCI eller akut CABG efteråt. Transportera patienten snabbt till sjukhus med dessa möjligheter.
-
Ventrikelseptumdefekt och mitralisinsufficiens: Behöver akut kirurgi för att överleva. Mycket dålig progons!

Handläggning—septisk chock

Symptom/utseende

Symptom/statusfynd

- Utseende: Blekhet, svaghet, nedsatt perifer cirkulation (perifer kyla), marmorering (blek hud med venmönster). Svettning pga sympaticuspåslag.
-
Puls: Snabb, svag. Liten slagvolym. Radialis och femoralis skall palperas. Palpabel radialispuls = SBT > 90, palpabel femoralispuls = SBT > 70, palpabel karotispuls = SBT 50-60
-
Blodtryck: Minskat puls-/systoliskt tryck. Pga små slagvolymer. BT < 90 i > 30min eller < 100 trots vasopressorbehandling.
-
Medvetande: Påverkat, oro, rastlöshet, oklarhet. Ofta är de själv omedvetna om vad som händer. Minskad perfusion till CNS.
- Diures: Fallande. < 30ml/timma
- Andning: Snabb, ansträngd. Sympaticuspåslag + metabol acidos.
-
Syra-bas: Respiratorisk alkalos, metabol acidos

Handläggning—blödningschock

- Massiv blödning: Transfusionsbehov > 10 erytrocytkoncentrat/24h
-
Kritisk blödning: Transfusionsbehov > 1 erytrocytkoncentrat/10kg/h
-
Orsaker: Post partum, trauma. Ger snabbt koagulopati pga läckage av koagulationsfaktorer/trombocyter.
-
Airway/Breathing: Syrgas! Intubering?  Respirator?
-
Cirkulation: HLR? Grov venväg. Stoppa pågående blödning (kirurg/obstetriker)!
- Kolloider: Stannar i blodbanan.
-
Blodprodukter: 4 enheter erytrocyter + 4 enheter färskfrusen plasma + 1-2 enheter trombocytkoncentrat = helblod.
- >30% blodförlust = 1,5l hos vuxen = 6l ringeracetat eller 1l kolloid + 2l ringeracetat. Sannolikt behov av erytrocyter. Beställ!
- >40%  blodförlust: Sannolikt behov av plasma.
-
Analgetika: Mycket försiktigt. Dessa patienter lever på sympaticuspåslaget. Vi vill inte ta bort det! Dock försämrar stress koagulationen...

SIRS—2 av följande:

Tecken till infektion

- Feber > 38/< 36
- Hjärtfrekvens > 90
- Andningsfrekvens > 20/PaCO2 < 4
- LPK > 12/< 4

- Hosta, sputum, lungauskultation
- Urinvägssymptom, dunkömhet
- Infekterat sår
- Sänkt medvetande, nackstelhet etc
- Rodnat, svullnat hudområde (erysipelas/fasciit/myosit)

1 trådar om denna sida i forumet

Erik Boberg
Det skall stå inotropa läkemedel
Sida:0

Trådar på denna sida

medinsikt.se - © Erik Boberg 2024 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!