Sida 4 . Copyright Erik Boberg

Trötthet

- Framför allt pga sänkt CO.
- Abnormaliteter i skelettmuskulatur och andra co-morbiditeter (tex anemi) är bidragande.

Dyspné

- Lungödem i interstitier och alveoler aktiverar juxtakapillära J-receptorer som stimulerar till snabb, ytlig andning som är karakteristisk för hjärtsvikt.
- Minskad lungcompliance, ökad luftvägsresistens, trötthet i respiratoriska muskler/diafragma samt anemi är bidragande orsaker.
- Till en början bara vid fysisk aktivitet
- Med progredierande sjukdom utvecklar patienterna till slut även vilodyspné

Ortopné (dyspné i liggande ställning)

- När patienten lägger sig ned skapas ett venöst återflöde från splanchniska cirkulationen och från nedre extremiteter. Detta ökar preload och förvärrar lungödem.
- Senare manifestation än dyspné vid fysisk aktivitet.
- Ger nattlig hosta —ett symptom på hjärtsvikt som ofta förbises.
- Andra tillstånd som kan ge ortopné är bukfetma, ascites eller lungsjukdomar som ger försämrad andningsförmåga i liggande.

Paroxysmal nocturnal dyspné (PND)

 - Akuta episoder av svår andnöd som uppkommer nattetid och väcker patienten.
- Underlättas ofta ej av att patienten sätter sig upp.
- Hosta och väsande ljud (=rhonki?), troligen pga ökat tryck i bronkiella artärer, vilka komprimerar luftvägar och interstitiellt lungödem som ger ökad resistens i luftvägarna.
- Hjärtastma är nära besläktat med PND. Differentiera från primär astma och rhonki av annan orsak.

Cheyne Stokes andning

- Till följd av lågt CO. Respiratoriska centrat har förlorat sin känslighet för CO2.
- Patienten får apnéer , under vilka PO2 faller och PCO2 stiger. När till slut det okänsliga respiratoriska centrat stimuleras börjar patienten hyperventilera och får hypokapni.
- Därefter följer ytterligare en period av apné.
- Vanligt
vid avancerad hjärtsvikt .

Akut lungödem

- Snabbt isättande dyspné i vila , takypné, takykardi, svår hypoxi.
- Till följd av
akut kardiogen chock .

Gastrointestinala symptom

- Anorexi, illamående, tidig mättnad associerad med buksmärtor
- Kan uppstå till följd av
ödem i GI-kanalen eller stasad lever .
- Stasad lever eller sträckning av dess kapsel pga hepatomegali kan ge smärta i övre högra kvadranten

Neurologiska symptom

- Konfusion, desorientering., sömnsvårigheter, humörsvängningar
- Hos patienter med svår hjärtsvikt , speciellt äldre som har cerebral ateroskleros och en reducerad cerebral perfusion.

Symptom från urinvägarna

- Nokturi. Uppstår till följd av venöst återflöde under natten från ödem i nedre extremiteter som bildats under dagen.
- Kan göra det
svårare för patienten att somna .

Symptom vid hjärtsvikt

Symptom
Vid mild svikt
Vid svår svikt

Allmäntillstånd

Opåverkad, dock obekväm med att ligga på rygg ett par minuter.

Sitter upprätt, ansträngd andning, kan ej avsluta meningar utan att bli andfådd

Blodtryck

Normalt eller högt

Reducerat

Adrenerg aktivitet

Sinustakykardi, perifer vasokonstriktion (kalla perifera extremiteter, cyanos i läppar och nagelbäddar)

Tryck i v jugularis
- Mätning av jugularistryck:
Mät höjden på den venösa kolumnen i v jugularis från sternum och lägg till 5cm. Normalt < 9cm.

Normalt eller förhöjt vid abdominellt tryck

Förhöjt

Lungrassel och –rhonki

Tecken på lungödem.  Exspiratoriska rhonki kan också höras pga lungödem. Specifikt fynd för hjärtsvikt om patienten är lungfrisk.
- Vanligt med frånvaro av rassel pga bra lymfdränage av alveoler.

Pleuravätska

Pga hypertension i lungkretsloppet. Oftast vid svikt av båda hjärthalvorna då pleuran dräneras  av både systemiska och lungvener.

Hjärtljud

- 3:e hjärtljud: Pga sträckning av chordeae tendineae vid snabb kammarfyllning (ökat slutsystoliskt VK-tryck). Tecken till VK-svikt.
- 4:e hjärtljud hos patienter med diastolisk dysfunktion—förmakskontraktion mot styv kammare..
- Vid svår svikt hörs ofta blåsljud pga mitralis– och aortainsufficiens

Iktus: Normalt till höger om medioklavikularlinjen.

Vänsterförskjuten och breddökad. Tyder på vänsterkammarhypertrofi

Buk

Hepatomegali: Vanligt tecken på hjärtsvikt

Ascites och ikterus: Sena tecken.

Extremiteter

Perifera ödem: Kardinaltecken. Dock ofta frånvarande, speciellt vid diuretikabehandling.
- Pretibiala och ankelödem hos ambulanta patienter.

Referenser

Hear failure and cor pulmonale. Mann, D. Harrisson´s Principles of Internal Medicine: 1443-1455 Utgåva 17 - Mc Graw Hill: 2008 (Fauci, A; Braunwald, E; Kasper, D; Hauser, S; Longo, D; Jameson, L et al.)

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2024 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!