Sida 5 . Copyright Erik Boberg

Utredningsmål

1. Fastställa diagnosen

- Typiska symptom + tecken till nedsatt hjärtfunktion
- Vid tveksamhet: Vägledning av positivt svar på behandling med farmaka mot hjärtsvikt
- Ekokardiografi behövs i de flesta fall för att fastställa diagnos. Det visar även på ev systolisk eller diastolisk dysfunktion samt klaffvitier

2. Bedöma svårighetsgraden av svikten

- Graderas enligt NYHA  (New York Heart Association)

Laboratorieprover

Natriuretiska peptider

- BNP, Nt-Pro-BNP: Tolkas lika, men Nt-Pro-BNP har högre normalvärden
- Insöndras från kammare och förmak som svar på stigande fyllnadstryck och uttänjning
- Nivåerna av peptiderna  korrelerar väl till graden av hjärtsvikt och till prognos.
- Specificitet: De stiger även vid annan svår hjärtsjukdom, tex akut koronart syndrom  och klaffel, sepsis. Ökad ålder, nedsatt njurfunktion, förmaksflimmer och kvinnligt kön ger alla högre värden. Obesitas kan ge lägre värden.
- Diagnostiskt värde: Höga värden talar för hjärtsvikt och låga värden talar starkt emot. Medelhöga värden ger misstanke om hjärtsvikt.
- Värdefulla i akut situation för diagnos av akut dyspné

Elstatus

- Na, K, kreatinin

Leverstatus

- ASAT, ALAT, ALP, bilirubin
- Medför hjärtsvikten någon påverkan på leverfunktionen?

Blödningsstatus

- Protrombin, APTT
- Ger svikten en sådan påverkan på leverfunktionen att koagulationen är påverkad?

Blodstatus

- Hb, LPK, TPK

Thyroideastatus

- TSH, T3, T4
- Hypertyreos/hypotyreos som orsak till

svikt/symptom?

B-glukos

- Diabetes som orsak till svikt?

CRP

- Infektion som orsak till försämring av kronisk svikt?

Differentialdiagnoser

- Kardiell ischemi (angina pectoris, hjärtinfarkt) utan hjärtsvikt
-
Lungsjukdomar som ger dyspné: KOL, astma
- Pneumoni
-
Icke kardiella orsaker till lungödem: Lungemboli, ARDS
- Njur– och leversvikt med ödem: Ger retention av salt och vatten, men utan bakomliggande hjärtsjukdom.
- Perifiera orsaker till ödem: Åderbråck, fetma
- Anemi eller blödning

Övrig utredning

EKG

- 12 avlednings-EKG skall alltid tas.
- Hjärtrytm
- Vänsterkammarhypertrofi
- Tidigare hjärtinfarkt
- Grenblock/AV-block
- Ett normalt EKG utesluter i princip vänstersidig systolisk dysfunktion.

Röntgen thorax

- Hjärtats storlek och form
- Lungkretsloppet
- Differentialdiagnostik: Pneumoni, KOL tex.
- Lungödem: Patienter med akut hjärtsvikt har ofta interstitiella och/eller alveolära ödem, medan patienter med kronisk hjärtsvikt ofta saknar dessa pga en förbättrad förmåga hos lymfatiska kretsloppet i lungan att dränera vätska.

Ekokardiografi

- Indicerad vid alla nyupptäckta fall av hjärtsvikt.

- Bra som uppföljning av hjärtfunktionen, tex när patienten söker för akut försämring av sin svikt.
- Abnormaliteter i ventrikelväggen
till följd av tidigare hjärtinfarkt
- Tjocklek på ventrikelväggen visar på hypertrofi
- Klaffvitier
- Tryck i lungkretsloppet:
Kan mätas vid undersökningen.
-
Ejektionsfraktion (EF): Normal EF (>50%) tyder på adekvat systolisk funktion, sänkt EF (<30-40%) tyder på försämrad kontraktilitet. Mitralisinsufficiens ger dock tex ett bra EF, då en mängd blod vid detta tillstånd pressas tillbaka till förmaket under systole.
-
MR är golden standard för morfologi och mätning av volymer.

Arbetsprov

- Maximal förmåga ger ett mått på graden av hjärtsvikt.
- Kan värdera bakomliggande ischemi
- VO2 (syreupptag) < 14ml/kg indikerar hjärttransplantation då det har visats att dessa patienter klarar sig bättre efter transplantation än om de enbart medicineras.

Bandspelar-EKG

- Arrytmier

Koronarangiografi

- Ischemisk hjärtsjukdom

Utredning—kronisk hjärtsvikt

3. Fastställ orsaken till svikten

Grad

Symptom

I

Inga symptom

II

Lätt hjärtsvikt med andfåddhet och trötthet efter mer än måttlig fysisk ansträngning (springa, gå i trappor).

III

Medelsvår hjärtsvikt med symptom vid lätt till måttlig ansträngning (påklädning, promenad).

IV

Svår hjärtsvikt med symptom i vila

Vanliga orsaker till svikt

Vanliga orsaker till akut försämring av kronisk svikt

Ischemisk hjärtsjukdom, med eller utan hjärtinfarkt (50-75% av all hjärtsvikt)

Akut ischemi eller hjärtinfarkt

Hypertoni (ensamt eller tillsammans med andra orsaker)

Dålig compliance (patienten tar ej sina mediciner)

Diabetes

Akut infektion (pneumoni, influensa)

Klaffel

Arrytmi (tex förmaksflimmer)

Hög alkoholförbrukning

Anemi

Hjärtmuskelsjukdomar (kardiomyopatier)

Drog– och alkoholmissbruk

Referenser

Hear failure and cor pulmonale. Mann, D. Harrisson´s Principles of Internal Medicine: 1443-1455 Utgåva 17 - Mc Graw Hill: 2008 (Fauci, A; Braunwald, E; Kasper, D; Hauser, S; Longo, D; Jameson, L et al.)
Hjärtsvikt - kronisk. Andersson, B. Internetmedicin http://www.internetmed- icin.se/dyn_main.asp?p- age=103 (Läst: 2013-01-08) (Internetmedicins redaktion)

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2023 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!