Sida 3 . Copyright Erik Boberg

Cyanosvitier och koarktation

Transposition av de stora artärerna (TGA)

- Aorta går från höger kammare och A pulmonalis från vänster kammare: Systemkretsloppet och lungkretsloppet är helt frikopplade från varandra.
- Barnet överlever pga öppna passager mellan kretsloppen: PDA och PFO.
- PFO kan dock vara för liten och när PDA börjar stänga sig blir barnet gravt cyanotiskt.
- En septostomi där en ballong blåses upp i vä förmak via en kateter från v cava inferior in i hö förmak och genom FO. Ballongen rycks sedan genom

förmaksseptum och hålet blir större. Barnet mår bättre.
- Korrektion görs sedan inom 2v ålder: Platsbyte på artärerna och flyttning av coronarkärlen till den ”nya aorta”.

Pulmonal atresi

- I stort sett avsaknad av flöde från höger kammare till a pulmonalis.
- Flödet går istället via ductus arteriosus:
Barnets överlevnad bygger på att denna är öppen.
- Flödet från HK till VK kan gå via en VSD.

Lågt flöde, lågt tryck i nedre extremiteter

Högt flöde, normalt tryck i övre extremiteter

Coarktatio aortae

Cyanos i nyföddhetsperioden

- Hjärtfel: Pulmonalisstenos, pulmonell atresi, transposition av de stora artärerna, Coarktatio aortae, Fallots anomali. Ger Hö-Vä shunt.
- Lungsjukdom:
PAS, IRDS, MAS, pneumoni, pneumothorax
- Persisterande fetal cirkulation: Kvarstående hög resistens i lungkretsloppet med cyanos pga strömning genom foramen ovale till följd av det låga flödet genom lungkretsloppet.
- Anemisk patient: Kan dölja cyanos då ett lågt Hb-värde gör det svårare att uppnå 50g/l icke syresatt blod, vilket krävs för den blå färgen.
- Rent syre höjer inte saturationen om cyanosen beror på hjärtfel med Hö-Vä shunt. Hyperoxitesten är ett test där pat ges 100% O2 och saturationshöjningen registreras.
- Trumpinnefingrar / hypertrofisk osteoartropati om kvarstående cyanos till 1-2 års ålder.

Fallots anomali

- Pulmonalisstenos (infundibulär) + VSD + överridande aorta (över VSD:n) + högerkammarhypertrofi
- Ger Hö-Vä shunt
och cyanos.

Andra hjärtfel som är beroende av öppen ductus

Hypoplastiskt VK-syndrom: I stort sett ingen vänsterkammare och liten tunn aorta. Flödet till systemet går via ductus och flödet till koronarkärlen via backflöde ned i aorta ascendens från DA. Mycket komplicerad operation i 3 steg för att korrigera!

Coarctatio aortae: Sitter ofta nära PDA och koarktationen kan hållas öppen av en öppen PDA. I vissa fall står PDA för hela flödet till nedre kroppshalvan.

Referenser

Hjärtsjukdomar. Pesonen, E. Barnmedicin: 321-342 Utgåva 3 - Studentlitteratur: 2007 (Lindberg, T; Lagercrantz, H)

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2023 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!