Sida 4 . Copyright Erik Boberg

Hjärtsvikt efter födsel

Symptom

- Takypné och förstorad lever: Pga stas bakåt
- Svaga perifera pulsar: Pga dålig slagvolym
- Ökad hjärtfrekvens, blekhet, svettning: Pga katekolaminpåslag till följd av det sjunkande systemblodtrycket.
- Minskad aptit: Pga sänkt lungcompliance (vätskestas), vilket ger ökat andningsarbete och liten energireserv kvar till att äta.
- Dålig viktökning: Pga minskad aptit och katekolaminernas katabola effekter (ökad BMR).
- Akut, snabb viktökning: Pga vätskeretention. Behandla med diuretika.
- Hyponatremi: Pga ödemen. Behandla med diuretika (furosemid, aldosteronantagonister), inte med natrium då detta bara belastar cirkulationen ytterligare (bidrar till vätskeretention).
- Inotropt stöd: Digitalis. Dopamin, Dobutamin, Fosfodiesterashämmare vid intensivvård.
- Reducering av afterload: ACE-hämmare (Enalapril, Captopril)
- Bradykardi som ger svikt: Isoprenalin (oselektiv beta 1 och 2 stimulerare).

Diagnostik

Anamnes
Cyanos
Pulsar

- Svaga femoralis vid koarktation
- Starka vid PDA och aortainsufficiens
- Generellt svaga + stor lever: Hjärtsvikt

Auskultation

- 50% av nyfödda har blåsljud! Ansträngning, feber, anemi, tyreotoxikos med hyperkinetisk cirkulation är vanligt. Diastoliska blåsljud är alltid patologiska!
- 90% av icke cyanotiska hjärtfel och deras svårighetsgrad kan bedömas på enbart auskultation.
- Fremissement: Vibrationer i bröstkorgen. Ger grad 4, 5, eller 6 på blåsljudet.

Blåsljud

- Fysiologiska: Högfrekventa, musikaliska. Måsskrik. Ruteressform (crescendo—decrescendo). Korta, fyller ej hela systole. Sällan över grad II-III.
- ASD: I princip fysiologiskt blåsljud, men med konstant delning av andratonen.
- Stenoser i stora artärer: Crescendo—decrescendo. Längre blåsljud vid svårare stenos. Systoliska blåsljud.
- VSD: Nästan lika högt ljud under hela systole. VSD med stor shunt ger diastoliskt blåsljud också pga stort flöde genom mitralisklaffen.
- Läckage genom klaffar till stora artärer: Ger decrescendoblåsljud i diastole. Beror på minskande tryckgradient mellan aorta och VK / A pulmonalis och HK ju längre in i diastole vi kommer.
- PDA: Ger kontinuerligt blåsljud i diastole och systole pga konstant högre tryck i aorta än A pulmonalis. Nyfödd har endast systoliskt blåsljud pga högre tryck i lungkretsloppet, vilket ju sedan sjunker.

EKG

- Rytmrubbningar
- Hypertrofi / ischemi
- Atrioventrikulär septumdefekt:
Vanligt hos Mb Down. Ger S > R i AVF

EKO

- Öppen ductus? Ductusberoende vitium eller ej?
- Myokardpåverkan? Kontraktilitet.
- Utflöden i Aorta / A pulmonalis:
Stenoser? Goda förbindelser?

Symptom och diagnostik

Andraton

Systole

Systole

Diastole

S1

S2

S1

S2

A2

P2

A2

P2

Inspiration

Exspiration

Fysiologiskt: Pulmonalistonen kommer senare än aortatonen i andratonen vid inspiration. Detta pga att det negativa trycket i thorax vid inspiration ger ökad venös återfylland till högerkammaren och en längre tömningstid pga ökad fyllningsgrad. VK påverkas inte.

S1

S2

S1

S2

A2

P2

A2

P2

Klick

Pulmonell hypertension: Kortare försening av P2 vid andratonen och högre stängningsljud pga högre tryck i lungkretsen ger tidigare stängning. Klick vid svår PH pga dilaterad a pulmonalisrot.

Pulmonalisstenos: Långsammare strömning genom pulmonalisklaffen försenar dess stängning.

Systole

Systole

Diastole

S1

S2

S1

S2

A2

P2

A2

P2

Inspiration

Exspiration

ASD: Vid exspiration flödar viss volym från lungorna tillbaka från vä förmak genom defekten in i höger förmak. Detta ger ökad fyllnad av HK även vid exspiration och därmed ökat avstånd A2 till S2 även där.

S1

S2

S1

S2

P2

A2

P2

A2

Aortastenos: Förlängd tömning av vä kammare ger omkastning så att aortaklaffljudet kommer efter pulmonalisklaffljudet i S2. Även förstatonen delas här (pga ökat tryck i vä kammare och tidigare slutning av mitralisklaffen?)

Referenser

Hjärtsjukdomar. Pesonen, E. Barnmedicin: 321-342 Utgåva 3 - Studentlitteratur: 2007 (Lindberg, T; Lagercrantz, H)

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2023 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!