Sida 3 . Copyright Erik Boberg

Hormonberoende riskfaktorer

- Hormonell obalans (endogent östrogenöverskott) har en signifikant roll.
- Ökad exponering för östrogen under livet ses hos de som har långt reproduktivt liv, de som är barnlösa , som får sitt första barn sent , de med tidig menarche , de med sen menopaus .
- Övervikt och fetma: Ger ökad risk för bröstcancer postmenopausalt, troligen pga aromatasaktivitet i fettväven, vilken producerar östrogen även postmenopausalt.
- Behandlingsinducerad östrogenexponering:
HRT postmenopausalt .
- P-piller: Viss riskökning ses under pågående behandling, men denna går tillbaka 5-10 år efter avslutad behandling. I unga år när de flesta tar p-piller är incidensen av bröstcancer så låg att riskökningen torde vara försumbar.
- Aktiva ovarietumörer som producerar östrogen är också associerade med ökad risk för bröstcancer.

- Östrogen stimulerar till produktion av tillväxtfaktorer hos både normala bröstceller och cancerceller.
- Möjligen kan östrogen- och progesteronreceptorer på vanligt bröstepitel interagera med tillväxtfaktorer som TGF-
α, PDGF, FGF som skapas av tumörcellerna och på detta sätt skapa en autokrin mekanism för tumörutveckling.
- När östrogen metaboliseras bildas fria syreradikaler (O2-) som slår sig samman med väte till H2O2. Väteperoxiden reagerar sedan med järn och HO- bildas. Oxidativ stress! Könshormonerna kan även påverka SOD, GSHRed, GSHPx (?) och Cat (?) [antioxidanter…]
- Till skillnad från endometriet sker den
största proliferationen i bröstet under menstruationscykelns sekretoriska fas (dvs under höga nivåer av både östrogen och progesteron ).

 

Hereditet

- 5-10% av fallen anses vara ärftligt betingade
- Misstänk ärftlig genes hos: Kvinnor som får bröstcancer efter menopaus , som får den bilateralt , har andra associerade cancerformer (ovariecancer tex), har många nära släktingar som drabbats (att ha en förstagradssläkting med bröstcancer är i sig en riskfaktor med relativ risk 1,2-2), eller tillhör särskilda etniska grupper
- Hälften av kvinnorna med ärftlig bröstcancer har en mutation i genen BRCA1 och ytterligare en tredjedel har muterad BRCA2 .
- Båda dessa gener tros vara
involverade i DNA-reparation .
- Deras
exakta roll i karcinogenesen är inte helt klarlagd .
- Cancer uppstår då båda allelerna muteras (tumörsuppressorgener). En mutation föds man med, den andra får patienterna under sin livstid.
- Gentestning finns , men de hundratals ställen generna kan vara muterade på (varav bara vissa ökar cancerrisken) försvårar testningen.
- De flesa som har muterade
BRCA1/2 kommer att få bröstcancer innan de fyllt 70 . Bara 7% av normalbefolkningen (av kvinnor) har då fått bröstcancer.
- Mindre vanliga ärftliga tillstånd med ökad bröstcancerrisk: Li Fraumenis syndrom (p53-mutation), Cowdens sjukdom (PTEN-mutation) och bärare av genen ataxia-telangiectasia.

Joniserande strålning mot brösten

- Ökar risken för bröstcancer.
- Magnituden av riskökningen beror av: Stråldosen, tiden sedan man exponerats och åldern hos den utsatte.
- 20-30% av de som behandlas med strålning mot Hodgkins lymfom i tonåren eller 20-årsåldern drabbas av bröstcancer. Personer som behandlats på samma sätt i äldre ålder har ingen ökad risk.

 

Genetiska förändringar

- HER2/NEU överuttryckt i 30% av invasiva bröstcancrar.
- Amplifiering av RAS och MYC har också rapporteras i vissa fall, så även mutationer i p53 och Rb .
- Hypermetylering av promotorregioner kan inaktivera ett stort antal gener (inkl östrogenreceptorgenen).
- 5 subtyper av tumörer har hittats och kunnat reproduceras (de associeras dessutom med olika prognos): Luminal A (östrogenreceptorpositiv), Luminal B (östrogenreceptorpositiv), HER2/NEU-överuttryckande (östrogenreceptornegativ), Basal-liknande (negativ för både östrogenreceptor och HER2/NEU), Normalbröstliknande

Epidemiologi / riskfaktorer / patogenes

30

70

50

40

60

400

200

300

100

1 barn vid 35 åå

4 barn 20-29 åå

Inga barn, menopaus 50 åå

Menopaus 45 åå

Menopaus 55 åå

HRT enbart östrogen 50-60åå

HRT östrogen + progesteron 50-60åå

Incidens av bröstcancer i olika åldrar beroende av östrogenberoende riskfaktorer . Menarche i dessa grafer skedde vid 13 åå.

Referenser

Cumulative Risk of Breast Cancer to Age 70 Years According to Risk Factor Status: Data from the Nurses' Health Study. Colditz, GA; Rosner, B. American Journal of Epidemiology: 950-964 Volym 152 2000
Sjukdomar i bröstkörteln. Frisell, J; Fornander, T; Ekedahl, S. Läkemedelsboken: 572-578 Utgåva 2014 - Läkemedelsverket: 2014 (Andersson Öhrvik, P; Hambn, C; Magnusson, P)
The Female Genital System and Breast. Montag, A; Kumar, V. Basic Pathology: 711-750 Utgåva 8 - Saunders, Elsevier: 2007 (Kumar, V; Abbas, A; Fausto, N; Mitchell, R)

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2024 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!