Sida 2 . Copyright Erik Boberg

polyper uppstått.

Riskfaktorer

- Kost: Fettrik kost med lågt fiberinnehåll har diskuterats, men ej kunnat säkerställas som riskfaktor
- Omgivningsfaktorer: Sannolikt viktiga då incidensen av sjukdomen varierar mycket i olika delar av världen.
- Ulcerös colit: Klarlagd riskfaktor. Sjukdomens svårighetsgrad, medicinsk behandling och förekomst av dysplasi är i hög grad avgörande för hur pass stor riskökningen är för patienten. Övervaka därför dessa patienter med koloskopi och multipla biopsier. Höggradig dysplasi eller DALM (Dysplasia Associated Lesion or Mass) är indikation för profylaktisk kolektomi.
- PSC: Förekommer oftast tillsammans med UC och potentierar då riskökningen för coloncancer.
-
Crohns sjukdom: Ger ökad incidens av kolorektal cancer. Riskökningen är relaterad till hur länge patienten haft sjukdomen. Riskökningen är dock relativt liten, varför särskild uppföljning ej rekommenderas.

Patologi

- De allra flesta tumörerna är adenokarcinom .
- Undantaget är
tumörer i analkanalen som är skivepitelcancer
- Det anses vanligt att en
coloncancer urspringer från ett adenom (en godartad tumör som har varierande grad av dysplasi).
- Ju högre grad av dysplasi och ju större adenomet är – desto högre är risken för malign transformation.

Metastaser

1. Regionala lymfkörtlar
2. Lever
3. Lungor
4. Skelett

- 25-30% får metastaser som inte kan botas.

Epidemiologi

- 8% av all nydiagnosticerad cancer i Sverige (3483 fall 2002).
- Lika vanligt hos män som hos kvinnor.
- Åldersstandardiserad incidens konstant de senaste 30 åren.
- 75% av fallen drabbar personer >65 års ålder
-
5-årsöverlevnad: 41% hos män, 47% hos kvinnor. Ungefär hälften blir botade från sin cancer och får efter 10 år samma dödlighet som befolkningen i övrigt.

Epidemiologi. Lokalisation och stadieindelning

Rektum: 39%

Sigmoideum: 35,7%

Colon descendens: 4%

Colon ascendens: 14%

Colon transversum: 8%

Staging (TNM)

T: Primärtumör
N: Regionala lymfkörtelmetastaser
M: Fjärrmetastaser

- TX: Tumörens utbredning kan ej bestämmas
- T0: Inga tecken till primärtumör
- Tis: Carcinoma in situ (intraepitelial tumör, eller invasion av lamina propria)
- T1: Invaderar submukosa
- T2: Invaderar muscularis propria
- T3: Invaderar genom muscularis propria till subserosa eller icke peritonealiserad perikolisk/perirektal vävnad
- T4: Perforation av viscerala peritoneum eller invasion direkt in i andra organ/strukturer (tex överväxt till andra segment av colon eller rektum)

- NX: Regionala lymfkörtlar kan ej bedömas
- N0: Inga regionala lymfkörtelmetastaser
- N1: Metastaser i 1-3 perikoliska lymfkörtlar
- N2: Metastaser i 4 eller fler perikolsiak lymfkörtlar

- MX: Fjärrmetastaser kan ej bedömas
- M0: Inga fjärrmetastaser

- M1: Fjärrmetastaser

 

Även metastaser i extraregionala lymfkörtlar (ljumske, supra klavikulärt) räknas som fjärrmetastaser.

 

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2023 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!