Sida 3 . Copyright Erik Boberg

Symptom som ofta leder till vidare utredning och diagnos:

- 20-25% diagnosticeras pga akut insjuknande med kolonileus, perforation och/eller makroskopisk blödning från tarmen. Resterande hittas pga följande symptom (i ungefärlig ordning efter vanlighet):

1. Ändrade avföringsvanor

- Alla typer av avföringsförändringar kan ses (ej enbart nytillkommen förstoppning).
- Diskret förändring som ofta kommer gradvis under lång tid. Tag en noggrann avföringsanamnes, med stor lyhördhet! Dessa symptom är vanligare vid vänstersidiga tumörer.

2. Blödning/anemi

- Makroskopisk blödning kan vara färskt röd eller mörk och mera melenaartad. Ockult blödningsanemi ses vid ffa högersidiga tumörer.
- Då
högersidig coloncancer medför mindre avföringsrubbningar än vänstersidig är denna ockulta anemi oftast det mest framträdande symptomet.

- Knipsmärtor i buken

Ffa vid strikturerande tumörer. Ju längre distalt tumören sitter, desto vanligare och tidigare är detta symptom.

- Slem i avföringen

Ses vid stora villösa adenom , oavsett om de hunnit canceromvandlas eller ej.

- Rektal fyllnadskänsla och/eller trängningar till avföring

Symptom om trängningarna ej resulterar i förväntad storlek på avföringen. Ffa vid rektala tumörer , men ibland vid tumörer i sigmoideum eller colon som orsakar invagination till rektum.

- Palpabel resistens

Ett mindre vanligt fynd tidigt i sjukdomen.

- Dessa symptom bör vid nydebut leda till colonutredning (trots att de oftast har benign orsak). Detta gäller även hos yngre patienter, speciellt om hereditet föreligger. Åldern vid insjuknande hos släktingar är då vägledande för om utredning är indicerad eller ej.

Symptom associerade med akut insjuknande

- Knip: Ibland
-
Illamående och kräkningar: Ibland
-
Uppdriven, meteoristisk buk
- Upphävd gas- och fecesavgång
- Tunntarmsileus eller kolonileusliknande bild:
Ofta
-
Tarmresning: Ofta
-
Perforation eller peritonit: Sällan

Utredning

- Anamnes: Hereditet för coloncancer eller rektalcancer, tidigare inflammatorisk tarmsjukdom, debutsymptom.
-
Lab: Mikrocytär anemi (järnbrist pga kronisk blödning) är vanligt
-
Colonröntgen: Dubbelkontrastteknik bör användas. Ser inte alltid små polyper och förändringar, vilket coloskopi gör. Dock är denna undersökning hörnpelaren i utredningen.
-
Coloskopi: Kan vara bättre i preventivt syfte då den kan upptäcka och samtidigt avlägsna mindre förändringar och polyper. Det är dock en resursfråga. Äldre patienter kan undersökas med enbart coloskopi då indikationerna för preventiv borttagning av mindre förändringar inte är lika starka.
-
Rektoskopi och rektalpalpation: Skall alltid utföras tillsammans med coloskopi, då man pga den plugg som tätar för kontrasten inte kan se rectum och analöppningen vid röntgenundersökningen. Rektalpalpationen är viktig då mycket distala förändringar lätt förbises vid rektoskopi.
-
Metastaser: Patienter aktuella för operation bör genomgå Ultraljud/CT/MR av lever och CT/MR av

lungor för att leta efter fjärrmetastaser.

Akut utredning – vid ileus, perforation och blödning

- Bukauskultation: Högersidig cancer ger klingande tarmljud kan höras med blåtta örat eller med stetoskop. Vänstersidig cancer ger många gånger tyst buk
-
Tarmresning: Peristaltikens rörelser från tunntarmen kan ibland ses direkt genom bukväggen om denna är tunn. Kallas tarmresning.
-
Perkussion: Visar tympanism (tydande på gasutfyllnad)
-
Palpation: Visar lätt ömhet, men sällan palperbara resistenser
-
PR och rektoskopi: För att utesluta distalt hinder och karcinos i fossa Douglasi.
- Buköversiktsröntgen: Cancer i högercolon visar bild som vid tunntarmsileus och kraftigt dilaterad högercolon fram till tumören, därefter gasfattig tarm. Cancer i vänstercolon visar colonileus med kraftigt dilaterad colon fram till tumören. Tunntarmen är oftast mestadels kollaberad.

Symptom och klinik

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2023 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!