Sida 4 . Copyright Erik Boberg

Högersidig hemikolektomi

- Tumör belägen i colon från cecum till höger colon transversum.
- Motsvarande artärer och de områden de försörjer tas bort.

Vänstersidig hemikolektomi

- Tumör belägen i colon från vänstra colon transversum till colon descendens
- Vänstra colon med kärlförsörjning tas bort. A rectalis superior sparas då den anastomoserar med a rectalis inferior och på så sätt kan försörja rectums övre del.

Sigmoideumresektion

- För tumörer i sigmoideum
- Rectalis superior sparas av samma orsak som vid vänstersidig. A colica sinistra sparas för att kunna försörja sparad del av colon descendens.

Allmänt

- Kirurgi utförs i kurativt syfte eller som del i palliativ behandling.
- Kirurgin kan utföras laparoskopiskt, vilket ger snabbare återhämtning hos patienterna utan förändrad mortalitet.
-
Preoperativa förberedelser: Antegrad  tarmsköljning, antibiotikaprofylax (cefalosporin + metronidazol för att täcka gramnegativa och anaeroba bakterier) och trombosprofylax i form av lågmolekylärt heparin.
- Patienter med ileus skall ha vätske- och elektrolytersättning pga rubbningar till följd av kräkningar och minskat intag.
-
Tidiga postoperativa komplikationer: Tromboembolism, kardiopulmonell problematik, infektion i lungor och urinvägar. Sårinfektioner, intraabdominella abscesser, postoperativ blödning, anastomosläckage (Vanlig orsak till morbiditet och mortalitet postop. Kräver reoperation och oftast anläggande av stomi.).
-
Sena postoperativa komplikationer: Ökad tarmtömningsfrekvens, lös avföring. Sen ileus efter de förssta 30 dagarna (5-10% av patienter). Ileus orsakas av recidiverande tumör eller benigna adherenser.

Behandling vid akut insjuknande

- Behandling av själva cancern utförs likt de kroniska fallen , dvs ställningstagande till kurativ kirurgi och sedan resektion av colon enligt ovan.
- Ileushot eller manifest ileus kan lindras tillfälligt eller permanent mha en stent som läggs in under röntgengenomlysning.
- Omfattande kolondilatation med början till gangränfläckar på de eftergivligaste delarna (cecum och ascendens) kan opereras med total kolektomi och iliorektalanastomos.

A mesenterica superior: distala ileum, colon ascendens, en bit av colon transversum

A mesenterica inferior: Resten av colon transversum, colon descendens, sigmoideum, en bit av rectum

A colica media

A colica dextra

A ielocolica

A colica sinistra

A sigmoidea e

A rectalis superior

A appendicularis

Kolektomi

- Vid synkron coloncancer, metakron coloncancer, HNPCC, FAP, Ulcerös colit, Crohn.

Palliativt ingrepp

- Resektion med kvarlämnande av synlig tumörvävnad eller bypassoperation eller stomi proximalt om tumören.
- Utförs för att motverka ileus till följd av det fysiska hinder för tarmpassage som tumören utgör.

Behandling

Postoperativ adjuvant terapi

- Intravenöst 5-fluorouracil och leucovirin ges postoperativt till alla med stadium III (T1-2, N1, M0) eller mer. Detta höjer 5-årsöverlevnaden från 60-70%.
- Viktigt är att noga undersöka lymfkörtlar för att korrekt kunna stadieindela patienten. Minst 12 körtlar skall undersökas för att stadium II skall accepteras.

 

Uppföljning

- Det finns belägg för att uppföljande kontroller ökar överlevnaden , men det är oklart hur mycket och vilka kontroller som bör genomföras.
- En kontroll ett år efter operation med UL/CT/MR lever, rtg/CT lungor och CEA-prov samt mottagningsbesök är dock att rekommendera för patienter <75 år och med stadium 2-3.
- Kontrollinstrumenten är grova , vilket kan leda till att en välmående patient kan få kännedom om tumöråterfall som ej går att behandla.

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2023 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!