Sida 4 . Copyright Erik Boberg

för återfall även i denna grupp.
- Cholecystektomi bör utföras under samma vårdtillfälle om patienterna fyller kriterierna enlit gällande vårdprogram för gallsten. Annars bör ERCP med sfinkterotomi övervägas.
-
Differentialdiagnostiskt. Ej bra för pankreatitdiagnostik (låg sensitivitet). Detta då patienten ofta har paralytiskt ileus med gasfyllda tarmar som stör.
- Kan göras
senare i förloppet för att värdera behovet av cholecystektomi . Bör göras även vid avsaknad av gallvägssymptom då  det är ett behandlingsbart tillstånd som genom behandling kan motverka recidiv.

Behandling

Okomplicerad pankreatit

- Kausal behandling saknas.
- Symptomatisk behandling med fasta, vätska och smärtlindring i ett par dagar räcker i de flesta fall för att sjukdomen skall självläka.

Fasta

- Indicerat pga smärta och matintolerans
- Räcker med ett par dagar oftast.
- Efter 48h smärtfrihet kan oralt intag starta. Vätskeintag enligt samma schema som efter kirurgi på andra patienter

D-sond

- Om patienten kräks eller har ventrikelretention. Avlastningen i sig snabbar ej på läkningen.

Smärtlindring

- Morfinanaloger i första hand: Ketogan x 4-6. Trappa ned när smärtan börjar avta.

Vätskebehandling

- Även de med lätt pankreatit kan förlora stora mängder vätska pga kräkningar och dåligt intag.
- Rikligt med klara vätskor och elektrolyter är viktigt.
- Ordinera första dygnets behov från akuten.

Antibiotika

- Behövs ej till de med icke komplicerad pankreatit.

Trombosprofylax

- Som övriga inneliggande kirurgpatienter. Se respektive vårdprogram.

Komplicerad pankreatit

- I grunden den samma som vid okomplicerad pankreatit.
- Ofta IVA-vård under en viss period. Påtittning av ansvarig kirurg dagligen.

Indikationer för IVA-vård

- Cirkulatorisk påverkan: Hypovolemi, takykardi (puls > 100), hypotension (systoliskt BP < 90 eller MAP < 60 trots vätska)
- Hypoxi (PaO2 < 8), oliguri eller anuri (oavsett övrig organsvikt)
- Adekvat diures (1000-1500ml/dag) kan ej åstadkommas på vårdavdelning genom substitution med 6l/dygn.

Behandling på IVA

- Monitorering med invasivt artär– och ventryck för optimal vätskebehandling: För lite ger cirkulationssvikt, för mycket försvårar andningen.
- Optimerad syrgastillförsel med CPAP eller respiratorbehandling med PEEP (Positive End Exspiratory Pressure)
- Hyperglykemi är vanligt förekommande vid akut pankreatit. Behandlas med insulintillförsel och glukosrestriktion.
- Njurinsufficiens kan behandlas med hemodialys om den blir allvarlig.
- Smärtlindring kan ges med epiduralbedövning om morfinanaloger ej räcker till.

Behandling av pankreasnekroser

- Profylaktisk antibiotika har visats reducera mortalitet och minska infektionskomplikationer. Dock för tidigt för allmän rekommendation.
-
Radiologiskt dränage: Läggs om man hittat

nekroser samt har kliniska och laboratoriemässiga indikationer på att de är infekterade. Detta går ej väl att se med enbart CT.
-
Kirurgiskt dränage om radiologiskt ej är möjlig.

Gallstenspankreatit

- Cholecystektomi bör göras om gallblåsestenar är kända eller påvisas vid UL. Den bör utföras under vårdtillfället eller senast 2-4v efteråt.
- Längre väntetid behövs efter svår pankreatit då inflammationen måste lägga sig helt före operation. Dessutom ger den svåra formen adherenser i buken som gör laparoskopisk kirurgi mycket svår att genomföra. Öppen operation blir då det vanliga.
- Äldre (>70 år) och svaga personer (andra komplicerande sjukdomar) kan genomgå enbart sfinkterotomi, då det visats att bara 10-15% senare behöver gallopereras pga smärtor eller akut cholecystit.

Behandling av pankreatit

Referenser

Pankreas. Ihse, I. Kirurgi: 363-371 Utgåva 2 - Studentlitteratur: 2005 (Jeppsson, B)
Pankreatit, akut. Sandström, P. Internetmedicin http://www.internetmed- icin.se/dyn_main.asp?p- age=873 (Läst: 2013-01-08) (Internetmedicins redaktion)

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2023 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!