Sida 1 . Copyright Erik Boberg

Akut medvetslöshet

Orsaker under A:

Hypoxi pga airway

- Främmande kropp
- Trauma
- Infektion:
Epiglottit, laryngit
- Tumör
- Blödning
i halsregionen/larynx

Orsaker under B:

Hypoxi + hyperkapni pga dålig ventilation

- KOL/Astma
- (Ventil-) pneumothorax
- Trauma:
Instabil bröstkorg (flail chest), lungkontusion, hemothorax, halsryggtrauma, phrenicusskada, diafragmaproblem (ruptur)
- Infektion: Pneumoni
- Neuromuskulär sjukdom: ALS, myasteni

Orsaker under C:

Hypoxi i hjärnan pga dålig perfusion

- Hypovolemi: Blödning, felfördelning (sepsis), intorkning
- Pumpsvikt: Hjärtinfarkt med akut svikt, endokardit, hjärttamponad, lungemboli, arrytmi, toxisk påverkan
- Transportproblem: Grav anemi (hemolys)

Orsaker under D:

Direkt CNS-påverkan med medvetslöshet

- Nutrition: Hypoglykemi, hyperglykemi
- Toxisk: Uremi, intox (alkohol, benso, opiater etc)
- Infektiös: Meningit, encefalit.
- Membranpotential: Elektrisk aktivitet (epilepsi), elektrolytrubbningar (tex pga Addisson), intox-/ läkemedelsutlöst

Orsaker under E:

Temperatur

- Hypotermi

Retikulära formationen
Diffust utslagen kortex:

- Toxisk påverkan, malnutrition, hypoxi, infektion
- Stor infarkt (stroke).
- Epilepsi, elektrolytrubbning

Fokal lesion som trycker på retikulära formationen

- Blödning, tumör
- Infektion eller annan metabol påverkan med stegrat intrakraniellt tryck

DåligVentilation

- KOL/Astma, pneumothorax

Dålig pumpförmåga

- Sviktande hjärta pga infarkt, lungemboli, tamponad etc.

Dålig syre/närings– bärande förmåga

- Hypovolemi, anemi

Toxiner, metabol påverkan

- Hypo-/hyperglykemi, uremi, intox.

Ofri luftväg

- Främmande kropp, infektion, blödning

Medvetande

- Förmågan att registrera intryck och reagera på dem: Till exempel att svara på tilltal.
- Det kan vara svårt att uppfatta patientens svar på ett stimuli om denne inte har talförmåga eller är förlamad, men vid medvetande.

Var ska jag smärtstimulera?

- I kranialnervsområde för att undvika falskt negativt svar pga sensoriskt bortfall (ryggradsskada tex).
- Käkvinkel: Hitta gropen under örsnibben och lyft käkleden framåt från denna grop.
- N supraorbitalis: Fissur relativt medialt i övre orbitan. Tryck uppåt i fissuren.
- Perifer smärtstimulering: Tryck med penna mot nagelbädd. I vissa fall lättare att tolka rörelsesvaret på denna stimulering.

Intubera!

- Medvetslös patient (RLS > 3, GCS < 9) skall intuberas då man kan förvänta sig att denne får svårigheter att hålla fri luftväg.

Vanliga orsaker till akut medvetslöshet

H

erpesencefalit

LP, EEG

U

remi

S-Urea

S

tatus epilepticus

EEG, kliniskt

K

orsakoff Wernicke

Kliniskt. Anamnestiskt.

M

meningit /sepsis

LP, odling, AB

I

ntox

Intox-screen (venöst och via ”dip stick” i urin)

D

iabetes (hypoglykemi, ketoacidos)

P-glukos

A

ndningsinsufficiens

Airway! SaO2

S

troke (blödning/ischemi)

CT skalle

Referenser

ABCDE-konceptet. Fryckstedt, J; Hulting, J; Höjer, J; Ludwigs, U. Akut medicin: 18-27 Utgåva 2 - Studentlitteratur: 2010 (Fryckstedt, J; Hulting, J; Höjer, J; Ludwigs, U)
Handläggning på akutrummet - sökorsaker med hög prioritet. Fryckstedt, J; Hulting, J; Höjer, J; Ludwigs, U. Akut medicin: 28-36 Utgåva 2 - Studentlitteratur: 2010 (Fryckstedt, J; Hulting, J; Höjer, J; Ludwigs, U)

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2024 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!