att drabbas av kärlocklusion är ett relativt säkert tecken på ocklusion i a mesenterica superior.
- Rupterande aortaaneurysm ger smärta som radierar till sakrum, flanken och genitalierna. Denna smärta kan pågå i flera dagar innnan aortan till slut rupterar och patienten kollapsar.

Bukväggen

- Konstant, värkande smärta
- Förvärras av rörelse, stående under lång tid och tryck

Orsaker

- Distorsion eller traktion av mesenteriet
- Trauma eller muskulär infektion
- Hematom i rektusskidan (oftast pga antikoagulantia): Orsakar smärta och en resistens i nedre kvadranterna av buken.

Inflammation av mjukdelar

- Appendicit
- Tyfoidfeber
- Typhlit

Smärta från viscerala organ

- Dessa är dåligt smärtinnerverade (sparsamt med nociceptorer, innerveras av autonoma nervbanor från embryonala segment) så smärtan blir ofta diffust lokaliserad. Patienten pekar på en hel kvadrant av buken.
- Tillsammans med smärtan uppkommer ofta autonoma symptom som illamående och kräkning.

Malignitet

- Storlek, anatomisk placering och övrig aktivitet hos maligniteten avgör hur den presenterar sig. Symptom som föranleder misstanke om malignitet:
- Kräkningar
- Illamående
- Ikterus
- Viktnedgång
- Hematochezi (färskt blod från ändtarmen)
- Palpabla resistenser

- Bakteriell kontamination ger en låggradig smärta tidigt i förloppet, som förstärks när tillväxten skapat irriterande substanser.

Mekanisk obstruktion av ihålig viscera

 Då smärtan förvärras av peristaltiska rörelser som ökar trycket mot hindret så oscillerar smärtan.
- Smärtan från gallvägar och urinvägar underlättas ofta effektivt av behandling med prostaglandinhämmande NSAID (tex voltaren). Detta då PG spelar en såpass viktig roll i tryckökningen som ger  smärtan.
- Antikolinergika som förhindrar muskelspasmen kan också avhjälpa smärtsymptomen.

Allmänt

- Patienten vrider sig oupphörligt.
-
Ej väl lokaliserad.

Lokalisation

- Tunntarmsobstruktion: Smärtan sitter periumbilikalt eller supraumbilikalt och är dåligt lokaliserad. När så småningom tarmen dilateras och muskeltonus tappas så minskar kolikinslaget i smärtan.
- Colonobstruktion: Mindre intensiv än tunntarmsobstruktion, oftast infraumbilikal. Radierar till lumbalryggen.

- Gallvägar: Ger ihållande smärta utan kolikinslag (missvisande term: gallvägskolik). Smärta i övre högra kvadranten eller epigastriet. Radierar ibland mot skapulas inferiora spets (posteriora thorax) eller övre ländryggen.
- Gradvis dilatation , som vid karcinom i pancreashuvudet kan ge liten eller ingen smärta
- Pancreasgången: Liknar gallvägssmärta, blir oftast värre när patienten ligger ned och bättre i sittande.
- Urinblåsan: Trubbig, suprapubisk smärta. Låg intensitet.
- Ureters intravesikulära del: Svår suprapubisk flanksmärta som radierar till penis, skrotum, inre övre låret.
- Obstruktion i övergången mellan njurbäcken och ureter (ureteropelvic junction) smärtar i kostovertebrala vinkeln
- Obstruktion i resten av uretern smärtar i flanken och sprider sig ofta till samma sida av buken.

Vaskulära störningar

- Smärtan kan vara plötslig och mycket kraftfull, tex vid rupterande aortaaneurysm eller vid trombos/embolisering av a mesenterica superior
- Den är dock även ofta mild, diffus och persisterande. Denna mildare smärta orsakas av hyperperistaltik och föregår ofta i ett par dagar den totala vaskulära kollapsen med peritonit som sedan följer.

Orsaker

- Tromboser (aterosklerotiska förändringar ockluderar sakta kärllumen och kan ge lång tids intermittent tarmangina) , embolier (ockluderar akut kärllumen och ger snabbt isättande smärta)
- Vaskulär ruptur
- Tryck eller torsion som ockluderar
- Sickelcellanemi

Allmänt

- Avsaknad av ömhet och rigiditet, med samtidig ihållande, diffus smärta hos en patient som har risk

Parietal peritoneal inflammation

- Ihållande, värkande smärta direkt ovan det inflammerade området.
- Somatiska nerver som försörjer parietala peritoneum ger impulserna exakt på platsen för inflammationen.
- Kan uppstå efter en perforation av ett organ som en akut isättande konstant smärta eller en förvärring av ett tillstånd som ligger till grund för perforationen.
- Ofta kraftig smärta och allmänpåverkan. Handlägg utan dröjsmål!

Orsaker

- Bakteriell kontaminering: Perforerad appendix eller annat organ, PID
- Kemisk irritation: Perforerat ulcer, Pankreatit, Mittelschmerz (?)

  Allmänt

- Ju snabbare läckage av irriterande material, desto starkare smärta.
-
Smärtan accentueras av tryck eller slitningar i peritoneum (palpation, rörelse, hosta, nysningar). Patienten ligger tyst och still i sängen.
- Reflexspasm i magmuskulaturen (ofrivillig defénce): Lokaliserad i involverat segment (dermatom?). Spasmens kraft beror av inflammationens lokalisation (skyddande överliggande viscera kan hämma reflexen), hastigheten med vilken den utvecklas (långsamma processer har mycket svagare muskelspasm) och nervsystemets funktion (allvarligt sjuka, avtrubbade, äldre försvagade eller psykotiska patienter kanske känner mindre).

  Sammansättning av retande substans:

- Steril och sur magsaft som släpps genom ett perforerat ulcer -> stark smärta
- Neutrala feces som är starkt kontaminerade ger inte samma smärtupplevelse.
- Enzymatiskt aktiv pancreassaft ger stark smärtupplevelse, till skillnad från galla som ej är enzymatiskt aktiv.
- Blod och urin ger oftast mycket liten påverkan , såvida läckaget ej är massivt

Buksmärta—ursprung och orsaker

Referenser

Akut buk. Axelson, J; Thorlacius, H. Kirurgi: 381-392 Utgåva 2 - Studentlitteratur: 2005 (Jeppsson, B)

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2024 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!