- Ascites: Fri vätska i buken? Lokaliserade vätskeansamlingar?
- Sämre undersökning på personer med stort bukomfång eller gasfyllda tarmar . Till viss del operatörsberoende .
- Strålningsfri

EKG

- Vid misstänkt hjärt-, kärlsjukdom.
- Överväg särskilt för alla > 45 med akuta buksmärtor.
- Komplettera med hjärtenzymer om EKG tas.

Bukpalpation

- Hård eller mjuk bukvägg? Volontärt muskelförsvar är vanligt hos patient med buskmärta. Be patienten slappna av eller ta ett djupt andetag och mjukt andas ut.
- Ömhet?
Ögonkontakt med patienten visar ev smärtreaktioner. Börja palpera längst bort från det område som smärtar/ömmar.
- Släppömhet: Direkt eller indirekt? Kan vara tecken på peritoneal retning. Indirekt ömhet råder när släpp i annan del av buken ger smärta i aktuellt område.
- Palpabla resistenser? Malignitet? Urinretention? Intraabdominell abscess? Obstipation?
- Generellt brädhård buk: Generell peritonit. Allvarligt!
- Leverkant: Kan ofta palperas 1-2 tvärfingrar under hö arcus. Ett djupt andetag pressar ned levern och kan underlätta bedömningen.
- Mjälte och gallblåsa: Normalt ej palpabla.
- Bukaorta: Bedöms om möjligt. Lättare på smal person.
- Ljumskpulsar
- Bråckportar
- Operationsärr:
Tecken till ärrbråck?

Rektalpalpation

- Palpationssmärta?
- Resistenser?
- Avföring som står i bulben och avföring på handsken: Färg? Konsistens? Om avföring saknas i ampullen är detta tecken till upphörd tarmmotorik.
- Hematochezi/melena: Hur stämmer anamnesen överens med undersökningen? Dokumentera i journalen.

Blod– och urinprover

- Blodstatus
- CRP
- Elektrolyter + kreatinin
- Temperatur
- Urinsticka: Graviditetstest obligat för kvinnor i fertil

ålder med lågt sittande buksmärtor!

Radiologi

- Buköversikt (BÖS): Består av slätröntgen i 2 plan (vertikalt + horisontellt). Kan ofta bekräfta eller dementera misstanke på ileus. En BÖS visar också om det finns fri gas i buken.
- Passageröntgen: Röntgenundersökning efter att patienten fått dricka peroral kontrast. Visar på vilken nivå ett eventuellt ileus sitter. Kontrastmedlet sägs även kunna lösa ett subileustillstånd, men evidens för att detta stämmer saknas.
- Datortomografi: Relativt snabb och lättillgänglig undersökning på de flesta akutsjukhus.
- Upplösningen är högre än vid BÖS och man får information om bukvägg, parenkymösa organ, inre genitalia, kärl, tarm, tarmvägg och mesenterium.
- Samma sensitivitet och specificitet som BÖS för diagnosticering av ileus, dock visar DT även graden av ileus, genesen, samt om cirkulationspåverkan föreligger. Dessa faktorer är viktiga för den fortsatta handläggningen (kirurgi eller ej tex).
- Det tar c:a 30 min till 1h för en van radiolog att tolka all information som en DT ger.
- DT ger större stråldos än BÖS (100ggr). Man har beräknat att det uppstår 60 nya cancerfall / 1 000 000 DT undersökningar.

Ultraljud

- Visualiserar parenkymösa förändringar i solida organ, abscesser, gallkonkrement och gallvägar, hydronefros, flödesförändringar och aneurysm i större kärl, fri vätska i buken, inflammatoriska processer (appendicit, cholecystit, pancreatit)
- Lever: Förstoring? Cirros (ses ej alltid)? Tumörer/metastaser? Cystor? Abscesser?
- Gallblåsa: Gallsten? Cholecystit?
- Pankreas: Pseudocystor? Tumörer? (pankreatit?)
- Mjälte: Splenomegali? Fokala förändringar?
- Njurar: Njurtumör (fasta 4h)? Cystor? Hydronefros? Njurstorlek?
- Bukaorta: Aneurysm? Ser ej ruptur!

Inspektion

- Tecken till allmänpåverkan
- Uppspänd
, tympanistisk buk?
- Ikterus: Leverpåverkan? Gallstas?
- Bältros: Blåsor, rodnad inom ett dermatom.
- Ärr från tidigare operationer: Ärrbråck? Bridbildning? Malignitetsrecidiv? Uteslutande av vissa diagnoser? (tex appendicit)
- Knölar: Tecken till inklämda ärr-/navel-/ljumskbråck.
- Uppenbara skador

Perkussion

- Tympanistisk perkussionston: Gasansamlingar tex vid ileus
- Dämpad perkussionston: Vätska, parenkym (tex levern) eller tarminnehåll
- Smärta vid perkussion: Peritoneal retning? Peritonit?

Auskultation

- Risk för ospecifika fynd: Normala tarmljud varierar från nästan tyst buk till kraftigt uppjagad peristaltik.
- Att bedöma: Är tarmen aktiv eller inte? Hur relaterar tarmljuden till övriga symptom och anamnes?
- Total avsaknad av tarmljud: Ovanligt. Kan vara tecken på allvarlig sjukdom (mesenterkärlsocklusion?)
- Ansträngda eller metalliskt klingande tarmljud: Hos person utan avföring eller gasavgång talar de för mekanisk ileus.

Orsaker till upphörd tarmmotorik

- Hinder
- Inflammatorisk process i buken
- Bukoperation
- Elektrolytrubbningar
- Läkemedelsbiverkning
- Andra orsaker till retning av peristaltikeln.

 

Buksmärta—kliniskt bukstatus och utredning

Referenser

Akut buk. Axelson, J; Thorlacius, H. Kirurgi: 381-392 Utgåva 2 - Studentlitteratur: 2005 (Jeppsson, B)

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2024 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!