Handläggning—What to do!

Operation

- Akut operation görs på patienter i chock, med peritonit eller radiologiska tecken på perforation i bukhålan
- Överväg operation redan på akuten om patienten har kraftigt bukstatus med peritonittecken och allmänpåverkan/är i chock/har tecken till tarmischemi.

Observation och konservativ behandling

- Vanligaste orsakerna till observation: Smärta, diagnostik (diagnos ej fastställd), intorkningstillstånd, potentiell operation.
- Har man grovt fastställt diagnos (divertikulit, pankreatit, blödande ulcus, etc) så skall behandling enligt lokala principer påbörjas vid inläggningen.
- Ordinera vätskor, elektrolyter, tidigare och ev nya läkemedel vid inskrivningen.
- Remittera för vidare utredning och överrapportera planen till mottagande vårdavdelning.

Hemgång

- En relativt opåverkad patient utan symptom utöver sin smärta kan få gå hem med råd att åter söka om symptomen förvärras eller ej går över inom en viss tid.
- Symptom förutom smärtan som feber, intorkning, avsaknad av tarmljud bör alltid observeras.
- Detta gäller också vid enbart ett uttalat bukstatus.
- Patienter med kliniskt beskedlig bild, men med labbprover som indikation på organpåverkan (kreatininstegring i samband med njurstensanfall eller förhöjda inflammationsparametrar vid gallstensanfall) bör observeras och utredas djupare.

Smärtlindring

- Bör ej ges före klinisk undersökning då den kan maskera symptom och försvåra diagnostiken.
- Vissa patienter är i så svår smärta att det ej är acceptabelt att invänta en undersökning eller ej möjligt att utföra en sådan utan lindring.
- Ibland har patienter fått smärtlindring i ambulansen, då får man undersöka patienten men notera att denne är smärtlindrad.
- Brädhård buk med peritonit försvinner ej bara pga smärtlindring.
- I princip skall morfinpreparat ej ges till polikliniska patienter (enbart till smärta som kräver inläggning).
- Undvik NSAID om GI-blödning, ulcus, njursvikt, hjärtsvikt, astma etc.

Aktiv eller anamnestisk gastrointestinal blödning

- Hematochezi: Beställ blodgruppering och bastest från akuten.
- Man kan vänta tills blodstatus har kommit om patienten ej är i chock eller visar tecken till aktiv blödning. Detta gäller även vid melena och hematemes.
- Fast avföring i ampullen talar emot aktiv GI-blödning.
- Rektoskopi på akuten kan ofta förenkla arbetet med patientens vidare handläggning och utredning.

Referenser

Akut buk. Axelson, J; Thorlacius, H. Kirurgi: 381-392 Utgåva 2 - Studentlitteratur: 2005 (Jeppsson, B)

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2024 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!