Sida 2 . Copyright Erik Boberg

Läkemedelsreaktioner (drug fever)

- I princip vilket läkemedel som helst men vissa är vanligare.
- Sulfonamider, penicilliner, nitrofurantoin (feber + svår hosta + lunginfiltrat) , difenylhydantoin (fenytoin), karbamazepin, prokainamid (numera ej använt antiarrytmikum?) , hydralazin (Perifer vasodilaterare som kan ge SLE-liknande bild efter längre tids behandling)
- Ger hudutslag och eosinofili i anslutning till febern, i vissa fall.
- Oftast under de 2 första behandlingsveckorna men kan uppstå flera månader efter behandlingsstart.
- Vid misstanke: Seponera läkemedelet och febern brukar avta inom en vecka.

Artificiell feber (factitia)

- Manipulation av febertermometer: Element, i varmt vatten, gnidning av termometern. Injektion av infekterat material (uppslammad avföring) i enstaka fall.
- Svårt att diagnosticera! Omfattande utredningar görs ofta innan man förstår orsaken till febern.
- Polymikrobiell bakteriemi eller ovanliga bakterier i blodet: Misstänk factitia.
- Psykoterapi. Oftast allvarlig psykisk störning.

Mindre vanliga orsaker till oklar feber

Tromboembolisk sjukdom

- Ger ofta feber, och febern kan vara enda symptom, särskilt vid multipla små lungembolier då symptom från lungorna kan saknas helt.

Sjukdomar i eller nära temperaturreglerande centrum i hypothalamus

- Ger konstant förhöjd kroppstemp utan dygnsvariation.
- Tumörer (primära och metastaser), degenerativa sjukdomar, blödningar

Sjukdomar med periodisk feber

- Intervall med 20-23 dygns mellanrum. Kan pågå i flera år. Markera i almanackan för att underlätta diagnos.
- Intermittenta feberepisoder:
Kan pågå i flera år utan att orsaken upptäcks.
- Ärftliga sjukdomar: Familjär medelhavsfeber , flera typer av hyperlipidemi.
- Periodisk neutropeni, hyper-IgD syndromet, PFAPA

Feber av oklar andledning

Abscess i buken

- Ger få lokalsymptom
- Oftast intraabdominella om de orsakar feber utan andra symptom

Osteomyelit

- I långa rörben eller kotkroppar (spondylit)

Endokardit

- I synnerhet lentaformen.
- Ferber + trötthet.

Extrapulmonell tuberkulos

- Sparsamma fokalsymptom
- Gäller också
miliär tuberkulos

Pneumoni

- C. Psittaci eller C. Pneumoniae
-
Oftast hosta , men ibland med enbart feber utan lokala symptom

Malaria

- Feber och vistelse i endemiskt område.

Borrelia

- En rad ospecifika symptom men feber kan vara framträdande

Virus

- EBV, CMV, Parvovirus B19, HIV
- Febern kan vara i flera veckor (särskilt EBV, CMV)

Infektioner

SLE

- Fjärilsexantem
- Ledvärk

Inflammatoriska sjukdomar

- Vanligt att de diagnosticeras vid utredning av oklar feber
- Många ger fokala symptom,
vilka listas här nedan, men påfallande ofta söker patienten för långdragen feber, trötthet, diffus värk och sjukdomskänsla.

Juvenil RA

- Ledvärk, svullnad

Polymyalgia reumatica

- Temporalisarterit
- Proximal muskelvärk

Reumatisk feber
Systemisk vaskulit
Polyarteritis nodosa
Sarkoidos

- Lymfkörtelförstoring

Inflammatorisk tarmsjukdom

- Tarmsymptom (diarré, buksmärta)

Tumörer

Hypernefrom
Pankreascancer
Levercancer
Coloncancer
Lymfom, leukemier

Referenser

Feber av okänd orsak. Nilsson-Ehle, I. Infektionsmedicin: 82-89 Utgåva 4 - Säve förlag: 2007 (Iwarson, S; Norrby, R)

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2024 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!