Sida 3 . Copyright Erik Boberg

Skall feber behandlas?

Skäl att behandla:

- Minskar sjukdomskänsla: Denna följer ofta med febern. Dock kan den orsakas av endogena pyrogener (IL-1 etc) och avhjälps då inte av febersänkning.
- Undvika extremt höga temperaturer: >41 grader är farligt för CNS.
- Minska risk för feberkramper: Särskilt hos barn som tidigare haft sådana. Det finns dock ingen studie som visar att behandling av feber minskar incidensen av feberkramper.
- Smärtstillande effekt av antipyeretika är uppskattat om de har ont i kroppen eller huvudvärk.
- Barn dricker ofta bättre om deras feber behandlas. Detta gäller även om de verkat opåverkade före behandlingen.

Skäl att inte behandla:

- Biverkningar av de givna läkemedlen
- Försvårar diagnostik
- De flesta febertillstånd är kortvariga och godartade
- Kan ha negativ effekt på infektionsförloppet
då det är visat i djurstudier att feber är bra för immunförsvaret.
- Många barn är relativt opåverkade av sin feber. Då behöver man inte behandla.

Behandla alltid om:

- Över 39,5 grader
- Krampsjukdom, cirkulationssvikt, allmänpåverkan

Hur behandla?

- Regelbundet! Om man ger för glesa doser kan febern stiga innan nästa dos och pat får frossa, för att

sedan svettas när febern åter går ned. Detta är belastande!
- Behandla ett helt dygn! Mät nästa morgontemp och avgör om behandlingen skall fortsätta eller ej.

Läkemedel

1. Paracetamol
2. Ibuprofen:
Godkänt ned till 6 mån ålder.
- Ej ASA till barn: Risk för Reyes syndrom

Hantering av barn med feber

- Behöver ej ligga till sängs: Barnet reglerar självt sin aktivitet. Spädbarn med måttlig feber kan åka i vagnen om vädret tillåter.
- Svalt i rummet, enbart lakan som täcke.
- Rikligt med dryck:
Läsk om det är det som barnet vill dricka.
- Undvik kroppsansträngning: Risk för virusmyokardit! Barnet får dock vara ute. Barn med feber i några dagar kan vara hemma och leka en dag utan feber innan det går tillbaka till skola/dagis.

Barn < 3 månader

- Temp > 38 grader ger hög risk för allvarlig infektion, då dessa små barn inte får samma styrka på febersvar som äldre barn och vuxna.
- Inläggningsfall: Ge ampicillin + cefotaxim/ gentamicin empiriskt vid misstänkt bakteriell

infektion.
- Status: Temp, puls, AF, kapillär återfyllnad
- Prover: Blodstatus, CRP, blododling, urinprov + odling, rtg pulm om luftvägssymptom, avföringsodling om diarré.

Barn < 1 månad

- LP: Betydande risk för meningit.
- Empirisk antibiotika (alltid)

Barn 1-3 månader

- LP om: Påverkat AT, LPK < 5 eller > 15.
- Empirisk AB om påverkat AT, ej fullgånget barn, sjukt efter födsel med inläggning, tecken till infektion i hud/mjukdelar/skelett/leder/öron.

Barn > 3 månader

- Feberns duration eller höjd kan inte ensamt avgöra allvarlighetsgrad på sjukdom: >39 grader hos 3-6 mån indikerar dock ökad risk för allvarlig sjukdom.
- Feber + minst 1 tecken som ger måttlig risk för allvarlig sjukdom: CRP, blodstatus, blododling, urinprov, LP om misstanke, lungröntgen (om feber > 39 + LPK > 20).
- Feber + minst 1 tecken som ger hög risk för allvarlig sjukdom: Som ovan, fast alltid lungröntgen och dessutom blodgas och elektrolyter.
- Feber + tecken som ger låg risk för allvarlig

Klinik

Feberns allvarlighetsgrad

Hög risk för allvarlig sjukdom
Måttlig risk för allvarlig sjukdom
Låg risk för allvarlig sjukdom

- Omgivning: Föräldrarna oroliga, vårdpersonal tycker att barnet ser sjukt ut.
- Allmäntillstånd: Svagt, högtonigt, ihållande skrik.
- Medvetande:
Medvetande- sänkning, somnolens
- Hudkostym: Blekhet, marmorering, cyanos, grå hudfärg, petekier, purpura, nedsatt hudturgor
- Respiration: Andningsfrekvens > 60 oavsett ålder, måttliga eller kraftiga indragningar, ”grunting”
- Neurologiskt: Buktande fontanell, fokala kramper, neurologiska symptom, nackstelhet
- GI: Gallfärgade kräkningar

- Neurologiskt: Vaknar bara efter långvarig stimulering
- Allmäntillstånd: Dåligt intag av vätska/mat hos spädbarn, minskad aktivitet hos barnet, svårt för föräldrar eller vårdpersonal att få kontakt med barnet.
- Hud/slemhinnor: Torra slemhinnor, nytillkommen knöl på kroppsytan > 2cm
- Feber > 5 dygn
- Cirkulation:
Blekhet som rapporterats av vårdpersonal/ föräldrar, minskad urinproduktion, kapillär återfyllnad > 3s.
- Respiration: Näsvingespel

- Tecken talande för måttlig eller hög risk föreligger inte!
- Allmäntillstånd:
Nöjd och gråter inte, eller gråter kraftfullt. God kontakt. Ler.
- Neurologiskt: Helt vaken/vaknar helt vid stimulering.
- Cirkulation: Normal hudturgor och ögon.
- Hud/slemhinnor: Normal färg på hud, läppar, tunga. Fuktade slemhinnor.

Uttalad dehydrering
Viss dehydrering
Ingen dehydrering
Tecken på sviktande cirkulation

Minst 2 av följande tecken

Inget eller endast ett av de till vänster angivna tecknen.

- Medvetandepåverkad
- Blek, marmorerad
- Svaga perifera pulsar:
A femoralis
- Förlängd kapillär återfyllnad: Tryck på sternum i 5 s. Om ej återfyllnad inom 3s efter tryck indikerar det nedsatt perfusion
- Takykardi:
Allvarligt tecken
- Sjunkande BT: Kommer mycket sent och kräver omedelbar åtgärd.

- Letargisk medvetslös
- Insjunkna ögon
- Kan ej dricka/dricker dåligt
- Hudveck på buken går tillbaka mycket långsamt (>2 s)

- Orolig/irritabel
- Insjunka ögon
- Dricker ivrigt, är törstig
- Hudveck går tillbaka långsamt (1-2s)

Referenser

Infektioner efter nyföddhetsperioden. Norgren, S; Ludvigsson, J; Norman, M. Akut pediatrik: 199-216 Utgåva 7 - Liber: 2010 (Norgren, S; Ludvigsson, J; Norman, M)

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2024 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!