Sida 4 . Copyright Erik Boberg

sjukdom: Urinprov + leta efter kliniska tecken till pneumoni. Troligen poliklinisk pat.

Utredning av oklar feber

- En ovanlig manifestation av en vanlig sjukdom är vanligare än en ovanlig sjukdom som orsak till oklar feber!

Anamnes

- Utlandsvistelser: Även lång tid tillbaka
- Läkemedel som patienten tar.
- Djurkontakter
- Exposition för kemiska ämnen
i arbetet eller fritid
- Lokaliserade symptom: Fråga riktat, har patienten glömt något? Episod med hematuri? Diarré? Hudutslag?

Undersökning

- Utslag på hud eller slemhinnor? Immunologisk sjukdom, septiska embolier, petekier vid maligna blodsjukdomar och sepsis
- Tandstatus: Endokardit (Lenta)
- Lymfkörtlar: Lymfom, leukemier, tuberkulos, EBV, CMV, toxoplasmos, HIV
- Buk: Leverförstoring (hepatit, leverabscess, metastas, lymfom), mjältförstoring (EBV, tyfoid, lymfom, leukemi, malaria)
- Hjärta: Nytillkommet blåsljud vid endokardit
- Rektalt och gynekologiskt: Tumörer i dessa områden?
- Tinningartärer: Ömhet vid temporalisarterit
- Skelett: Infektiöst fokus kan palperas fram (tex spondylit)

Laboratorieundersökningar

- Blodstatus: Leukopeni vid malign blodsjukdom, lymfom, malaria, tyfoid, paratyfoid. Leukocytos vid bakteriell infektion, abscess, sepsis, osteomyelit, tuberkulos, leukemi, lymfom, EBV, immunologisk sjukdom (särskilt vaskuliter).
- Differentialräkning (kapillär diff): Omogna celler vid malign blodsjukdom. Lymfocytos med atypiska

Barn som söker akut med feber

celler vid EBV, CMV. Eosinofili vid parasitsjukdomar, vissa immunologiska sjukdomar och ibland vid Hodgins sjukdom.
- Mikroskopering av blodutstryk: Malaria, återfallsfeber.
- Benmärgsundersökning: Vid misstanke om blodmalignitet.
- Lever– och njurstatus
- Inflammatoriska prover:
CRP, orosomukoid, SR. Verifierar inflammatorisk aktivitet, men hjälper ej vidare i diagnostiken.
- Elfores: Ger information om grad av inflammatorisk aktivitet och ger misstanke om etiologi (leverskademönster, höga immunoglobuliner)
- Odlingar: Viktiga då infektion är vanligaste orsaken till oklar feber. Upprepade blododlingar , 6 gånger på kort tid, kan fånga en temporär utsådd av bakterier från endokardit, osteomyelit, djup abscess. Urin, sputum, benmärg, punktion, biopsi. TB-odling.
- PCR och serologiska undersökningar

Radiologi

- Lungröntgen: Infiltrat, förstorade hiluskörtlar vid sarkoidos, lymfom, pleuravätska som tecken till Tb, inflammatorisk sjukdom, malignitet, lungemboli.
- Buk: UL, CT, scint för infektion, tumör, metastas, körtlar
- CNS: MR, CT
- Hjärta: EKO. Perikardit (pex), endokardit

Invasiva undersökningar

- Punktioner för cytologi och odling.
- Bronkoskopi, BAL, transbronkiell biopsi
- Explorativ laparotomi: Om andra invasiva åtgärder ej givit diagnos.

Fortfarande ingen diagnos?

- Progredierar sjukdomen? Finns det risk för patientens liv? Behandla med bredspektrumantibiotika om infektion misstänks, eller kortison om immunologisk process.
- Opåverkad patient: Tät uppföljning utan

behandling. Tillkommer nyta symptom som kan leda oss vidare?

Referenser

Feber av okänd orsak. Nilsson-Ehle, I. Infektionsmedicin: 82-89 Utgåva 4 - Säve förlag: 2007 (Iwarson, S; Norrby, R)

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2024 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!