Sida 3 . Copyright Erik Boberg

- Osmolaliteten i plasma kan approximeras med ovanstående formel.
- X i formeln motsvarar ett tillfört ämne med högre osmolalitet än vatten.
- Normal osmolalitet är c:a 300mosmol/l.
- Den ”verkliga” osmolaliteten kan mätas med en prob. Denna skall motsvara formeln ovan och X bör då vara < 12.
- Om X > 12 indikerar det att ett ämne tillkommit som höjer osmolaliteten. Pat har kanske förgiftat sig med något?

Exempel

- Alkoholiserad man kommer in på akuten: S-osmolalitet uppmäts till 380. Etanolhalt uppmäts till 2 . 1 etanol motsvarar 22mosmol.
- Man kan alltså beräkna hans osmolalitet till 2 x 140 (Na) + 9 (urea) + 6 (glukos) + 44 (etanol) = 339.
- Kvar finns 380—339 = 41mosmol. Varifrån kommer dessa? Har han druckit något mer än etanol? Metanol? Etylenglykol?

Fallgropar

- När etylenglykol metaboliseras sjunker osmolaliteten, samtidigt som pH sjunker.
- Patienten är alltså först inte sur , men har ett högt osmolalitetsgap, indikerandes att denne druckit något olämpligt.
- När patienten sedan blir sur och dålig sjunker osmolalitetsgapet och denna indikation på att pat druckit något olämpligt försvinner.

Osmolalitets-gap

Provtagning vid intoxer: Osmolalitetsgap, anjongap och övrig provtagning

Positiva joner
Negativa joner
=

Cl (100mmol/l) och HCO3 (25mmol/l) är viktigaste joner

Na (140mmol/l) är viktigast

Anjon gap

Skillnaden i anjongap

- Det normala gapet (normalt 12 +/- 4) står för de övriga positiva och negativa joner som finns i cirkulationen.
- Ett ökat eller minskat gap typder på att joner tillkommit eller försvunnit.
- Vid en akut metabol acidos förloras HCO3, vilket ger ett ökat anjon gap.
-
Om förbrukningen kompenseras av en ökning av Cl fås ett normalt anjongap (hyperklorem metabol acidos)
- Albuminförluster kan ge ett sänkt anjongap då albumin är negativt laddat och det därför ersätts med en stegring av negativa joner (CL/HCO3), vilket ger ett sänkt anjongap.

Övrig provtagning

Intoxprover

- Ingen generell screening! Ta vid oklar medvetslöshet eller märkligt beteende som inger en misstanke om förgiftning.

Venösa

- Negativa intoxprover betyder inte att pat ej är förgiftad! Vilka substanser har vi mätt? Det finns nästan hur många som helst att mäta!
- Vanligt uppmätta substanser: Paracetamol, salicylater, etanol, metanol

- Möjlig breddning: Digoxin? Etylenglykol? Isopropylalkohol? Järn? Karbamazepin? Kolmonoxid? Litium? Teofyllin? Valproat?

Urinsticka

- Kvalitativt prov: Ej helt pålitlig sensitivitet/ specificitet (varierar mellan olika märken).
- Det tar tid innan en substans hamnar i urinen! En pat med akut förgiftning kan ha invändningsfri sticka. En pat med förgiftning av en substans kan ha en helt annan i urinen pga intag för en vecka sedan (tex cannabinoider).
- Mäter: Opiater, bensodiazepiner, cannabis, TCA,

kokain, amfetamin, extacy

 

Acidos + anjongap

Sänkt
Normalt
Högt

L itium

F istel (pankreatisk)

M etanol

I odid

U reterogastriska förbindelser

U remi

M etionin

S aline administration

D iabetes (ketoacidos)

B romid

E ndokrin (hyperparatyroidism)

P ropylenglykol

 

D iarré

I soniazid

 

C arbanhydrashämmare

L aktacidos

 

A mmoniumklorid

E tylenglykol

 

R enal tubulär acidos

S alicylater

 

S pironolakton

 

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2024 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!