Sida 4 . Copyright Erik Boberg

Migrän

CGRP, Substans P

Thalamus: Vidarebefodrar smärt-impulserna från afferenta trigeminusnerver till sensoriska kortex så att smärtan upplevs

Hypothalamus: Tros ligga bakom fotofobi och fonofobi vid migrän.

Ganglion pterygopalatine

Dura mater

Superior salivary nucleus

Nucleus Raphe: Serotonin tros spela en roll i uppkomsten av migränattacker. -
-
Triptaner är verksamma mot migränanfall och hämmar flera serotoninreceptorer (5-HT1B/D/F).

Utlösande faktorer

- Migränpatienter är extra känsliga för sensoriska stimuli och har svårt att vänja sig vid dessa. Extra känsliga blir kvinnor under menstruationen.
-
Huvudvärken kan utlösas eller förstärkas av flera triggers: Starkt ljus, ljud, men också av hunger, för mycket/för lite sömn, psykisk stress, fysisk utmattning, stormigt väder, lufttrycksförändringar, alkohol.

Anfall

- Frekvens: Varierar, men genomsnittligt 1,3 anfall/månad
- Duration: Genomsnittligen 19h
- Vanliga symptom (förutom huvudvärk): Illamående (87%), fotofobi (82%), scalpömhet (65%), kräkningar (56%)
- Efter anfallet är patienten neurologiskt återställd!
- Symptomgrad vid anfall:
Tenderar att förvärras med tiden.

Kriterier (IHS)

Migrän med aura (20% av pat)

A: Minst 2 attacker som uppfyller kriterierna i B
B: Minst 3 av följande:
- Minst 1 reversibelt tecken på hjärnbarks-/hjärnstamsdysfunktion

- Utvecklas gradvis under >4 min (eller i sekvens av flera symptom)
- <60 min per symptom
- <60 min till huvudvärksdebuten (denna kan även börja samtidigt som eller innan auran).
C: Attackerna förklaras ej av annan sjukdom

Migrän utan aura (80% av pat)

A: Minst 5 attacker som uppfyller kriterierna B-D
B: Attackduration 4-72h obehandlad (hos barn 2-48h)
C: Huvudvärk med minst 2 av följande:
- Ensidig lokalisation
- Pulserande karaktär
- Måttlig till svår intensitet
- Försämring vid fysisk aktivitet
D: Under huvudvärken minst 1 av följande:
- Illamående och/eller kräkningar
- Ljus och ljudkänslighet
E: Attackerna förklaras ej av annan sjukdom

Aura

- Alla har inte aura och migrän med enbart aura förekommer också (mer ovanligt)
- Visuell: Vanligast (36% har). Ljusblixtar, sicksacklinjer och andra fenomen i synfältet.
- Sensorisk: Parestesier (33% har)
- Motorisk: Pares, talsvårigheter

Locus Coeruleus: Utgör tillsammans med dorsala nucleus raphe det så kallade migräncentrat , vilket tros starta migränauran genom att trycka ned hjärnaktivitet i kortex och samtidigt försämra blodflödet.

Smärtsam krets vid migrän

- Trigeminusnerven aktiveras (av en oklar mekanism, genom vasodilatation i meningeala kärl) och skickar via sitt ganglion, superior salivatory nucleus och ganglion pterygopalatine signaler tillbaka till de kärl i duran som aktiverade trigeminus från början.
- CGRP och substans P frisätts från de efferenta parasympatiska fibrerna från ganglion pterygopalatine. Dessa orsakar en lokal, neurogen inflammation (mastcellsdegranulering pga aktivering från CGRP-

receptorer) och är vasoaktiva .
- Denna trigeminusreflex
orsakar vasodilatation och vaskulär hyperestesi. Detta orsakar smärta.
- CGRP-antagonister
prövas i kliniska studier i behandling av migrän.

Migrän och stroke

- Liten risk för stroke vid migränanfall. Risken ökar vid samtidigt P-pilleranvändning + rökning (14ggr ökad risk).

Migränanfallets faser/dynamik

- En minoritet av patienterna märker av alla 5 faser. Ingen fas är obligatorisk vid anfall.

Normal
Prodromalfas
Aura
Huvudvärk
Tillfrisknande

Aptit

Ökad hunger

Illamående

Kräkningar

Minskad matlust

Vakenhet/sömn

Gäspande

Sömnig, gäspar

 

Djup sömn och sedan trötthet

Ljud-, Ljus-, och lukttolerans

Ökad perception i dessa sinnen

Fono-, Foto– och osmofobi

Fono-, Foto– och osmofobi

 

Vätskebalans

Vätskeretention

 

 

Diures

Referenser

Headache. Goadsby, P; Raskin, N. Harrisson´s Principles of Internal Medicine: 95-106 Utgåva 17 - Mc Graw Hill: 2008 (Fauci, A; Braunwald, E; Kasper, D; Hauser, S; Longo, D; Jameson, L et al.)
Huvudvärk. Hasselström, J; Jägervall, M; Waldenlind, E. Läkemedelsboken: 941-955 Utgåva 2011 - Läkemedelsverket: 2011 (Odeberg, H; Andén, A; Carlsten, A; Gothefors, L; Gunnarsson, T; Jeppson, B et al.)

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2023 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!