Sida 1 . Copyright Erik Boberg

Allmänt om trauma

Omedelbara dödsfall: Ofta skador på skalle, hjärta, stora kärl

Tidiga dödsfall: Döda tidigt under sjukhusvistelse: Blödningar, hjärnskador, ofri luftväg, MODS

Sena dödsfall: Döda till följd av komplikationer som uppstått under sjukhusvistelsen. MODS, infektioner/sepsis etc

Timmar efter trauma

Veckor efter trauma

Curved Down Arrow:
Ju bättre initial handläggning desto färre tidiga och sena dödsfall

- Eftersom att de sena dödsfallen många gånger beror på komplikationer som kan undvikas om den initiala handläggningen sköts på rätt sätt.
- I sjukvården kommer vi in och kan hindra de tidiga dödsfallen , men inte de omedelbara.
- Vinsten är störst inom första timmen, ”the golden hour”

Inflammatoriskt svar

Tid

Tid

Dödsfall

Trauma

1. Omedelbart efter ett stort trauma fås en kraftfull aktivering av immunförsvarets celler med frisättning av cytokiner, akutfasreaktion från levern och aktivering av koagulationskaskaden.

Detta leder till SIRS och risk för MODS. Kallas first hit .

1. First hit

2. Second hit

Dödsfall och inflammatoriskt svar efter stort trauma

2. I samband med att immunförsvaret aktiveras bildas också en stor mängd antiinflammatoriska cytokiner (IL-10, 13, TGF β). Dessa och andra antiinflammatoriska mekanismer tar efter hand över och patienten går in i ett stadium med immunosuppression och infektionskänslighet .
- Då multitrauma öppnar
många vägar för infektion (stora sår) och då GI-kanalens immunförsvar också sänks i denna andra fas kan bakterier lätt invadera utifrån eller från normalfloran och ge sepsis med MODS som följd. Detta kallas second hit.

Allvarlig händelse

- Så pass omfattande eller allvarlig händelse att resureserna måste omfördelas , ledas och användas på särskilt sätt
- Flera traumatiserade patienter kommer samtidigt till akuten.

Katastrof

- Situation där tillgängliga resurser är otillräckliga i förhållande till det akuta vårdbehovet.
- Belastningen är så hög att normala kvalitetskrav för medicinsk behandling inte längre kan upprätthållas trots adekvata åtgärder.

- Globalt: 2,5-3 miljoner döda per år, krigsoffer exkluderade
- Sverige:
5% av total mortalitet (4000-5000/år). Främsta dödsorsaken hos individer < 44 år. 4:e vanligaste dödsorsaken alla

kategorier.

Vilket trauma dödar i Sverige?

- Trafikolyckor (500-600 dör/år) , arbetsplatsolyckor (150 dör/år) , våld (150 dör/år)

 

Statistik över trauma

Organisatoriskt

Traumats biomekanik

EK = Kinetisk energi
M = Objektets massa
V = Objektets hastighet

- Hastigheten är viktigast! Ett lätt objekt (som en pistolkula) kan göra stor skada om det träffar med hög hastighet.

Traumats svårighetsgrad

- Beror av orsaken till skadan och typen av skada
- Följande är indikatorer på allvarligt trauma
som kan behöva tas om hand av ett traumateam:

Patofysiologiskt svar på trauma

- Helt avgörande för traumats svårighetsgrad: Du kan ha hela tarmpaketet utanför och vara relativt opåverkad!

Indikatorer på instabilt (allvarligt) trauma är alltså trauma + något av följande:

- Systoliskt BT < 90mmHg
- Andningsfrekvens <10 eller > 29 / min
- GCS < 9 / RLS > 3

Dödsorsaker vid trauma

- Ofri luftväg
- Påverkad andning
- Blödning
- Hypotermi
(<35 grader)
- Koagulopati
- Acidos
(pH<7,30)
- Sepsis, tetanus, andra infektioner

ATOMIC: 6 tillstånd som kan döda traumapatienten inom minuter

- Airway obstruction: Trauma mot ansikte/hals
- Tension pneumothorax: Övertryckspneumothorax
- Open pneumothorax: Torakal skada.
- Massive hemothorax: Över 1,5l blod i pleura.
- Flail chest:
Vid multipla revbensfrakturer på flera ställen
- Cardiac tamponade: Hjärttamponad.

+ Instabil bäckenfraktur!
Indikerar allvarligt trauma
Skadans orsak
Skadans typ

Bilolycka: Hastighet > 70 km/h

Penetrerande skada: Hals, huvud, thorax, buk, proximala extremiteter.

Deformerat fordon vid krock: > 50cm

Femurfraktur

Utkastad från fordon vid krock

Instabil bröstkorg (flail chest)

Medpassagerare avliden

Signifikant ansiktsskada

Losstagningstid > 20 min

Brännskada > 25% av kroppsytan

MC-olycka: Hastighet > 50 km/h

Inhalationsbrännskada

Fotgängare / cyklist påkörd av fordon > 10 km/h

Bäckenfraktur med tecken på instabilitet

Fallolycka > 3-4m

Mer än 1 fraktur på länga rörben

Projektil, splitter, detonationsskador

Traumatisk amputation ovan handled/fotled

Häst/boskapsolycka

 

1 trådar om denna sida i forumet

Johanna Berg
Alltså, så fantastiskt! Verkligen komprimerat och pedagogiskt! Tack för att du satt ihop denna sida. :)
Sida:0

Trådar på denna sida

medinsikt.se - © Erik Boberg 2024 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!