- De som trots allt inte kan diagnosticeras har generellt en bättre prognos än de som har en orsak till viktminskningen.

Handläggning

Definiera/dokumentera viktminskningen

- Väg patienten och försök ta reda på vad denne vägt tidigare.
- Försök fastställa tidsintervallet för viktminskningen
-
Passar kläderna smäre? Används ett kortare hål i bältet?

Anamnes

- Försöka ringa in ett organsystem
- Feber? Smärta?
-
Luftvägar: Dyspné? Hosta?
-
Hjärta: Hjärtklappning?
-
Neurologiska störningar? Motoriska? Sensoriska?
-
GI-kanalen: Svårighet att äta, dysfagi, anorexi, illamående, förändrad avföring?
-
Socialt och psykiskt: Resor? Tobak? Alkohol? Droger? Isolering? Tecken på demens, depression.
- Läkemedel!
- Tidigare
sjukdom/kirurgi, hereditet.

Status

- Vägning
- Hud:
Blekhet, ikterus, intorkning (turgor), ärr från kirurgi
- Mun och svalg: Tandsjukdom
-
Hals och lgll: Förstoringar? Tyroidea.
- Hjärta, lungor, buk, PR
- Neurologi:
Neurologiskt status, tecken på depression/demens.

Lab och utredning

- SR/CRP, Hb, Na, K, kreatinin, Ca, fosfat, glukos, TSH, leverstatus
- Urinsticka
- Lungröntgen
-
Vidare utredning: Mammografi? Gastro/Rekto/coloskopi? CT buk/thorax?

Cancer

- GI och lunga vanligast , men all cancer kan ge viktnedgång till följd av kakexi.

Endokrin/metabol sjukdom

- Hypertyreos, diabetes mellitus, feokromocytom, binjureinsufficiens
- Hypertyreos och feokromocytom ökar metabolismen.
- Diabetes mellitus ger glukosuri med förlust av energi, samt minskade anabola effekter av insulin.

GI-sjukdomar

- Malabsorption, obstruktion, perniciös anemi

Hjärtsjukdom

- Kronisk ischemi, kronisk hjärtsvikt
- Kan ge både
ökat energibehov och minskat energiintag

Respiratorisk sjukdom

- Emfysem, KOL
- Kan ge både
ökat energibehov och minskat energiintag

Njurinsufficiens
Reumatisk sjukdom
Infektioner

- Framför allt kroniska: HIV, TBC, parasitinfektion, subakut bakteriell endokardit

Läkemedel

- Antibiotika, NSAID, SSRI, metformin, levodopa, ACE-hämmare, mfl

Mun– och tandsjukdomar
Åldersrelaterad

- Fysiologiska förändringar, minskad smak och lukt, funktionella störningar

Neurologisk sjukdom

- Stroke, Mb Parkinson, Neuromuskulär sjukdom, Demens

Sociala faktorer

- Isolering, ekonomiska svårigheter
-
Isolering, speciellt hos en äldre person kan ge kraftig viktnedgång.

Psykiatriska och beteendefaktorer

- Depression, ångest, sorg, alkoholism, ätstörningar, ökad aktivitet/träning

Idiopatiskt

- Ovanligt: Åtminstone 75% av alla patienter med ofrivillig viktnedgång kan diagnosticeras med någon bakomliggande sjukdom.

Signifikans

- Vikminskning ökar morbiditet och mortalitet även när man justerat för ev comorbiditet hos patienten
- Hos cancerpatienter är viktminskning en indikator för sämre prognos, sämre behandlingssvar och minskad performance.
- Patienter som skall opereras har högre mortalitet efter kirurgi om de tappat > 4,5kg under 6 månader före operationen.
- Infektionskänslighet: Patienter med uttalad viktnedgång är mer känsliga för infektioner.
- Vitamin– och närningsbrist: Kan fås av kraftig viktnedgång.

Orsaker

- Ett stort antal sjukdomar kan ge viktnedgång och en signifikant, ofrivillig viktnedgång är viktig att utreda för att finna potentiellt allvarliga och botbara tillstånd.

Åldersstratifierat (efter vanligast)

Klinik—viktminskning

Äldre

Yngre

- Depression
- Cancer (lunga och GI vanligast)
- Benign GI-sjukdom

- Diabetes mellitus
- Hypertyreos
- Psykiatrisk sjukdom (inkl ätstörning)
- Infektion: HIV

Referenser

Weight Loss. Reife, C. Harrisson´s Principles of Internal Medicine: 255-257 Utgåva 17 - Mc Graw Hill: 2008 (Fauci, A; Braunwald, E; Kasper, D; Hauser, S; Longo, D; Jameson, L et al.)

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2023 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!