Sida 5 . Copyright Erik Boberg

Övrig behandling, handläggning

- Antibiotika till barn: I stort sett endast om klart stegrat CRP. Oftast orsakas infektionsutlöst astma hos barn av virus!
- Lungröntgen: Endast om misstanke om komplikation tex pneumothorax, stor atelektas, onormalt förlopp. Perihilära förtätningar är vanligt hos obstruktiva barn och kan misstolkas som pneumoni med onödig AB– förskrivning som följd.

Inläggning

- Om ej avsevärd förbättring på akuten, eller återkommande besvär < 2-3h .
- För upprepad behandling.

Blodgas

- Alla svårare fall: Följ!
- Lågt PCO2: Initialt pga hyperventilering
- Högt PCO2: Senare skede pga uttröttning, ev snabb försämring!

Buffring av acidos

- Sympatikomimetika (adrenalin) fungerar dåligt vid pH < 7,2.
- Kolla pH och ge tribonat om otillfredsställande effekt av adrenalin.
- Tribonatdos (i ml med 0,5mol/L) = 0,3 x kg kroppsvikt x BE.

Respirator

- Om högt pCO2 / uttröttning
- Kontakta narkos, lägg på IVA!

Behandling av akut astmaanfall

Behandling av akut astmaanfall i olika åldrar

 

< 2 år

Barn > 2 år

Vuxna

I hemmet

Snabbverkande beta 2:
- 4 puffar (<2 år) salbutamol 0,1mg/puff via andningsbehållare. 6 puffar > 2 år.

- Beta2-agonist: Salbutamol, terbutalin. 4-10 inhalationer / dygn.
- Kortikosteroider: 2-4 dubbla dosen över dygnet.

Akuten

- Sök om utebliven förbättring, åter försämring inom 2h i hemmet, eller på VC, eller svårt anfall initialt.
- Remittera
alla med svårt anfall, efter initial bedömning (se ovan) om de sökt VC.

- Om svår attack, eller måttlig utan snabb förbättring. Påbörja inhalering och steroider på vägen!

Snabb-verkande beta 2 stimulerare

- Salbutamol/terbutalin 2,5mg via syrgasdriven nebulisator.
- Kan upprepas 1-2 ggr med 30 min mellanrum om otillräcklig effekt.

- Salbutamol/terbutalin 2,5mg < 30kg, 5mg > 30kg via syrgasdriven nebulisator.
- Kan upprepas 1-2 ggr med 30 min mellanrum om otillräcklig effekt.
- Ev tillägg av ipratropiumbromid (Atrovent—antikolinergika 0,25mg < 12 år, 0,5mg > 12 år x 4)

- Till alla oavsett svårighetsgrad.
- Kombinera med ipratropium om medelsvår, svår eller livshotande.

Adrenalin

- Alternativ till upprepad behandling med Beta2.
- 0,4mg/kg inhalation, eller om mycket svåra besvär/otillräcklig effekt 0,2mg sc.
- Kan upprepas efter 30 min vb.

- Kan prövas även i denna grupp om otillräcklig effekt av Beta 2 / Atrovent.

 

Kortiko-steroider

- Måttliga-svåra besvär eller besvär mellan infektioner (=allergiutlöst astma)
- Betametason 3-4mg po. Ev kur 2mg/dag i 3-4 dagar vid långdragna/svåra besvär.
- Intravenöst om svårt anfall > 2 år

- Lindrigt anfall: Fyrdubbla inhalerad dos
- Medelsvårt / svårt anfall: Peroralt
- Livshotande anfall: Intravenöst.

Teofyllin

- Klysma eller iv: 3mg/kg <1år, 5-6mg/kg >1 år. Var 8:e timma.

- Svårt, livshotande anfall: IV 5-6mg/kg under 20-30 min. Kan upprepas var 8:e timme.

- Ev om livshotande anfall

Infusion av terbutalin

- Svårt anfall med otillräcklig effekt av inhalationer med beta2-stim.
- 4-6mikrogram/kg/h.

 

Magnesium

- Kan prövas vid svårt anfall: Injektion 40mg/kg (max 2g). Kan upprepas 3-4ggr med 4-6h mellanrum

 

Syrgas

- Hypoxi behandlas med ett mål på SaO2 > 90%.
- 5L O2 på mask
- Blodgas upptäcker andningssvikt (CO2-retention).

- Vid svårare besvär: 5l på mask eller 2l på grimma. Mål SaO2 > 90%.

- Om svårt eller livshotande anfall

Vätska

- Spädbarn blir lätt dehydrerade vid akut astmaanfall. Viktigt med vätsketillförsel.

 

 

Uppfölj- ning

- Uppföljning av barnläkare om: Upprepade besvär, astma i familjen, eksem, födoämnesallergi

- Behandlingsplan och snar uppföljning till astmakunnig. Barnläkare om < 7 år.

- Analysera anfallsorsaken och öka ev underhållsbehandling.

Referenser

Astma. Norgren, S; Ludvigsson, J; Norman, M. Akut pediatrik: 188-198 Utgåva 7 - Liber: 2010 (Norgren, S; Ludvigsson, J; Norman, M)
Astma och KOL. Janson, C; Ställberg, B; Hesselmar, B. Läkemedelsboken: 687-712 Utgåva 2011 - Läkemedelsverket: 2011 (Odeberg, H; Andén, A; Carlsten, A; Gothefors, L; Gunnarsson, T; Jeppson, B et al.)

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2024 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!