Sida 6 . Copyright Erik Boberg

Sjukdomsförlopp och flödesschema för kronisk diagnostik

Flödesschema—utredning av astma på äldre barn och vuxna

Anamnes + klinisk undersökning

- Anfall av andnöd eller pipande andning?
- Nattlig hosta , pip i bröstet eller andfåddhet?
-
Långdragen hosta?
- Vid  fysisk ansträngning:
Hosta? Pip eller väs i luftvägarna?
- Nedre luftvägssymptom kopplade till exponering

för allergen, ansträngning, kall luft, luftvägsirritanter eller särskild yrkesexponering?
- Hereditet?
Astma, allergi, atopiskt eksem
- Tidigare/nuvarande allergi? Eksem?
- Status / undersökningar:
Allmäntillstånd, Cyanos, Blekhet, Indragningar, Auskultera, PEF, lgll, MoS

Reversibilitetstest på spiromteri (eller PEF)

- FEV1 ökar med >12% och > 200ml efter bronkdilatation. Värdena skall då också normaliseras.
- PEF ökar med >15% samt > 60L/min

Pos: Astma
Neg: PEF-kurva

Dygnsvariabilitet > 20%: Variabilitet (%) = (Högsta värdet efter bronkdilatation—lägsta värdet före bronkdilatation) / medelvärdet x 100.

Pos: Astma
Stor klinisk misstanke om astma
Ja: Gör ett behandlingsförsök!

- Alternativ 1: Utvärdera kliniskt svar på behandling med kortverkande beta2-stimulerare
- Alternativ 2: Gör ett steroidtest. Inhalationssteroider i medelhög till hög dos i 2-3 månader. Testa sedan åter med spirometri.

Nej: Troligen inte astma. Diffdiagnos?

- KOL
- Sensorisk hyperreaktivitet
- GERD
- Restriktiv lungsjukdom

- Nedre luftvägsinfektion
- Hjärtsvikt (hos äldre)

Pos: Astma
Neg

12

6

0

Allergisk astma—total förekomst

- 25% av de som någon gång haft pipande andning som småbarn får fortsatta besvär som vuxna
- Riskfaktorer är: familjemedlemmar med astma, eksem hos barnet (har eller har haft), IgE antikroppar mot ägg eller katt. Passiv rökning.

Intermediär och sen debut av allergisk astma
-
Bidrar till kvarvarande hög prevalens i äldre åldrar, trots att en hel del barn med infektionsutlösta besvär blir friska.

Ålder (år)

Sjukdoms- förekomst

Icke allergisk astma

- Också tidig debut , men astman är ej allergimedierad.
- Mindre benägenhet att kvarstå än den allergiska astman.

Sjukdomens debut och prevalens i olika åldrar

Övergående obstruktivitet

- 25% av alla barn får någon gång under de första levnadsåren pipande andning vid en luftvägsinfektion .
- Många av dessa
blir av med sina besvär och prognosen är alltså god.
- Riskfaktorer: Rökning under graviditet, nedsatt lungfunktion vid födsel, ”bronkiter” i släkten.

Referenser

Astma och KOL. Janson, C; Ställberg, B; Hesselmar, B. Läkemedelsboken: 687-712 Utgåva 2011 - Läkemedelsverket: 2011 (Odeberg, H; Andén, A; Carlsten, A; Gothefors, L; Gunnarsson, T; Jeppson, B et al.)

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2024 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!