Sida 7 . Copyright Erik Boberg

Obstruktiv episod

Andnöd, pipande/väsande andning (hörs ut i rummet), hosta och slembildning (ffa nattetid).

Atypisk klinisk bild

- I vissa fall, risk att missa: Trötthet, ovilja att vara med på fotbollsträning, långdragna förkylningar, upprepade luftrörskatarrer eller ”lunginflammationer”.

Barn < 2 års ålder

- Tre episoder med pip i luftrören och/eller andnöd i samband med virusinfektion räknas som astma.
- De 2 första episoderna räknas som obstruktiva bronkiter.

- Atopiskt eksem/IgE medierad allergi + obstruktiv episod: Astma redan efter första gången.

Barn > 2 års ålder

- En obstruktiv episod räcker för diagnos

Äldre barn som kan medverka vid spirometri, samt vuxna

- Se flödesschema på förra sidan

NO-mätning

- Halten av NO i utandningsluft mäts: Korrelerar ganska väl med antalet eosinofiler i luftvägarna, och därmed inflammationsgrad vid ffa allergisk astma .
- Kan användas för att diagnosticera svårvärderade fall, tex barn som verkar relativt piggt och symptomfritt, men där behandling sedan kan visa sig ha stor nytta.
- Kan också användas för monitorering av astmamedicinering. Behöver man öka behandlingsintensiteten?

Mer om utredning av astma

PEF

VC, RV

TLC

Flöde-volym kurva vid spirometri

- ”Hängmatteform”, typisk vid obstruktivitet.
- Blå linje är före behandling med beta2-stimulerare, röd linje är efter.
- Man ser en tydlig förbättring men inte total normalisering.
-
Kvarstående obstruktion kan bero på slemhinnesvullnad och sekretansamling som bidrar till obstruktionen vid astma, men inte åtgärdas av β2- stimulering.

Referenser

Astma och KOL. Janson, C; Ställberg, B; Hesselmar, B. Läkemedelsboken: 687-712 Utgåva 2011 - Läkemedelsverket: 2011 (Odeberg, H; Andén, A; Carlsten, A; Gothefors, L; Gunnarsson, T; Jeppson, B et al.)

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2024 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!