Viktig distinktion!
-
Hon hade dock för många tumörer: Fick cytostatika.
-
Stereotaktisk strålbehandling mot de två största tumörerna för att senarelägga kommande recidiv: Störst chans att dessa ger problem först.
-
Smärta främsta symptom. Ingen dyspne, ingen hosta, viktnedgång 2-3kg senaste 2 månader.

Fall 2: Man, 62 år

- Kranskärlsopererad 2007. Bypass. Då slutat röka.
-
Neurologiska störningar juli => MR => tumörförändring i hjärnan (parietooccipitalt). Primärtumör eller metastas? => lungrtg då hjärnmetastaser ofta kommer från lungor. Cancer i vä lunga ovanlob . Även skelettmetastas .
- Gör även bröstpalpation (på man?), thyroideapalpation, efterfråga mag-tarmbesvär etc för att screena efter primärtumörer.
-
Skelettscint för att leta fler skelettmetastaser. Ej några sådana.
-
Tumören i skallen tas bort mha neurokirurgi . Adenokarcinom. Massa markörer tas.
-
Kemoterapi palliativt.

Fall 3: Man, 62år

- 30 paketår. Siemens-arbetare.
-
Asbestexponering under 60-talet pga asbest på siemens då. 10 års asbestexponering.
-
Asbestexponering => malignt mesoteliom
- Medicinkliniken 2009
juli pga andfåddhet i flera år . Ej hosta, god aptit. Tappat 2 kg vikt senaste 2 månader.
-
Vä lunga fylld med pleuravätska (75%)
-
Pleuravätska expansivt , skjuter över mediastinum. Atelektas lufttomt, drar mediastinum åt sig.
-
Thoracocentes , 2l pleuravätska. Cytologi: Troligen malignt mesoteliom, men kan ej utesluta adenokarcinom.
-
CT: Pleurala förtjockningar. Gör att man väger åt mesoteliomet då adenokarcinomen är mer ojämna om de metastaserat till pleuran (som knölar).

- Inkuderande buken ned till nedre njurpolen. Metastaser? Lymfkörtlar?

PET-CT

- Infektion eller inflammatorisk process lyser också. Relativt vanligt med falskt positiva. 20% av patienter utan lungcancer har pos PET-CT
-
Mycket ovanligare med falskt negativa resultat. 96% av lungcancerpatienter har positiv PET-CT.
-
Allt som lyser skall alltså provtas. Leder till mycket invasiv diagnostik.

Mediastinoskopi

- Om körtlar > 1cm i eller ovan carinanivå och patienten bedöms som ev operationskandidat .
- Dessa körtlar är svåra att komma åt med bronkoskopi.

Thoracocentes/thoracoskopi

- Om pleuravätska föreligger.

Cristabiopsi/sternalpunktion

- Om SCLC + i övrigt stadium I-III.
- Kan ha metastaser i benmärg?

Lungfunktionsdiagnostik

- Om patienten bedöms som operabel .
-
Spirometri: FEV1 bör vara  > 1,0
- Arbetsprov: 80-100W för pulmektomi, > 55W för lobektomi.

Behandling

SCLC

- Mycket få patienter kan botas kirurgiskt då cancern växer snabbt och tidigt metastaserar, vilket ger att sjukdomen vanligen är spridd vid upptäckt.
- Istället ges
cytostatika vilket tumörerna oftast svarar bra på.
-
Tillägg med strålbehandling har visat sig effektivt vid stadium I-III.

NSCLC

- Stadium I-IIIa: Kirurgi (för alla som bedöms operabla) och adjuvant cytostatika om stadium Ib-

IIIa.
- Stadium IIIB: Kurativt syftande strålbehandling. Tillägg med cytostatika i neoadjuvant (neoadjuvant behandling = behandling före kirurgi med syfte att minska risk för återfall och död) syfte.
- Stadium IV: Palliativ cytostatika. Laserbehandling, brachyterapi och stentning kan ha goda palliativa effekter.

Prognos

Totala siffror: Enligt läkemedelsboken [siffror för Sverige]: medianöverlevnad 6mån, 5-årsöverlevnad 13%.
-
NSCLC har bättre prognos än SCLC.
- NSCLC:er som upptäcks innan de spridit sig kan botas
helt med lobektomi (ta bort en lunglob) eller pneumonektomi (ta bort en hel lunga).
-
SCLC:er har alltid spridit sig när de hittas. De kan därmed inte botas med operation. De svarar bra på kemoterapi, men återkommer alltid. Median-överlevnaden, även med behandling, är 1 år.

Fallbeskrivningar

Fall 1: Kvinna, 48 års ålder

- Rökare sedan 12 år gammal
-
Ledsmärta maj 2008 , främst anklar
-
December 2008 feber, generaliserad smärta. Till infektionsklinik. IV antibiotika
-
Lungröntgen: Förtätning höger lunga basalt dorsalt (välavgränsad, rund) + mellanlobsförändring (taggig) + flera små förändringar.
-
Stack stora utifrån (låg ytligt): Adenokarcinom.
-
De andra förändringarna då? Metastaser? Lunginflammation? Multifokal cancer? Kan man behandla med kirurgi?
-
PET-CT görs: Bara en till förändring lyste lite.
-
Ta den med bronkoskopi (låg centralt): Visade sig vara cancer.
- Man slöt sig till att hon hade
multifokal cancer då de små förändringarna ej såg ut som metastaser. Multifokal cancer kan opereras bort , ej metastaser.

Epidemiologi

- Incidens: 40,4 för män, resp 32,9 för kvinnor / 100 000 invånare 2005. Incidensen ökar för varje år hos kvinnor, men är stabil hos män. Ökad rökningsförekomst bland kvinnor?
- Kvinnor utgör majoriteten av de som insjuknar i SCLC och NSCLC < 60 års ålder.

Symptom och presentation

- Tysta, lömska sjukdomar som oftast metastaserat när de ger symptom:
-
Upphostningar och kronisk hosta kan ibland avslöja en tumör som inte hunnit sprida sig och därmed kan opereras.
-
Heshet (recurrenspares), superior vena cava syndrom (kompression av v cava sup) och dysfagi/dyspné (phrenicuspares) tyder alla på mediastinal metastasering
-
Bröstsmärta , perikardiell eller pleural effusion eller ihållande segmental atelektasi eller pneumoni. Alla dessa symptom tyder på en dålig prognos.
-
En pneumoni som inte gått i komplett remission efter 6-8 veckor skall också föranleda misstanke om bakomliggande tumör.
-
Oftast upptäcks inte cancern förrns något av de organ den metastaserat till ger symptom.

Utredning

- Syfte: Ställa diagnos, kartlägga tumörutbredning, avgöra om patienten är operabel
- Stadieindelning: Görs enligt TNM. Olika undersökningar används i olika fall. TNM-klassifikationen översätts sedan till stadium I-IV.
-
Utbredd sjukdom: Metastaser i kontralaterala lungan, eller andra organ, tex hjärna, skelett och lever.

Fiberbronkoskopi

- Ger möjlighet att ta biopsier för patologisk diagnostik (cytologi/histologi).

CT thorax

Klinik

Referenser

The Lung. Maitra, A; Kumar, V. Basic Pathology: 479-540 Utgåva 8 - Saunders, Elsevier: 2007 (Kumar, V; Abbas, A; Fausto, N; Mitchell, R)

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2023 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!