Klinik

Epidemiologi

- Underdiagnosticerat tillstånd (endast 1/3 av hospitaliserade patienter får diagnosen innan de dör).

Riskfaktorer

- Tidigare ventrombos eller lungemboli (har man haft en LE, så löper man 30% risk att få en till)
-
Operation/trauma (speciellt mot nedre extremiteter eller vid multipla frakturer)
-
Immobilisering/långa resor: Orsakar stillastående flöde i vener.
-
Övervikt: Ger prokoagulant tillstånd, men mekanismen är oklar.
- Känd malignitet: frisätter prokoagulanta tumörprodukter som predisponerar för trombos.
- Infektion
- Östrogen/P-piller/graviditet: Troligen på grund av ökad syntes av koagulationsfaktorer och minskad syntes av antitrombin III från levern.
- Hereditet för ventrombos
-
Koagulationsrubbning: Prokoagulant tillstånd.
-
Rökning: Ger prokoagulant tillstånd, men mekanismen är oklar.

Ha dessutom LE som diff-diagnos vid följande oklara symptom:

- Oklar försämring av annan sjukdom (tex Hjärtsvikt, KOL) trots behandling
- Oklar subfebrilitet
- Oklar arytmi, tex förmaksflimmer, särskilt om det uppstår hos tidigare hjärtfrisk
- Oklar yrsel/svimning
- Recidiverande ”pleuritpneumoni” radiologiskt. Ge inte antibiotika till patienten andra gången denne söker utan att ha övervägt LE som diagnos.
- Enstaka basalt infiltrat på lung-rtg + pleuravätska = lunginfarkt/malignitet. Ej pneumoni!
- Oklar bröst-/buksmärta.

Poängbaserat diagnosstöd

- När man ska utvärdera en misstänkt LE är målet att avgöra om risken för LE är hög eller inte hög.
- Värdera sannolikheten för LE-diagnos mha följande poängbedömning.
- <4p = låg sannolikhet; >3p = hög sannolikhet
- Tag enbart D-dimer vid låg sannolikhet för att utesluta LE hos poliklinisk patient
- Man får automatiskt hög sannolikhet om man har östrogenpåverkan (P-piller, graviditet, postpartum, östrogenbehandling)

Diagnostik av DVT

- Eftersom att PE och DVT är så nära besläktade och då behandlingen av dem är densamma anser man oftast att en bekräftad DVT kan likställas med en PE.
- Frånvaro av DVT utesluter dock inte PE. Detta då de flesta PE ej har synliga tromber (för att de då emboliserat eller sitter i bäckenvener där ultraljud ej ser dem väl)

Klinisk presentation

- Vanligaste symptomet: Kramp i nedre delen av vaden som håller i sig i flera dagar och vars obehag ökar med tiden.
- Ofta få (enbart milt obehag vid palpation av vaden) eller inga symptom.

Differentialdiagnoser

- Rupterad Bakers cysta: Plötsligt kraftigt obehag i vaden.
- Cellulit: Feber, frysningar
- Postflebit syndrom/venös insufficiens

Poängbaserat diagnosstöd

- När man skall utvärdera en misstänkt DVT är målet att avgöra om risken för DVT är låg eller inte låg. 
-
0p eller mindre = låg sannolikhet för DVT

Symptom

- 95% av lungembolier ger något av följande syndrom . Varje syndrom har en mängd differentialdiagnoser som bör beaktas.
- Dyspnén anses stimuleras av tryckreceptorer i höger förmak + lungkärlen, då blodgaserna ofta är relativt normala.

Akut dyspné

Pleuritsmärta

Hemoptys

Högersvikt/chock

- Astma
- Hjärtsvikt
- Pneumothorax
- Pneumoni
- Bronkit
- Ischemisk hjärtsjukdom

- Pleurit
- Perikardit
- Pneumothorax
- Pneumoni
- Tumör
- Subfrenisk abscess

- Tumör
- Pneumoni
- Mitralisstenos
- Bronkit
- TBC

- Infarkt/blödning
- Tamponad
- Sepsis
- Myokardit
- Pneumoni vid KOL
- Aortadissektion
- Ventilpneumothorax

Kriterium

Poäng

Behandling för malignitet senaste 6 mån, eller under palliation för malignitet

1

Immobilisering > 3 dagar eller kirurgi inom 4v (som krävt narkos/regional anestesi)

1,5

Kliniska tecken på DVT

3

Tidigare verifierad DVT eller LE

1,5

Hemoptys

1

LE mer sannolikt än andra diagnoser

3

Puls > 100/min

1,5

Kriterium

Poäng

Aktiv cancer

1

Förlamning, pares eller nyligen gipsad

1

Sängliggande > 3 dagar, stor kirurgi < 12v sedan

1

Ömhet längs djupa vener

1

Svullnad i hela benet

1

Unilateral svullnad i vaden > 3cm

1

Pittingödem

1

Kollaterala ytliga ickevarikösa vener

1

Alternativ diagnos minst lika sannolik som DVT

-2

Referenser

Djup ventrombos, DVT. Eriksson, H; Baghaei, F; Hellgren, M; Lapidus, L; Moström, P-Å; Stigendal, L. Internetmedicin http://www.internetmed- icin.se/dyn_main.asp?p- age=1206 (Läst: 2013-03-13) (Internetmedicins redaktion)
Lungemboli. Eriksson, H; Baghaei, F; Hellgren, M; Lapidus, L; Moström, P-Å; Stigendal, L. Internetmedicin http://www.internetmed- icin.se/dyn_main.asp?p- age=199 (Läst: 2013-03-13) (Internetmedicins redaktion)

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2022 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!