dammet.
- Ingen ökad risk för bronkogent karcinom hos kolarbetare jämfört med standardbefolkningen om rökning tas i beaktning (de kanske röker i större utsträckning?). Detta skiljer kolexponeringen från kiseldioxiden och asbesten.

Silikos

- Mest prevalenta kroniska arbetsskadan i världen.
- Inhalering av kristallsikt kiseldioxid
: I form av bla kvarts, kristobalit, tridymit (kvarts vanligaste orsaken till silikos av dessa)
-
Patogenes: Kiselpartiklarna äts av makrofager och aktiverar dessa pga sin reaktivitet. Makrofagerna släpper ut IL-1, TNF, fibronektin, lipidmediatorer [PG, TX?], fria radikaler, fibrogena cytokiner [PDGF, TGF- β?]
-
Kislet har mindre toxisk effekt när det blandas med andra metaller.
-
Gruvarbetare som bryter hematitmalm kan ha mer kisel i sina lungor än vissa sjuka kvartsexponerade arbetare, men fortfarande ha en relativt mild sjukdom pga att järnet i malmen har en skyddande effekt.
-
Silikosen detekteras vanligen av rutinmässiga röntgenundersökningar asymptomatiska arbetare som utsatts för kiseldamm.
-
Fina noduli hittas i övre lungorna, men påverkan på lungfunktion är oftast liten eller ingen.
-
Symptom fås senare när sjukdomen progredierat till PMF. Då får patienterna pulmonell hypertension, cor pulmonale.
-
Det tar lång tid innan man dör av sjukdomen , men arbetsförmågan kan vara kraftigt nedsatt pga minskad lungfunktion.
-
Kiselexponering ökar risken för tuberkulos , troligen pga tillbakatryckande av cellmedierat immunförsvar och försvårande för makrofagerna att förstöra fagocyterade bakterier till följd av kiselkristallerna de ätit.
-
Kiselkristaller är karcinogena.

Asbestos

- Asbestexponering ger parenkymal interstitiell fibros (asbestos), lokaliserade fibrösa plack eller diffus fibros i pleura, pleurala effusioner (extra vätska i pleuran), bronkogent karcinom, laryngealt karcinom, maligna pleurala och peritoneala mesoteliom
-
Om exponeringen gör personen sjuk eller ej avgörs av asbestens koncentration, storlek, form och löslighet.
-
Serpentin asbest är lockig och flexibel. Den fastnar lättare i de övre luftvägarnas mukus och transporteras upp ur lungorna. Den är dessutom mer vattenlöslig och lakas därmed ut ur lungvävnaden om den fastnat längre ned.
-
Amfibol asbest är fibern rak, stel och spröd. Den är mest patogen. De amfibola asbestpartiklarna lägger sig raka i luftströmmen och passerar därmed längre ned i luftvägarna. De kan penetrera luftvägsepitelet där nere och komma in till den underliggande bindväven.
-
Båda formerna kan dock producera asbestos och cancer.
-
Asbesten orsakar fibros genom att interagera med lungmakrofager.
-
Asbestosen ger progressivt förvärrad dyspné som uppstår 10-20 år efter asbestexponeringen . Vanligen får patienterna även produktiv hosta (sputum hostas upp)
-
Sjukdomen kan förbli statisk eller progrediera till hjärtsvikt, cor pulmonale och död.

- Patienter har 5 ggr förhöjd risk att drabbas av bronkogena karcinom .
-
Cigarettrökning i samband med asbestexponeringen höjer risken att drabbas av denna cancer mycket, rökning + asbest = 50ggr ökad risk för bronkialt karcinom.
-
Risken för maligna mesoteliom är 1000-falt ökad (denna cancer är mycket ovanlig, 2-17 fall per 1000000 vanliga människor).
- Pleuraplack: Vita plack som sitter på viscerala/parietala pleura i hilushöjd. Kan även sitta på diafragma. Om de innehåller Ca är de patognomona för asbestos.

Läkemedelsinducerad och strålningsinducerad lungsjukdom

- Både akuta och kroniska skador på lungorna.
-
Bleomycin , ett cancerläkemedel, ger pneumonit och interstitiell fibros pga direkt toxicitet hos läkemedlet och genom inkallande av inflammatoriska celler till alveolerna.
- Amiodaron (Cordarone) , ett antiarrytmiskt läkemedel, ger också interstitiell fibros och pneumonit.
-
Strålbehandling av lungcancer ger akut pneumonit efter 1-6 månader hos 20% av alla behandlade patienter. Ger feber och dyspné oproportionerligt till mängden lunga som bestrålats. Kan läka ut med kortikosteroidbehandling eller övergå i kronisk strålningspneumonit.

Granulomatösa sjukdomar

Sarkoidos

- Den vanligaste idiopatiska interstitiella lungsjukdomen.
-
Sarkoidos är en multisystemsjukdom med okänd etiologi.
-
Karakteriseras av ickekaseös granulombildning i många organ och vävnader. I lungorna får man granulombildning i parenkymet och i mediastenala körtlar.
-
Mykobakteriell och fungala infektioner kan också ge upphov till dessa granulom, så sarkoidosdiagnosen ställs först då dessa har uteslutits.
-
Involvering av lungorna ger i många fall huvudsymptomen som gör att sjukdomen upptäcks.

Symptom

- Akut: Den akuta sarkoidosen presenterar sig typiskt med bilaterala ilskna fotledsartriter hos en ung kvinna. Patienten har feber, låg/ingen CRP och har oftast en tids hosta i anamnesen.
- Kronisk: Uveit/irit. Långdragen hosta.
- Hudutslag: Ses vid engagemang av huden. Rodnade utslag som gärna sätter sig i gamla ärr (efter operationer tex), vilka då ändrar form. Biopsi visar granulom. Erytema nodosum (knölros).
-
Väldigt varierande förlopp.
- Helt asymptomatisk hos många individer.
- 2/3
av de som får symptom får respiratoriska symptom .

Asbestos

Silikos

Antrakos

Läkemedel/strålning

- Olika former av asbest olika farliga
- Tas upp av makrofager
- Symptom 10-20 år efter exponering: Dyspné och produktiv hosta
- Bronkogena karcinom
- Maligna mesoteliom
- Rökning är synergistisk i cancerframkallande effekt

- Globalt sett vanligaste arbetsrelaterade kroniska skadan
- Ger makrofagaktivering och inflammation.
- Symptom först vid avancerad sjukdom: Pulmonell hypertension
- Ökar risk för tuberkulos och cancer

- Ej så allvarlig exponering då koldammet ej är så reaktivt.
- Stora mängder krävs för att skada lungorna och flera stadier av sjukdom finns beskrivna.
- Kan ge fibros och cor pulmonale.
- Ger ej ökad cancerrisk.

- Cordarone, furadantin, bleomycin, terapeutisk strålning
- Ger pneumonit med aktiverande och rekryterande av immunceller.
- Måste ofta behandlas med kortikosteroider, och har då en god prognos.

Referenser

The Lung. Maitra, A; Kumar, V. Basic Pathology: 479-540 Utgåva 8 - Saunders, Elsevier: 2007 (Kumar, V; Abbas, A; Fausto, N; Mitchell, R)

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2024 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!