- Andfåddhet , torrhosta , vagt substernalt obehag

Diagnostik

- Lungröntgen: Visar bilaterala hiluslymfom. Ensidiga lymfom tyder på TBC/lymfom/lungcancer.
-
Diagnos ställs då de ickekaseösa granulomen hittats i en biopsi och alla andra kända orsaker till deras uppkomst har uteslutits.
- Serum-ACE: Indikerar sjukdomsaktivitet.

Behandling

- Kortikosteroider: 40mg prednisolon med nedtrappningsschema.
- Metotrexat:
- Absolut beh indikation:
Sarkoidos + uveit

Prognos

- 60-75% av drabbade individer återställs med minimala eller inga kvarstående men. De med akut insättande sjukdom har bättre prognos.
-
20% får permanent lungdysfunktion eller synfel. Sjukdomen kan även drabba andra organ (CNS, hjärta)
-
10-15% dukar under för progressiv pulmonell fibros och cor pulmonale.

Allergisk alveolit (hypersensitivitets-pneumoni)

- Kallas allergisk alveolit då den drabbar alveolerna till skillnad från astman som drabbar i huvudsak bronker.
-
Immunologiskt medierad inflammatorisk sjukdom: En blandning av typ III (immunkomplex) och typ IV (cellmedierad) hypersensitivitet.
-
Vanligast resulterande från höjd sensitivitet för unket hö eller andra antigen som andas in på arbetsplatsen.
-
De utlösande ämnena är väldigt olika , men syndromen som uppstår har liknande kliniska och patologiska fynd och troligen väldigt liknande patofysiologi.
- Exempel på agens: Bakterier, Svamp, Djurproteiner

(duva, undulat, råttor, svin, ko), Kemikalier
-
Benämningar efter utlösande agens: Farmers lung, Birdfencers lung, Sågverkslunga.
-
Ger restriktiv lungsjukdom med minskad diffusionskapacitet, compliance och total lungvolym.

Morfologi

- Fläckvisa mononukleära infiltrat i lunginterstitiet
-
Interstitiella ickekaseösa granulom (som vid sarkoidos) ses i 2/3 av fallen.
-
I avancerade kroniska fall uppstår diffus interstitiell fibros.

Symptom

- Akut reaktion 4-8 timmar efter exponering för antigenet: Feber (39 grader), torrhosta, dyspné, myalgi, artralgi
-
Försvinner exponeringen för antigenet efter den akuta attacken läker sjukdomen ut helt och hållet.
-
Kronisk sjukdom: Tas antigenet inte bort från omgivningen får patienten med tiden kronisk interstitiell lungsjukdom (diffusa interstitiella förändringar i lungorna) utan de akuta svårare episoderna efter exponering. Lömskt kroniskt insjuknande med produktiv hosta, dyspné, trötthet, illamående och viktminskning.

Diagnostik

- Rassel och ronki och ev cyanos vid akut form.
-
Precipiterande antikroppar mot mögelpanel.

Behandling

- Kortison i nedtrappning vid akut sjukdom.
- Tag bort agens! Om detta görs kan lungfunktionen helt återställas. Har det blivit fibros är funktionsnedsättningen dock permanent. Att eliminera ett agens kan i många fall innebära en stor livsomställning. En bonde kan bli tvungen att sluta arbeta på sin gård tex.

Referenser

The Lung. Maitra, A; Kumar, V. Basic Pathology: 479-540 Utgåva 8 - Saunders, Elsevier: 2007 (Kumar, V; Abbas, A; Fausto, N; Mitchell, R)

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2024 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!