Sida 1 . Copyright Erik Boberg

Text Box: Deponering av antigen i GBM: 
- In situ reaktioner kan också uppstå när antikropparna är riktade mot kroppsfrämmande ämnen. Detta gäller om antigenen först planterats i glomeruli. 
- DNA, som har affinitet för GBM och kan därför planteras där 
- Bakteriella produkter som endostreptosin; stora proteinkomplex, tex IgG-klumpar som till följd av sin storlek fastnar i glomeruli 
- Tidigare bildade immunkomplex som har reaktiva ytor för interaktion med antikroppar, antigen eller komplement 
Deponering av antikroppar i glomeruli: 
- De har då bildats antikroppar mot GBM till följd av autoimmuna reaktioner 
- Komplexbildning sker även här och komplexen uppstår i dessa fall in situ, dvs på plats i njuren när antikropparna binder in till GBM. 
- Färre än 1% av glomerulonefritfallen är av denna anti-GBM typ, men syndromet är mycket allvarligt med kraftig njurpåverkan och snabbt progredierande glomerulonefrit. 
Immunkomplexdeponering: 
- Immunkomplexen ligger som klumpar mesangialt (mellan kapillärerna där mesangialcellerna finns), subendotelialt (mellan endotelet och GBM), subepitelialt (mellan yttre ytan av GBM och podocyterna) 
- Proximala komplex (endoteliala, subendoteliala) utlöser inflammation med leukocytinfiltrering 
- Distala komplex (epiteliala, subepiteliala) utlöser inte någon inflammation. 
- Demonstreras mha immunoflorescensmikroskopi som visar granulära deponeringar i glomerulus. 
Faktorer som avgör lokalisationen hos komplexen: 
- Molekylvikt och laddning hos komplexen 
- Förändringar i glomerulär hemodynamik 
- Förändrad mesangial funktion 
- Om komplexen uppstått till följd av streptokockinfektion eller efter en annan akut, övergående infektion kommer de snart att fagocyteras av infiltrerande leukocyter och de inflammatoriska förändringarna att försvinna. 
- När antigenen administreras kontinuerligt (vid tex SLE) skapas återuppstående cykler av bildning, deponering och skada
Text Box: Parietalt epitel
Text Box: Visceralt epitel—podocyt
Text Box: Glomerulärt basalmembran: Består av kollagen IV, heparansulfat och glykoproteiner mfl.
Text Box: Glomerulära kapillärer: Rikt fenestrerade endotelceller
Text Box: Bowmans utrymme: Hit filtreras primärurinen ut
Text Box: Mesangialcell: Dessa är kontraktila, matrix-producerande, fago-cyterande celler som står i direkt kontakt med kapillär-endotelet.
Text Box: Exogena antigen
Bakterie- (streptokocker), parasit- (plasmodium falciparum [malaria]), spirochet- (Treponema palladium) eller virusinfektion (hepatit B)
Text Box: Endogena antigen
Reaktion på kroppsegna antigen, tex vid SLE.

Immunreaktion

Bildning av immunkomplex

Deponering i glomeruli

Komplementaktivering: Ger dels cellskada mha MAC-komplexet, dels kemotaxi mha C5a

Leukocytaktivering mha Fc-receptorer som binder till antikropparna i komplexen

Glomerulonefriter—patogenes

Kemotaxi med fler immmunceller, trombocyter etc

Text Box: Cellskada: ROS, inflamamtoriska mediatorer, prostaglandiner, tillväxtfaktorer från leukocyter. Aktivering av trombocyter med frisättning av tillväxtfaktorer och PG. Förtjockat GBM till följd av podocytaktivering och deponering av mer ECM.

MAC-komplexet

Antikroppar mot GBM kan bildas vid tex Goodpastures syndrom och sedan starta en immunreaktion i glomeruli

Ibland deponeras antigen först i GBM, varefter antikroppar mot dessa fäster in.

T-hjälparcell

Plasma-cell

Antikroppsbildning

Referenser

The Kidney and Its Collecting System. Alpers, CE; Fogo, AB. Basic Pathology: 541-578 Utgåva 8 - Saunders, Elsevier: 2007 (Kumar, V; Abbas, A; Fausto, N; Mitchell, R)

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2024 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!