Sida 2 . Copyright Erik Boberg

Membranös glomerulonefrit

- Sakta progredierande , drabbar personer 30-50 år gamla .

Patogenes och etiologi

- Subepiteliala Ig-innehållande deponeringar längs med GBM. Kronisk immunkomplex-nefrit. Idiopatiska formen orsakas troligen oftast av antikroppar som reagerar in situ med planterade eller endogena antigen.
-
I stort sett frånvaro av neutrofiler, makrofager, trombocyter och nästan regelmässig närvaro av immunkomplex föranleder att MAC-komplexet orsakar cellskada och aktivering av mesangialceller och podocyter så att de börjar producera proteaser och fria radikaler som förvärrar skadan.
Normala glomeruli i början , sedan diffus förtjockning av kapillärväggen pga förtjockning av GBM.
- Glomeruli kan bli skleroserade när sjukdomen fortgår pga förtjockningen av membranen.
-
Podocyternas fotutskott försvinner och de lägger sig platt mot membranet.
-
Idiopatisk i 85% av fallen.
- Sekundär i 15% till: Infektioner
(hepatit B, malaria, syfilis, schistosomiasi), Maligna tumörer (carcinom i lungor, colon; melanom), SLE mfl autoimmuna tillstånd, exponering för guld och kvicksilver (oorganiska salter), Läkemedel (penicillamine, captopril, NSAID)

Klinisk bild

- Oselektiv proteinuri som kvarstår i 60% av fallen. 40% får njursvikt efter 2-20 år, resten benigna tillstånd med proteinuri eller totall tillbakagång av denna. Ofta ej botbar.
-
Uteslut de sekundära orsakerna när symptomen hittas!

Minimal Change Disease

- Relativt benign.
- Vanligast mellan 1 och 7 års ålder

- Ingen förändring av nefronen ses i ljusmikroskop.
-
Glomeruli visar diffus utplåning av podocytfotutskott i elektronmikroskop (podocyterna lägger sig platt emot GBM)

Patogenes

- Patogenesen är okänd

Klinisk bild

- Upptäcks som utveckling av nefrotiskt syndrom hos i övrigt friska barn . Ingen hypertension och oftast bevarad njurfunktion.
-
Behandlas med kortikosteroider. Prognosen är god. Återfall dock vanliga. Barn är mer lättbehandlade än vuxna.

Fokal segmentell glomeruloskleros (FSGS)

- Skleros som påverkar enbart vissa glomeruli (fokal) och endast vissa segment av dessa (segementell).
- 20-30% av alla fall av GN
-
Vanligt hos barn , måste särskiljas från MCD då de kliniska förloppen skiljer sig åt:
- Vanligare med
hematuri och hypertension , oselektiv proteinuri
-
Svarar dåligt på kortikosteroidterapi .
-
Minst 50% av de drabbade får ”end stage” njursvikt efter 10 år. Vuxna har sämre prognos än barn.

Etiologi och patogenes

- Sekundärt till HIV, heroinmissbruk, andra former av GN (tex IgA nefropati), maladaptation efter nefronförlust (hypertrofi etc, se ovan), ärftlig mutation i podocyternas cytoskelettproteiner (tex nefrin)… Eller som primär sjukdom
- Idiopatisk
(podocytskada tros starta händelseförloppet)
-
Påverkar först enbart juxtaglomerulära nefron , så småningom samtliga… Troligen beror detta på att de juxtaglomerulära nefronen är de som alltid arbetar , medan de andra är reservkapacitet. Därför är slitaget

störst på de juxtaglomerulära.
- Ger
mer mesangialt matrix , igensatta kapillärlumen , deposition av hyalin och lipiddroppar.
-
Ibland är glomeruli helt skleroserade (global skleros)
-
Försvunna fotutskott hos podocyterna. De ligger dikt an mot GBM.
-
Leder till slut till global skleros i glomeruli, markerad tubulär atrofi och interstitiell fibros.

Membranoproliferativ glomerulonefrit (MPGN)

- Orsakar 5-10% av idiopatisk GN hos barn och vuxna.
-
Symptom varierar från hematuri eller proteinuri (enbart) till kombinerad nefrotisk/nefritisk bild .
- Prognos: Studie på 60 patienter i 1-20 år visade att ingen blev helt återställd, 40% fick total njursvikt, 30% fick varierande grad av njurinsufficiens, 30% hade ihållande nefrotiskt syndrom utan njursvikt.
- Sjukdom med kraftig deponering har sämre prognos och ses ofta hos de som fått njurtransplantat.

Patogenes

- Förstorade glomeruli , förstärkt lobulärt utseende, proliferation av mesangiala och endoteliala celler, infiltrerande leukocyter, förtjockat GBM
-
Dubblerat GBM till följd av migration av mesangialceller från mesangiet ut, runt kapillärerna och deponering av ett nytt lager GBM på deras insida.

Typ 1: 80% av fallen

- Orsakas i de flesta fall av cirkulerande immunkomplex utan känt utlösande antigen.
-
Ibland även tillsammans med Hepatit B och C, SLE, infekterade atrioventrikulära shuntar eller andra extrarenala infektioner som genererar ihållande antigenproduktion.
-
Subendoteliala deponeringar av immunkomplex

Typ 2: 20% av fallen

- Mindre klar patogenes.
- Viktigaste abnormaliteten verkar vara
förhöjd komplementaktivering .
- Intramembranösa deponeringar

Akut postinfektiös GN

- Exogent eller endogent antigen ger upphov till immundepositioner i glomeruli som skapar diffus proliferation och svullnad av glomerulus-celler samt leukocytinfiltration.
-
Poststreptokockal GN (samma tillstånd kan även orsakas av andra infektioner, tex vissa pneumokocker, stafylokocker, påssjuka, mässling, vattkoppor, hepatit B/C)

Patogenes

- Utvecklas 1-4 veckor efter en streptokock A infektion (klassiskt hos barn)
-
Ej klarlagt exakt vilket bakteriellt antigen som orsakar tillståndet.
-
Ej heller klarlagt om komplexen formas i systemet eller in situ (av antikroppar som binder antigen som fastnat i kapillärerna).
-
Diffust ökad cellularitet hos glomerulis lobuli. Pga proliferation, svullnad av endotel- och mesangialceller och infiltration av leukocyter.
-
Subendoteliala, intramembranösa, eller vanligast subepiteliala pucklar av deponerade immunkomplex syns i elektronmikroskop.

Klinik

- Abrupt  inträde av njursjukdomen med illamående, lite feber och nefritiskt syndrom.
-
Oliguri, azotemi och proteinuri är vanligen milda eller moderata .
-
Kraftig hematuri med rökigt brun urin.
-
Proteinurin kan vara tillräckligt svår för att ge nefrotiskt syndrom (spridda ödem mm)
- De flesta barn som fått nefriten epidemiskt återställs helt.
-
Prognosen i sporadiska fall är mindre klar.

Glomerulonefriter

Referenser

The Kidney and Its Collecting System. Alpers, CE; Fogo, AB. Basic Pathology: 541-578 Utgåva 8 - Saunders, Elsevier: 2007 (Kumar, V; Abbas, A; Fausto, N; Mitchell, R)

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2024 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!