Akut kreatininstegring

Text Box: - Hjärtsvikt
- Leversvikt
- Septisk chock med hypovolemi
- Kirurgi med anestesi och sjunkande BT
Text Box: - Kärlkatastrofer: Rupterat AAA
- Kräkningar/diarréer
- Dåligt vätskeintag
- Diuretika
- Feber
Text Box: - DIC
- Malign hypertoni
- Njurartäremboli/stenos
- Kolesterolemboli
- Rhabdomyolys

Relativ volymförlust

Absolut volymförlust

Vaskulär störning

Prerenal njursvikt

- Vanligast. Pga minskad glomerulär perfusion.
- Undersök
alltid hur njurarna mår vid ett tillstånd som riskerar att ge perifer hypoperfusion.

ACE-hämmare/ARB/NSAID: Förvärrar situationen då de tar bort njurens adaptiva förmåga genom justering av tonus i afferent och efferent arteriol. Sätt alltid ut vid misstänkt akut njursvikt!

Text Box: - Nefriter: SLE, poststreptokockal glomerulonefrit, Goodpastures syndrom
- Vaskulit: Wegeners granulomatos, HUS, polyarteritis nodosa
- Akut Tubulär nekros
- Förgiftning
- Ischemi
- Pyelonefrit: Flanksmärta, stigande feber.
- Nefropatia epidemica: Sorkfeber. Virusinfektion med övergående njurpåverkan. 
- Legionella, mycoplasma, malaria
- Diabetes
- Läkemedel (allergisk reaktion): Penicillin, NSAID, sulfa, tiazider. Ger klåda, hudexantem, eosinofili (i urin/blod)
- Trauma

Intrarenal njursvikt

- UL: Vid akut svikt blir njurarna förstorade/normalstora. Vid en underliggande kronisk svikt är njurarna små.

Postrenal njursvikt

- Pga obstruktion av urinavflöde.
-
UL: Hydronefros är tecken till postrenalt hinder. Bladder scan visar urinretention i blåsan.
- KAD: Urinstämma? Behandlande i många fall!
-
Polyurisk fas: Om urinstämman varat under en längre tid uppstår en polyurisk fas efter att hindret släppt. Lägg in dessa patienter för att kunna ge vätska!

Definition:

- Kreatininstegring > 50% på 1-2 dygn . Anuri ger stegring av kreatinin med 100-150 umol/l/dag.
-
Sänkning av clearance med mer än 50% på 1-2 dygn
- Sänkning av njurfunktionen
till den grad att patienten behöver dialys (katabolt tillstånd, hyperkalemi)
-
Urinmängderna kan vara normala/ökade med 30%, trots njursvikt, om den är kronisk.

Akut tubulär nekros

Patogenes

1. Exponering för ischemi/toxin
2. Skador på tubuliceller med högt syrebehov
(pga det aktiva återupptag som de hela tiden utför) i proximala tubuli och i medulla (där syretillgången är låg
3. Intracellulär calciumansamling, fria syreradikaler, ATP-förbrukning -> apoptos.
4. Inflammatoriskt svar med cytokinkaskader pga celldöden.
5. Obstruktion av tubuli pga döda epitelceller och inflammatoriska celler.

1. Exponeringsfas: Njuren exponeras för nefrotoxin eller ischemi. Samverkan mellan ischemiska och toxiska mekanismer är vanligt.
2. Oligurisk fas: Dagar - 6 veckor. Oliguri med tillfälligt behov av dialys. Ingen farmakologisk behandling har här någon effekt.
- Behandla genom att upprätthålla god cirkulation, hydrering, syresättning. Dialys efter behov.
3. Återhämtningsfas: Diuretisk. Ökad diures och gradvis återhämtning av njurfunktionen. Nedsatt förmåga att koncentrera urinen kan kvarstå i månader. I början av återhämtningsfasen har patienten ofta grav polyuri. Se till att ersätta förlorad vätska
- Vätskebehov kan vara 5-7l parenteral vätska per dygn.

- Exogena orsaker: Kontrastmedel, antibiotika (aminoglykosider), tungmetaller (bly, kvicksilver), litium, organiska lösningsmedel (etylenglykol - kylarvätska)
-
Endogena orsaker: Rhabdomyolys (Behandling: vätska + alkalinisering av urinen + ev plasmabyte), myelom, hyperkalcemi (behandling: vätska, steroider, bisfosfonater + ev dialys) obstruktiv hyperbilirubinemi

Text Box:

- Prostatahyperplasi/cancer
- Phimosis
- Striktur

-
Sten
-
Tumör
- Cervixsjukdom
-
Blodkoagler i blåsan
- Intratubulär obstruktion:
Myelom: Lätta kedjor täpper till tubuli. Uratkristaller: Tumörlys.
-
Retroperitoneala sjukdomar (fibros)

- Avstängd pyelit?
- Alkohol, läkemedel
(antihistaminer, uretrasammandragande läkemedel, antikolinergika, SSRI)
-
Sängliggande under lång tid (akut sjukdom med immobilisering)
-
Neurogen paralys av blåsa: Ryggmärgsskada, nervskada, diabetesneuropati
-
Förstoppning
-
UVI

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2024 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!