infektion, njurartärstenos? Postrenalt hinder Hydronefros? 2 njurar?
-
Doppler eller njurscint vid misstanke om njurartärstenos.
-
Cystor: Enstaka = rest efter inflammatorisk reaktion. Många vid polycystisk njursjukdom.

Rtg pulm

- Lungödem?
- Infiltrat?

 Urinvägsöversikt

 Akut behandling/handläggning:

- K, H, lungödem: Mest akut.
- Lägg in
alla med snabbt stigande eller högt krea .

Behandla hyperkalemi och acidos

- Ge calcium: Minskar membranexcitabilitet och därmed risk för arytmier
-
Insulin + glukos: Pumpar in K intracellulärt
-
NaHCO3 vid samtidig acidos: Skiftar K intracellulärt + häver acidos
-
Loop-diuretika: Eventuellt... Samtidig NaCl för att undvika hypovolemi?
-
Resonium: K förloras via feces. Mer kronisk behandling
-
Eventuellt akut dialys.

Behandla övervätskning/lungödem

- Loop-diuretika
- O2
- Morfin
- CPAP

-
Nitroglycerin
-
Akut dialys
-
Vätskekarens + daglig vikt!

Plasmaferes, akut dialys

- Plasmaferes är en ofarlig behandling som skyddar i akutskedet.
-
Indikationer för akut dialys: Hyperkalemi, uremiska symptom/komplikationer, toxinelimination,

hämmare, antiflogistika (NSAID)
-
Sepsis
-
Volymförluster: Kräkningar, diarréer, diuretikabehabdling, ej druckit.
-
Rökning
-
Hereditet: Cystnjurar etc
-
Tidigare njursjukdomar: Patienten kan ha kroniska förändringar i njurarna.
-
Andra sjukdomar: Diabetes: Riskzon för kontrastexponering. Hypertoni. Malignitet. Systemsjukdom. Hjärtsvikt. Hyperbilirubinemi.

Status

- Dehydrering? Hudturgor, perifert kall, torra slemhinnor, CNS-påverkan.
-
Anamnes på stora vätskeförluster? Diarré, kräkningar, feber etc
-
Anemi: Bleka scleare?
-
Ödem perifert? Lungödem som rassel vid auskultation?
-
Neuropati
-
PR: Prostatahypertrofi?
-
BT: Hyper-/hypotension
-
Buk: Blåsljud över njurartärer? Dunkömhet? Aortaaneurysm? Stor urinblåsa?
-
Ischemi i arm eller ben? Rhabdomyolys.
-
Hudförändringar

 Lab

- Tidigare + aktuella njurparametrar: För att akut svikt skall föreligga måste kreatininet stiga akut/clearance sjunka akut
-
Akut njursvikt om kreaförändring på <1-2 dygn.
-
Kreatinin: Kronisk svikt + kreatinin < 200 ger sannolikt ej symptom om inte personen är muskelfattig. Kreatinin < 300 ger ej specifika njursviktsymptom hos medelålders , men trötthet förekommer.
-
Urea: Kontakta njurmedicinare omgående om urea > 30 . Undantag kan vara vid akut postrenalt hinder då krea och urea kan stiga dramatiskt utan att det behöver leda till remiss till njurmedicin.
-
Urea är bättre mått på grad av uremi om kreatinin > 300.
-
Urea > 30 oftast = uremiska symptom
- Urea > 40 traditionell gräns för dialysbehov
-
Blodstatus: Anemi i frånvaro av annan orsak talar för kronisk svikt. (Normocytär, normokrom pga sänkt EPO)
-
TPK: HUS?
-
Blodgas: Metabol acidos?
-
Na/K: Hyperkalemi
-
Ca , Fosfat: Farligt med hyperkalcemi!
-
B-glukos
-
Vaskulitmarkörer: ANA, ENA, ANCA, Anti-GBM
-
CRP
- Albumin:
Hypoalbuminemi till följd av förluster?
-
Urinsediment: Korniga cylindrar? (Cellcylindrar - grovgranulerade - fingranulerade - vax) Korniga cylindrar är närmast patognomont för glomerulonefrit, men de förekommer även vid sepsis.
-
Urinsticka: Proteinuri? Hematuri? UVI-tecken? tU-albumin om pos sticka för proteiner.
-
Leverstatus: Hepatorenalt syndrom?

UL

- Storlek? Små njurar (<9cm) talar för en kronisk svikt som är långt framskriden. Olika stora njurar: Tidigare

Symptom

- Andfåddhet: Nattlig pga lungödem
-
Hemoptys/sinuit
-
Perifera ödem
- Minskade urinmängder: Vid akut njursvikt ses oftast minskade urinmängder, till skillnad från vid kronisk där urinproduktionen ofta är normal.
-
Skelettsmärta (myelom)

Uremisymptom

- Klåda: Uremi, kvävemetaboliter kliar. Talar för allergisk interstitiell nefrit
-
Kräkningar/illamående
- Matleda

-
Trötthet: Grav trötthet som vid malignitet framkallas successivt av uremin.
-
Ledsymptom

Anamnes

- Episoder av hypotension
- Exponering för röntgenkontrast
- Klåda:
Tecken på allergisk interstitiell nefrit
-
Systemsjukdom: Sinuit, hemoptys, ledvärk. Känd systemsjukdom?
-
Skelettsmärta: Myelom
-
Ischemi i arm eller ben/legat länge på golvet: Rhabdomyolys
-
Behandling med nefrotoxiska läkemedel: ACE-

Akut njursvikt—klinik

 

Akut njursvikt

Kronisk njursvikt

Etiologi

Infektion, akut tubulär nekros, ischemi, cirkulationssvikt, postrenalt hinder, akut GN

Glomerulonefrit, diabetes, hypertoni, SLE, malignitet

Symptom/kliniska fynd

Andfåddhet, perifera ödem, hyperkalemi, acidos

Uremisymptom (illamående, klåda, matleda, trötthet, ledsymptom), anemi, Ca/PTH-rubbningar, acidos

Urinmängder

Oftast minskade

Oftast normala

Ultraljud

Normalstora/förstorade njurar. Hydronefros om postrenalt hinder.

Oftast förminskade njurar.

Kreatinin

Snabbt stegrat

Kroniskt högt

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2023 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!