livshotande övervätskning, hyperkatabolism

Korrigera postrenala hinder

- Njursvikt om patienten bara har en njure eller vid bilateral obstruktion . Njurarna tar snabbt skada (2-4 veckor) och dessa tillstånd kan oftast åtgärdas. Diagnosticera!
-
Behandla med nefrostomi eller KAD, blåspunktion, uretärkateter
-
Hematurikateter/spoldropp om makroskopisk hematuri

Intrarenala orsaker:

- Infektion? Antibiotika. Ej nefrotoxiska läkemedel! Viktigt att behandla postrenalt hinder + infektion (avstängd pyelit) snabbt då detta kan ge bestående skador efter 1-2 dygn.
-
Kortison/cytostatika/plasmaferes: Om nefrit/vaskulit
-
Hyperkalcemibehandling?
-
Sätt ut nefrotoxiska läkemedel: Kaliumsparande diuretika (ej nefrotoxiskt, men hyperkalemin...), perorala antidiabetika ( metformin! Laktacidosrisk), NSAID, ACE-hämmare, digoxin (risk för toxiska koncentrationer pga minskad eliminering i njuren). Litium

På avdelning:

- Kost: Minskat intag av salt, Kalium och protein. 35kcal/kg/dag, >1,0g protein/kg/dag (?)
-
Vätska: Korrigera ev volymförluster. Stora mängder kan behövas.

- Följ elektrolyter, kreatinin, urea dagligen. Fritt avflöde via KAD.
-
Njurbiopsi: Akut glomerulonefrit
-
CT: Malignitet?

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2021 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!