Intracellulärt (2/3)

 

Extracellulärt (1/3)

Rounded Rectangle: Kapillär

Plasma (intravasal vätska) - 25% av ECV
- Mycket lik interstitiell vätska i elektrolykomposition.
- Skiljer sig i proteinkomposition från interstitiet. 2-3ggr högre proteinkoncentration.
- Proteinerna har vid normalt pH många negativa laddningar. Denna negativitet håller kvar positiva joner (ffa Na då plasma är rikt på denna jon) i plasman, vilka kan utöva en osmotisk effekt.
- Det bundna Na skapar en osmotiskt tryckdifferens mellan Plasma och interstitium trots att joner annars flödar fritt mellan dem.
- Det osmotiska tryck som bildas till följd av de proteinbundna jonerna blir 25mmHg in mot plasman

Transcellulär vätska

Pleura, perikardium, peritoneum, CSV, GI-kanal

Salt-vattenbalans

Andel av kroppsvikt i vatten

Text Box: - H2O, lösta joner (Na, K etc)
- Fri passsage för dessa över kapillärväggar

Interstitiell vätska

Tillsammans med transcellulär vätska 75% av ECV

Arteriell sida:
- Osmotiskt tryck: 25mmHg
- Hydrostatiskt tryck: 35mmHg

Venös sida:
- Osmotiskt tryck: 25mmHg
- Hydrostatiskt tryck: 15mmHg

Text Box: Inpassage 20l/dygn
Text Box: Utpassage 18l/dygn

2l/dygn till lymfa: Inkluderad i interstitiella vätskan

- Vatten vandrar fritt över cellmembran och alltså fritt mellan olika vätskerum i kroppen
- Det vandrar från områden med högre vattenkoncentration till områden med lägre (osmos).
- Osmotiska trycket är det tryck som krävs för att förhindra vätskeflöde mellan två rum. Att det osmotiska trycket i kapillärerna är 25mmHg, betyder till exempel att det hydrostatiska trycket i kapillärerna måste vara 25mmHg högre än det i omkringliggande vävnad för att inte vätska skall strömma in i kapillärerna utifrån.
- Om  det osmotiska trycket i kapillärerna sjunker (tex till följd av sänkta albuminnivåer), med bibehållet hydrostatiskt tryck så strömmar mer vätska ut ur kapillärerna till interstitiet och man får ett ödem.
- Även vid ökat hydrostatiskt tryck (tex vid hjärtsvikt när venösa trycket ökar) ger ett ökat nettoutflöde och därmed ett ödem.
- Den ökade vätskemängden extracellulärt kommer att höja det hydrostatiska trycket där så att det till slut jämnar ut sig med det sänkta osmotiska trycket intravasalt och nettoutflödet till vävnaderna upphör.
- Osmolalitet = koncentrationen av lösta partiklar / kg vatten (mosmol/kg). Normalt osmolalitet är 290mosmol/kg

Person

Vatten i % av kroppsvikt

Vuxen man

60%

Vuxen kvinna

55%

Överviktiga

Mindre andel än normalviktiga pga större andel kroppsfett (20% vatten)

Barn

Större andel än vuxna. Prematura upp till 80%

Elektrolyt

Mängd (mmol/l)

Na

↓(12)

K

( 140)

Ca

2,0

Cl

(4)

HCO3

12

Elektrolyt

Mängd (mmol/l)

Na

↑(145)

K

( 4,0)

Ca

1,1

Cl

(115)

HCO3

27

Jon

Saliv

Magsaft

Kolonvätska

Svett

Na

50

60

140

65

K

15

8

5

8

Cl

30

140

85

40

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2024 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!