Sida 4 . Copyright Erik Boberg

Differentialdiagnoser till sänkt kognitiv förmåga

Lindrig kognitiv nedsättning
Demens
Konfusion
Text Box: Normal kognition

Förlopp vid kognitiv nedsättning

- Som tidigare nämnts sjunker den kognitiva förmågan något normalt sett när man åldrats.
- Detta märks som en viss
nedsatt simultankapacitet och allmän förlångsamning Episodiskt närminne försämra s.
-
Semantiskt minne är oftast helt intakt vid ökande ålder och vid tidig Alzheimers demens.

Lindrig, tillfällig kognitiv nedsättning

Depression hos äldre

- Trötthet, oro, ångest, koncentrationssvårigheter , oro för kroppslig sjukdom. Avmagring och smärta ( kan fluktuera över dygnet som tecken på dygnsvariation).
- Inaktivitet och funktionsbortfall noteras av anhöriga.
- Smygande eller hastigt insjuknande. Reversibelt vid antidepressiv medicinering!
-
Fråga efter depression tidigare i livet (dock ej obligat), utlösande faktor (somatisk sjukdom, förlust av närstående).

Andra kroppsliga sjukdomar

- En rad kroppsliga sjukdomar kan påverka minne, koncentration, ADL-förmåga.
- Hypo-/hypertyreos, hyperparatyroidism, B12-brist, maligna sjukdomar, dåligt reglerad diabetes.

Konfusion

- Okänd exakt mekanism. Biokemisk rubbning i balans mellan

hjärnans förutsättningar och behov. Hjärnsvikt.
- Ffa glutaminerg och kolinerg transmission i hjärnan tros vara drabbad.
- Detta ger
sänkt förmåga att: Kognitivt bearbeta intryck, upprätthålla fokus och uppmärksamhet, skapa nya minnen
- Oftast en somatisk belastning som ligger bakom konfusionen. Oftast samverkar flera faktorer.

Klinisk bild

- Snabbt påkommet och fluktuerande förlopp: Grumlat medvetande, störd uppmärksamhet och koncentration, störd dygnsrytm, nattlig oro, motorisk rastlöshet, passivitet, synhallucinationer.

Vanligaste orsakerna:

- Infektion: Ffa UVI/pneumoni
- Trauma: Ffa Skalltrauman/höftfrakturer, större kirurgi
- Organsvikt
- Läkemedelspåverkan:
Särskilt läkemedel med antikolinerga effekter (TCA, traditionella neuroleptika, antiparkinsonläkemedel), analgetika, sömnmedel, hjärtläkemedel
- Urinstämma och förstoppning
- Malnutrition och elektrolytrubbningar
- Cirkulationsstörningar: Hjärtsvikt, anemi
- Psykosociala och psykiska belastningar: Kan både påverka och utlösa en konfusion. Kan samverka med somatisk sjukdom eller trauma.

Alzheimers sjukdom , eller annan demens

Akut konfusion

Tillfällig kognitiv nedsättning , tex vid depression

Vaskulär demens

Diagnos
Karakteristika

Alzheimers sjukdom:
- Tidig debut: Debut före 65 års ålder
- Sen debut: Efter 65 års ålder. Mer diffusa symptom pga större skadeutbredning.

- Smygande debut , långsamt progredierande försämring av kognitiva funktioner
- Minnesstörning tidigt . Även dyspraxi , språkstörning , försämrad perception typiska
-
Abstrakt tänkande, problemlösning kan också drabbas.
-
Depressiva symptom , särskilt tidigt i förloppet.
-
Beteendestörning senare i förloppet.

Vaskulär demens:
- Demens orsakad av upprepade cerebrovaskulära skador.

- Fluktuerande symptom , med trappstegsliknande förlopp (ett steg nedåt för varje stroke/TIA/blödning etc). Ibland mer kontinuerlig progress .
-
Debut kan vara relativt plötslig (efter stor insult)
- Vanligt med
andra neurologiska bortfallssymptom , utöver de kognitiva.
- Hjärnavbildande undersökningar som visar avgränsade cirkulationsbetingade skador stödjer diagnosen.

Frontotemporal demens:
- Drabbar framför allt
frontala  lober och främre delen av temporala lober .
-
Kan likna hypomani, depression, eller Asperger
- Mycket
tragiskt för anhöriga

- Progredierande demens med långsam debut . Oftast debut < 70 års ålder.
- Snabbare förlopp än Alzheimers , med tidigare inkontinens och bortfall av ADL-funktioner.
- Tilltagande förändringar av
personlighet , känsloliv , expressiva språkliga funktioner .
-
Emotionell avflackning , hämningsbortfall , bristande sjukdomsinsikt (ej förmåga till självreflektion) omdömeslöshet , tilltagande apati .
- Minne och praktisk förmåga ofta relativt välbevarade tidigt.
- Mutism sent i förloppet.
- Andra frontala demenser: Semantisk demens, progressiv afasi.

Lewy Body demens:

- Fluktuerande kognitiva symptom: Minnesproblem, orienteringssvårigheter, nedsatt tankeförmåga
-
Syn– och hörselhallucinationer , fall och medvetandeförluster.
-
Neurologiska symptom (extrapyramidala störningar), parkinsonism.
- Progredierande trots fluktuationerna. Kan förvärras av neuroleptika.

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2024 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!