Sida 3 . Copyright Erik Boberg

Ca

Text Box: 1. Influx av Ca ger långvarig depolarisation av membranet

Na

2. Depolarisationen öppnar spänningskänsliga Na-kanaler , vilket gör att skurar av aktions-potentialer fyras av

K

3. Vid varje aktionspotential läcker K ut för att hyperpolarisera membranet. Detta ger ökade extracellulära K-koncentrationer, vilket i sin tur försvårar hyperpolarisering av neuronernas cellmembran och därmed gör de mer benägna att fyra av skurar av aktionspotentialer

Ca

[Ca]

4. Vid varje aktionspotential läcker Ca in i nervterminalerna genom spänningsberoende Ca-kanaler. Vid upprepade aktionspotentialer samlas Ca därför intracellulärt och ger en ökad frisättning av neurotransmittorer.

Ca

5. Depolarisation och glutamatfrisättning aktiverar NMDA-kanaler, vilket leder till långvarig Ca-influx och aktivering av omgivande neuron. På detta sätt kan tillräckligt många neuron rekryteras för att hämmande interneuron skall tryckas ned och ett epileptiskt foci därmed bildas.

Bildande av ett epileptiskt fokus och mekanismer för antiepileptika

Någon utlösande händelse ger en influx av Ca i ett eller flera neuron

Strukturella hjärnskador

- Man tror att strukturella förändringar av neuron kan ligga bakom uppkomsten av epileptiska foci. Skador på hjärnan som ger förlust av inhibitoriska interneuron, vilket leder till en begränsad förmåga att hämma överdriven neuronal aktivitet.
-
Dessutom kan skadorna starta en reparerande process med bildandet av nya neuron och därmed en förändrad signallering i det skadade området.
- Exempel på skador kan vara trauma, tumörer, stroke etc.
-
Ett epileptiskt fokus tar i allmänhet en viss tid på sig att utvecklas efter det att skadan har skett. Detta tyder på att en neuronal omorganisering sker efter skadan och att denna ger upphov till okontrollerad neuronal aktivitet.

Signallering i epileptiskt fokus

- Till höger visas sannolika mekanismer för hur signalleringen i ett epileptiskt fokus ger upphov till rekrytering av neuron vilka fyrar av aktionspotentialer ihållande. I kombination med en minskad hämning från interneuron kan detta ge upphov till ett anfall.

Inhibitoriska interneuron: Hämmade pga tex skada

Cl

GABA

Glutamat

Fenytoin, valproat, karbamazepin

Bensodiazepiner, barbiturater, gabapentin

[ K]

Text Box: Cl hyperpolariserar cellen och hindrar därmed generering av aktionspotentialer

Fenytoin

Lamotrigin

Valproat

Verkningsmekanismer hos antiepileptika

- Vissa antiepileptika är smala med enbart en påverkan, medans andra är bredare och slår på flera mekanismer bakom epilepsin.

Motverkar excitation vid epilepsi

- Fenytoin: Hämmar glutamatfrisättning genom hämning av spänningsberoende Ca-kanaler, förstärker inaktivering av spänningsberoende Na-kanaler.
- Lamotrigin: Hämmar glutamatfrisättning
- Valproat (Erginyl): Hämmar NMDA-receptorn, förstärker inaktivering av spänningsberoende Na-kanaler.
- Karbamazepin (Tegretol): Förstärker inaktivering av spänningsberoende Na-kanaler.

Läkemedel för akut anfallskupering

- Ökar alla effekten av den hämmande substansen GABA .
- Bensodiazepiner och barbiturater verkar på GABA-receptorn och potentierar dess funktion
- Gabapentin ökar tillgången på GABA genom att öka glutamatupptaget i de GABA-erga neuronen. Glutamatet konverteras sedan till GABA mha enzymet GAD.

Läkemedel

Hämning av spänningsberoende Na-kanaler

Hämning av spänningsberoende Ca-kanaler

Hämning av glutamat-frisättning

Hämning av NMDA-receptorer

Fenytoin

 

 

 

 

Valproat

 

 

 

 

Karbama-zepin

 

 

 

 

Lamotrigin

 

 

 

 

Referenser

Epilepsi. Tomson, T; Forsgren, L; Blom, S; Westerberg, C-E. Neurologi: 297-336 Utgåva 4 - Liber: 2006 (Fagius, J; Aquilonius, S-M)

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2024 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!