Sida 8 . Copyright Erik Boberg

dock medicinering övervägas.
- Informera: Risk för ytterligare anfall. Körförbud. Säkerhetsbeteende (undvik att bada ensam, etc)

Anfall hos känd epileptiker

- Inläggning bedöms från fall till fall.
-
Tag koncentrationsprover av antiepileptika.
-
Bristande patientmedverkan (compliance): Fråga om pat tagit sina mediciner.
- Provocerande faktorer: Feber, sömnbrist, alkoholabstinens)
- Bristfällig behandling: Fel antiepileptika, för låg dos. Preparatbyte? Tilläggsmedicinering?
- Förnyad neuroradiologisk undersökning om: Misstanke om subduralhematom (slagit huvudet i samband med anfallet?). Anfallen ändrat frekvens eller typ. Nya neurologiska symptom eller fokala fynd i status eller på EEG.

Behandling av epilepsi

- Mål med behandlingen: Anfallsfrihet. Minimala biverkningar. Gynnsam psykosocial utveckling.
- Alternativa behandlingar vid terapiresistent: Nervus vagus stimulator (periodisk elektrisk stimulering av vagusnerven bilateralt—pacemaker har antiepileptisk aktivitet), epilepsikirurgi (i vissa fall, tex mesial temporallobsepilepsi).

Nydebuterade fokala anfall

- Vuxna: Karbamazepin i 1a hand.
- Äldre: Lamotrigin
- Inför karbamazepinbehandling: Blodstatus (kan ge anemi, leukopeni), leverstatus (kan ge stegrade leverenzymer), elektrolyter (kan ge hyponatremi). Följ prover (inkl S-karbamazepin) med glesa mellanrum.
- Biverkningar karbamazepin: Yrsel, trötthet.

Nydebuterade generella anfall

- Vuxna och äldre: Lamotrigin, valproat (mkt biverkningar)

Juvenil absensepilepsi/myoklon epilepsi

- Valproat. Undvik fenytoin, karbamazepin, oxcarbamazepin då dessa ofta ger försämring.

Körkort

- 6 månader efter 1a krampanfall: Kan förkortas om provocerande faktorer kan hittas och elimineras.
- C-körkort: 5 års körförbud.
- 1 år vid konstaterad epilepsi: Vid förare i yrkestrafik—10 år.
- Journalför och meddela ev länsstyrelsen. Rådgör med en neurolog!

Status epilepticus

- Epileptiskt anfall med duration > 30 min. Alternativt upprepade anfall under 30 min utan att patienten återfår medvetandet däremellan.
- I klinisk praxis: Inled behandling efter 5 minuters anfall (dvs direkt då pat anländer till sjukhuset med ambulans om anfallet fortfarande pågår). Anfallen blir svårare att bryta ju längre de varat.
- 2 anfall utan återkomst till medvetande däremellan behandlas som status epilepticus.
- Potentiellt livshotande om pågående kramper > 30 min eller upprepade anfall.
- Efter 30-60 min med konvulsioner kan hjärnan ta skada av excitotoxicitet. Systemiska effekter (kraftigt sympaticuspåslag, hypoxi och acidos) förvärrar hjärnskadan. BT sjunker sent i förloppet och kan då ge cerebral ischemi.
- 5-15% mortalitet: Framför allt beroende av ålder och den till anfallet utlösande orsaken. Anfallskomplikationer leder sällan till döden.

Symptom

- Generaliserade tonisk-kloniska kramper: Vanligast. Generaliserat från start eller fokalt med generalisering. Krampanfall som återkommer ett par gånger i timmen.
- Fokalt motoriskt: Repetitiva ryckningar i en

kroppsregion. Opåverkat medvetande.
- Tyst status ep: Komatös pat med långvarigt konvulsivt status där motoriska manifestationer attenuerats, trots fortsatt cerebral aktivitet. Nystagmus eller ryckningar kring munnen kanske de enda symptomen.
- Fokalt med medvetandesänkning: Ev konfusion, automatismer. Diff till delirium. Ej konvulsioner.
- Absens: Mer konstant medvetandesänkning och ej ofta automatismer. Annars likt fokalt med medvetandesänkning.

Orsaker

> 50% orsakas av en utlösande faktor: Stroke, CNS-infektion (meningit, encefalit, malaria, tuberculom), intoxikation, metabol orsak (hypoglykemi, hyperglykemi, hyponatremi, tyreotoxikos, uremi), tumör, progressiv neurologisk sjukdom, alkoholintoxikation/-abstinens, kärlmissbildningar, eclampsi.
- Om patient med epilepsi: Utsättning av antiepileptika? Suboptimala serum-koncentrationer? Infektioner?

Behandling

- Kontrollera andning, puls, BT, saturation: Koppla EKG och pulsoximeter. Övervaka.
- Ge syrgas
på mask. Överväg rensugning, intubering. IVA om ej fri luftväg.
- Ringeracetat: 200ml/h.
- Venflon + prover: Som vid förstagångs anfall, koncentrationsprover av antiepileptika.
- Radiologi kan vara svårt pga muskelryckningar. Narkos krävs ofta. Senare skede.
- EEG.
- Bryt anfallet: Injektion stesolid 10-20mg långsamt IV. Observera andning.
- Motverka nya anfall: Injektion fosfenytoin (Pro-Epanutin). Kontrollera koncentration efter 1h. 40-80 μ mol/L är terapeutiskt intervall, men 100-120 kan krävas vid status EP.
- Har jag hävt anfallet? Avsaknad av kliniska

symptom, men fortsatt medvetandesänkning 15 min efter avslutad behandling. Gör EEG + DT hjärna för att utesluta fortsatt aktivitet och strukturell lesion.
- Refraktärt status EP: Om fortgående anfall. Flytt till IVA för sövning med propofol. Ring neurologjouren!

Referenser

Epilepsi. Tomson, T; Forsgren, L; Blom, S; Westerberg, C-E. Neurologi: 297-336 Utgåva 4 - Liber: 2006 (Fagius, J; Aquilonius, S-M)

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2024 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!