Sida 4 . Copyright Erik Boberg

Symptom

A cerebri anterior

A cerebri media

A cerebri posterior

Broca

Capsula interna

A cerebelli superior (SCA): Dorsala cerebellum, delar av pons och mesencefalon.
-
Skador här gör att känselnedsättningen blir helt kontralateral då den blir ovanför tractus spinothalamicus överkorsning.

A cerebri posterior (PCA)

Text Box: A basilaris: Hjärnstam + mellersta och övre lillhjärna. 
Basilaristoppsyndrom: Tetrapares, blickpares uppåt, hemianopsi, kortikal blindhet, visuella hallucinationer (occipitallob), medvetandesänkning.
- Locked in syndrom: Bevarad vakenhet och sensibilitet. All motorik utom ögonrörelser upphävd. Risk för övergång till detta

Tractus spinothalamicus

Lillhjärnssymptom

- Rotatorisk yrsel , illamående, kräkning
- Balanssvårigheter
- Falltendens åt skadesidan
- Hemiataxi
- Nystagmus

Hjärnstamssymptom

- Pares, känselnedsättning. Korsade beroende på lokalisation
- Kranialnerver: Central/perifer facialispares, sväljningssvårighet, tungpares, heshet, sluddrigt tal, ögonmotoriksstörning, nystagmus
-
Medvetandesänkning
- Påverkan på
andning och cirkulation

A ophtalmica

- Ocklusion orsakar amaurosis fugax

Stroke i MCA, PCA

- Homonym hemianopsi
- Homonym kvadrantopsi:
Uppåt vid temporallobsskada, nedåt vid parietallobsskada

Homonym hemianopsi

A spinalis anterior

A ophtalmica

- Ocklusion orsakar amaurosis fugax

A ophtalmica

- Ocklusion orsakar amaurosis fugax

A vertebralis

A ophtalmica

- Ocklusion orsakar amaurosis fugax

A cerebelli anterior inferior (AICA): Laterala pons, delar av cerebellum.

Text Box: N trigeminus nucleus i dorsolaterala medulla och pons.
- Den kaudala delen (röd) står för tryck-, smärta och temperatur i ansiktet

Tractus corticospinalis

Inferiora oliven

Sympatiska fibrer: Ipsilateralt Horners syndrom

Tractus spinothalamicus: Kontralateral sensorisk nedsättning i armar och ben

NV: Ipsilateral nedsättning av ansiktssensorik

NVIII: Rotatorisk yrsel

NIX: Dysfagi

Cerebellum: Ipsilateral hemiataxi

X

XII

PICA och Wallenbergs syndrom
Text Box: A cerebelli posterior inferior (PICA): Laterala, posteriora medulla, delar av cerebellums hemisfärer.

A cerebri anterior

A cerebri media

A cerebri posterior

- Försörjer mediala ytor av frontal- och parietalloberna .
- Försörjer
de delar av sensoriska och motoriska kortex som har hand om benen .
-
Endast några få % av all stroke innefattar detta kärl.

- Försörjer stora dela av kortex på hemisfärernas konvexa sidor.
- Försörjer stora delar av motoriska och sensoriska barken , utom mest medialt (de områden som styr benens motoriska och sensoriska funktion). Alltså från midjan och uppåt .
- Försörjer
capsula interna och basala ganglier .
-
Talcentrum (Wernices och Brocas)

- Försörjer inferiora temporalloben och hela occipitalloben .
- Försörjer bla
synkortex .

Symptom

- Kontralateral pares och känselbortfall i benet .
-
Personlighetsrubbningar , inkontinens , vissa former av språkrubbning kan förekomma

- Kontralateral hemipares och/eller sensibilitetsnedsättning i arm.
- Kontralateral
central facialispares

- Homonym hemianopsi (pga skada på synbanor bakom chiasma) kontralateralt.

- Skada i dominanta hemisfären ger afasi (och läs- och skrivsvårigheter): Expressiv afasi vid skada på Brocas area, impressiv vid skada på Wernickes .
- Apraxi: Uppstår också vid skada på dominant hemisfär

- Skada i icke dominanta hemisfären ger uppmärksamhetsstörningar , neglekt , nedsatt spatial förmåga

- Kontralateral homonym hemianopsi (förlust av syn i höger eller vänster synfält)
- Visuella
hallucinationer
-
Inpräglingsrubbning , minnesrubbning (temporalloben)

Referenser

Cerebrovaskulära sjukdomar. Norrving, B; Olsson, J-E; Lindgren, A. Neurologi: 188-217 Utgåva 4 - Liber: 2006 (Fagius, J; Aquilonius, S-M)

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2024 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!