Sida 5 . Copyright Erik Boberg

Akuta fokal symptom

- Monopares, hemipares: 85% av patienter  med ischemisk stroke har hemipares.
-
Känselnedsättning (hela eller delar av kroppshalva)
- Talsvårigheter: Dysfasi/afasi, dysartri/anartri
- Synpåverkan: Monokulär blindhet, homonym hemianopsi/kvadrantopsi

- Ett eller flera kranialnervssymptom (N VII, XII vanligast)
- Yrsel + dubbelseende/gångsvårigheter , varierande grad hemi-/tetrapares, känselrubbning
- Nedsatta högre kortikala funktioner (kognitiv störning, neglect)
- Akut debuterande huvudvärk: Ffa vid blödning.

Akuta icke fokala symptom

- Mindre vanligt
- Generell svaghet/syncopé

- Inkontinens för urin/avföring
- Förvirring , konfusion
- Tinnitus

Vid embolisering

- Plötsligt insjuknande , maximum symptom direkt.
- Drabbar oftast
MCA
- Oftast inte TIA som förebud
- Hemorragisk infarkt i 10-20%. Detta då det finns risk för att det emboliserade materialet löses upp och förflyttas mer distalt i kärlet. Om detta händer kommer nytt blod att strömma in i det ischemiska kärlet, vars väggar är skadade av ischemin. Detta leder till läckage av blod ut i omgivande parenkym och en blödning.
- Hög risk för nya embolier till samma eller andra kärlterritorier
- Allvarligare prognos: Oftast större infarkter, oftast högre ålder.

Storkärlssjukdom (trombos)

- TIA dagarna innan infarkten hos 10%
- Varierande svårighetsgrad på symptom: Lindriga till höggradiga (beror av stenosgrad)
- Ny infarkt inom samma kärlterritorium då detta har många stenoser (orsaken till den första infarkten)

Lakunär infarkt

- Små infarkter , <15mm.
- Drabbar
ändartärer i centrala hjärnan.
- De hittas ofta i
basala ganglier , thalamus , capsula

interna , djupa vita substansen och pons .
- Orsakas av
förträngningar i arterioli (mikroaterom, lipohyalinos).
- Det infarcerade området
omvandlas till ett vätskefyllt hålrum (franska ”lacune”) efter några veckor.

Symptombild

- Pure motor syndrome: Capsula interna
- Pure sensory syndrome: Laterala thalamus
- Sensory-motor syndrome: Bakre capsula interna
- Dysartri + ”clumsy hand”: Knät av capsula interna
- Hemipares + ipsilateral ataxi: Pons

Malign mediainfarkt

- Ovanligt: 2% av stroke övergår i detta
- Utvecklas inom
2-5 dagar efter infarktdebut vid en stor infarkt.
- Tilltagande svullnad i hjärnan pga ödem i infarktområdet ger förhöjt ICP och

Handläggning av stroke

Schematisk handläggning

1. ABCDE + akutprover

- Blodstatus, CRP/SR, glukos, elektrolyter (Na, K, Ca), kreatinin, troponiner, blödningsstatus (trombocyter, PK, APTT)

2. Blödning eller ischemi? CT!

3. Ischemi bekräftad

- Överväg trombolys/trombektomi (indikationer/kontraindikationer)

4. Fastställ orsak

Förmaksflimmer (17%)

- Auskultation, EKG
- Överväg
antikoagulantia

Carotisplack (4%)

- Auskultation carotider, UL med doppler
- Överväg
kärlkirurgisk intervention

Annat (64%)

- Hjärtinfarkt , lokal trombos etc.
- Specifik behandling

5. Eftervård på avdelning

- DVT-profylax, träning + ADL-träning, rehabilitering,
-
Sekundärprevention baserad på grundsjukdom.

inklämning av hjärnstammen.
- Hög mortalitet (80%) om obehandlad. Ogynnsam prognos.
- Neurokirurgisk behandling: Dekompressiv hemikranietomi (inom 48h). Påverkar ej grad av funktionellt bortfall. Är dock livräddande.

Transitorisk ischemisk attack (TIA)

- Mycket lindrig ischemisk skada , vars symptom till största delen går över hos de flesta som drabbas.
- Definition: Plötsligt insättande symptom som övergår inom 24h.

- Uppstår till följd av mikroembolier från aterosklerotiska plack (oftast). Dessa kan snabbt lösas upp och ger därför inte så stor skada på parenkymet.
- Utgör en viktig riskfaktor för stroke. Kräver akut utredning och insatta förebyggande åtgärder för att förhindra strokeuppkomst.

Symptom

- Carotisområdet: Övergående pares, känselnedsättning, afasi, synförlust på ett öga (tromb/emboli i a ophtalmica)
- Vertebralisområdet: Övergående balansrubbning, yrsel, dubbelseende och dysartri

Anamnes

- Insjuknandesätt: Symptom? Omständigheter? Utveckling av symptom? Epileptiskt anfall?
- Trauma: Falltrauma mot skalle/höft särskilt.
- Kardiella symptom: Arytmikänsla? Bröstsmärta?
- Riskfaktorer: Hypertoni? Förmaksflimmer? Diabetes? Rökning? Tidigare stroke? Etc...
- Aktuella läkemedel?
- Annan neurologisk sjukdom?
- Ärftlighet?
- Annat:
Funktionsförmåga före insjuknande? Sociala förhållanden?

Klinisk undersökning

- ABCDE!
- NIHSS:
National Institute of Health Stroke Score. En poäng baserad på neurologiska symptom. 0-42. Finns på formulär. Högre poäng = sämre funktion.
- Kardiellt (hjärta, carotis, BT) + pulmonellt + neurologiskt status (vakenhetsgrad + ev bortfallssymptom)
- Tecken till
yttre trauma?
- Kroppstemperatur

Laboratorieprover

- Akut: Blodstatus, CRP/SR, glukos, elektrolyter (Na, K, Ca), kreatinin, troponiner, blödningsstatus

Referenser

Cerebrovaskulära sjukdomar. Norrving, B; Olsson, J-E; Lindgren, A. Neurologi: 188-217 Utgåva 4 - Liber: 2006 (Fagius, J; Aquilonius, S-M)
Stroke, akut. Norrving, B. Internetmedicin http://www.internetmed- icin.se/dyn_main.asp?p- age=323 (Läst: 2013-03-24) (Internetmedicins redaktion)

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2024 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!