Sida 4 . Copyright Erik Boberg

Differentialdiagnoser

- Kan ge fluktuerande multifokal symptombild
- Infektion:
Neuroborrelios
- Autoimmunitet: SLE, primärt Sjögrens syndrom, sarkoidos
- Vaskuliter: CNS-vaskulit, Behcets syndrom (vaskulit),
- Kärlmissbildningar och hemangiom i ryggmärg och hjärnstam.
- Eventuellt
psykogenes.

Kortison

- Mekanismer vid MS: Minskar ödem, inflammation och immunologiska mekanismer i CNS.
- Förkortar durationen av ett skov:
Metylprednisolon (1g/dag i 3 dagar) ges vid svåra skov.
- Ej regelmässigt för kontinuerlig behandling: Ger dock viss tidsbegränsad förbättring av enstaka patienter med kroniskt progredierande MS.

Beta-interferon

- Mekanismer vid MS: Naturligt förekommande cytokin med immunmodulerande egenskaper. Är också antiviralt.
- Effekten tycks vara dosberoende: Dock har ingen optimal dos framtagits.
- Reducerar skovfrekvens med 30%, minskar skovens svårighetsgrad och minskar handikappsutveckling hos patienterna.Minskar markant MRT-förändringarna i hjärnan.
- Indikationer: Skovvist förlöpande MS. Hjälper ej mot den kroniska progressen.
- Biverkningar: Lokalreaktioner på insticksstället, några timmars influensakänsla efter injektionen (minskar efter en tids behandling). Kontraindicerat vid graviditet och amning.
- Effektreduktion: Neutraliserande antikroppar mot INF-beta bildas ibland efter en tids behandling och sänker effekten av behandlingen.

Natalizumab (Tysabri)

- Mekanismer vid MS: Human monoklonal antikropp mot VLA4 på lymfocyter. Hindrar dem från inträde till CNS.
- Effekter: Sänker skovfrekvens med 70% och kan ”släcka ut” aktiva lesioner på MR.
- Biverkningar: Progressiv multifokal leukencefalopati—progredierande virusinfektion (JC-virus, vilket finns latent i njuren och vaknar till liv) pga nedsatt cellmedierat immunförsvar. Viruset förstör oligodendrocyter. Subakut progredierande sjukdom (förlamningar, synpåverkan, kognitiv svikt, kramper). Dålig prognos med hög mortalitet.

 

Behandling

Symptomatisk behandling

Spasticitet

Baklofen po/intratekalt

Trötthet

Symeterel, moldafinil (Modiodal)

Nervsmärta

Amitryptilin (Tryptizol), Gabapentin, Karbamazepin (vid muskelkrampsmärta)

Depression

Antidepressiva, tex ecitalopram

Inkontinens

tolterodin (Detrusitol), desmopressin (Minirin), RIK

Impotens

Viagra, Cialis

Förstoppning

Bulkmedel, laktulos

Referenser

Multipel skleros. Ryberg, B; Hillert, J. Neurologi: 367-382 Utgåva 4 - Liber: 2006 (Fagius, J; Aquilonius, S-M)

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2023 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!