Sida 1 . Copyright Erik Boberg

Text Box: Nucleus subthalamicus
Text Box: Globus pallidus (externa, interna)
Text Box: Substantia nigra
Text Box: Putamen
Text Box: Nucleus caudatus
Text Box: Thalamus
Text Box: GABA-neuron från GPi: Dessa neuron hämmar, och styr därmed hur mycket av det sensoriska inflödet som får passera till kortex.
Text Box: Glutamat-neuron från nucleus subthalamicus: Stimulerar de hämmande neuronen från Gpi. Hämmas av GABA-erga neuron från Gpe, vilka i sin tur hämmas av GABA-neuron från putamen. GABA-neuronen från putamen hämmas av dopamin då de har D2-receptorer på sig.
Text Box: GABA-neuron från Putamen och nucleus caudatus: Hämmar hämningen från GPi, genom sin frisättning av GABA. Stimuleras eller hämmas i sin tur av dopamin, via D1-, resp D2-receptorn.

Patofysiologi—Parkinsons sjukdom

Text Box: Nucleus reticularis

Parkinsons sjukdom

1. Ger en destruktion av de dopaminerga neuronen i substantia nigra .
2. Detta
minskar dopaminstimuleringen av putamen och nucleus caudatus
3.
Detta minskar den direkta hämningen av GPi (minskad stimulering av stimulerande D1-receptorer i putamen och nucleus caudatus. Det ökar också hämningen av GPe (minskad stimulering av hämmande D2-receptorer i putamen). Detta i sin tur minskar hämningen av nucleus subthalamicus och ger därmed en ökad stimulering av GPi .

4. Den ökade aktiviteten i GPi ger en ökad hämning av thalamus och därmed försämrad återsignallering till motoriska kortex.
- Detta har lagts fram som
förslag till förklaring av hypokinesin vid Parkinsons sjukdom.
- Förklaringsmodellen har problem: Infarkter i VL och VA i thalamus (de areor som sänder signaler tillbaka till kortex) ger inte några parkinsonliknande symptom. Dessutom försämras akinesin av pallidotomi. Thalamotomi förbättrar rigiditet och tremor, men påverkar inte akinesin och bradykinesin. Viljestyrda rörelser försvåras inte av kirurgin.
- En teori som istället satts upp är att signalleringen från thalamus blir okontrollerad och konstig till följd av den ökade inhiberingen från GPi vid parkinsons sjukdom. Signalleringen i thalamus blir omöjlig att påverka från de basala ganglierna, vilket gör att den hela tiden stör de viljestyrda rörelser man vill utföra.

Normal funktion

Vid initiering av en rörelse signallerar kortex (primära och sekundära motorkortex) förutom till pyramidalbanan, även till putamen och nucleus caudatus.

Signalleringen aktiverar dem, varpå de i sin tur hämmar globus pallidus. Då släpper GPi:s hämning av thalamus, vilket gör att thalamus (areor VL och VA) kan skicka signaler tillbaka till kortex. Detta underlättar rörelse

Dopamin från substantia nigra: Stimulerar via D1-receptorn och hämmar via D2-receptorn. Verkar på Putamen och nucleus caudatus.
- De GABA-neuron som går till GPe har D2-receptorer (hämmas alltså)
- De GABA-neuron som går till GPi har D1-receptorer (stimuleras alltså)

Patogenes bakom Idiopatisk parkinsons sjukdom

- Ärftliga former: Det finns både autosomalt dominanta och recessiva orsaker till sjukdomen. Ett exempel på dominant variant är mutationer i proteinet α- synuclein (ett protein som uttrycks på många ställen i CNS och är inblandat i synaptisk transmission och andra cellulära processer).
-
Makroskopiskt ser man att substantia nigra har blivit blek.
- Lewy-kroppar är ett vanligt fynd vid parkinsons sjukdom. De utgör intracytoplasmiska kroppar som hittas i kvarvarande neuron i de skadade områdena. Innehåller filament av α- synuclein och andra proteiner.
- Vissa parkinsonpatienter utvecklar demens. Hos dessa hittas vanligen Lewy-kroppar även i neokortex och limbiska systemet (förutom i substantia nigra).

Förslag på orsaker till neuronskada vid parkinsons sjukdom:

- Felveckning av proteiner (främst α- synuclein, ett protein som främst uttrycks i nervceller) och misslyckande av nedbrytning av dessa i proteasomen leder till inlagring i cellerna och skador.
- Detta stöds av de familjära formerna som uppstår pga mutationer i α- synuclein och i proteiner involverade i ubiquitin-proteasomvägen (bla ett ligas kallat parkin)
- Metabolismen av dopamin och melanin leder till bildning av fria radikaler som utsätter cellerna för oxidativ stress.
- Excitotoxicitet (varför? Bara bidragande faktor?) skadar nervceller.

Text Box: Motoriska signaler till ryggmärgen via pyramidbanan.

Referenser

Rörelsestörningar. Aquilonius, S-M. Neurologi: 258-276 Utgåva 4 - Liber: 2006 (Fagius, J; Aquilonius, S-M)
The Nervous System. Frosch, MP. Basic Pathology: 859-902 Utgåva 8 - Saunders, Elsevier: 2007 (Kumar, V; Abbas, A; Fausto, N; Mitchell, R)

1 trådar om denna sida i forumet

Bharti Singh
Tack så hemskt mycket för den här underbara, vackra och helt fantastiska hemsidan! Jag blir så inspirerad av att läsa dina fina anteckningar!
Sida:0

Trådar på denna sida

medinsikt.se - © Erik Boberg 2024 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!