Gate control i ryggmärgen och opiater

Text Box: I
Text Box: II
Text Box: III
Text Box: IV
Text Box: V

+

C/A-delta fiber från nociceptor

A-beta fiber från tryckreceptor: Utgör en ”gate control” genom att stimulera hämmande interneuron och direkt hämma uppåtstigande smärtfibrer

Nedåtstigande neuron från inhiberande kärnor i PAG nucleus raphe magnus (NRM): Hämmar dels direkt på spinothalamiska neuron och via interneuron

Text Box:
Text Box: Opiater

Neuron i spinothalamiska banan som leder smärtimpulser till Thalamus (CNS)

NA, 5-Ht

Nedåtstigande hämmande signal till ryggmärgens dorsalhorn (lamina II)

NRM (Raphe Magnus nucleus)
- Serotonerga cellkroppar

PAG (Periaqueduktala grå massan)
- Del av retikulära formationen
-Påverkar direkt och via NRM fortledningen av smärtimpulser genom dorsalhornen.
- PAG
skickar efferenter till dorsalhornen där kontakter mellan nociceptorers neuron och neuron i spinothalamiska banan påverkas dels direkt, dels via påverkan på interneuron.
-Skickar ut 5-HT som verkar ha en hämmande effekt på smärtsignalleringen
-NE från LC verkar också vara betydande.

Kortex

Insulära kortex
-Kvalitet och lokalisation

Gyrus cinguli
-Emotionell anknytning, vilja att bli av med smärta

Amygdala: PAG får signaler från bla amygdala, den knut som har med våra känslor att göra. På så sätt kan smärtstimulit moduleras så att det korrelerar med den allvarlighetsgad vi uppfattar att det har.

Thalamus: PAG skickar också efferenter till thalamus som påverkar de intrathalamiska nuklei som har med smärtfortledning att göra.

Smärtimpuls från spinothalamiska banan.

Endorfiner: Via opiatreceptorer

Spinothalamiska banan

- Leder smärtimpulser från ryggmärgen till thalamus där de kopplas vidare för tolkning i CNS.
-
I många fall får cellerna i spinothalamiska banan afferenter från både hud och viscera från samma segment .  Detta kan vara en av förklaringarna till den refererade smärta som ofta upplevs när man har ont i inre organ och tror att smärtan kommer från huden

i närheten av organet.
-
En grov förenkling delar in spinothalamiska banan i två funktionella enheter :

- Den ena terminerar i laterala thalamus (VPL, VPM – VMpo?) och skickar signaler vidare till insulära kortex . Denna signallerar lokalisationen av smärtstimulit och dess kvalitet (skarp, stickande, brännande osv).

- Den andra terminerar mer medialt i thalamus (MDvc) och skickar signaler till gyrus cinguli . Denna medierar de emotionella aspekterna av smärta , dvs vår uppfattning om smärtan som något negativt och vår vilja att bli av med den.
-
Det finns flertal exempel på spinalnerver som när de får signaler från nociceptorer , skickar vidare dessa till andra nuklei än de i den dorsala kolumnen eller

thalamus .
- Dessa leds
istället till nuklei i hjärnstammen som kontrollerar blodtryck, HR, svettning, andning, muskeltonus, blås- och tarmfunktion mm ( retikulära formationen, PAG, nukleus parabrachialis) .
- Dessa neuron ligger bakom de autonoma reaktioner vi får när vi känner smärta (svettning, ökad puls mm).

- Till lamina II i ryggmärgen når (förutom de nedåtstigande neuron som kommer från PAG) bla smärtfibrer och A δ- fibrer som leder beröringskänslighets-signaler. Dessa kopplar om till interneuron som modulerar kontakten mellan andra C-fibrer och spinothalamiska banan.
-
Den röda figuren till höger illustrerar ett hämmande interneuron i lamina II. Detta inhiberar kontakten mellan inkommande nociceptor-fibrer och uppåtstigande neuron som för smärtimpulserna till CNS.
- Neuronet stimuleras av nedåtstigande hämmande neuron från CNS och av inkommande signaler från tryckreceptorer (A-betafibrer).
- Neuronet hämmas av smärtimpulserna från nociceptor-fibrerna.
-
På detta sätt kan aktivitet i de neuron som når lamina II hämma fortledning av smärtimpulser till hjärnan .
- Detta kallas för
portvaktsteorin och tros till exempel ligga bakom det faktum att man kan lindra smärta med hjälp av att stryka sig på det onda stället .
-
Serotonin och noradrenalin är två substanser som har visats ha smärtmodulerande effekt i dorsalhornen.
-
Lamina II (eller substantia gelatinosa ) har visats innehålla stora mängder opiater och opioidreceptorer . Detta tros vara bidragande till dessa ämnens analgetiska funktion på denna nivå.

+

+

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2024 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!