Sida 5 . Copyright Erik Boberg

Orexinerna bidrar till vakenhet (stabiliserar) och hämmar REM-sömn.
- Diagnostik: Multipelt sömnlatenstest på neurofysiologiska labbet (medellatens < 8 min + 2 sleep onset REM episoder). HLA-testning (klart minskad risk för diagnos om ej förekomst av ovan nämnda HLA). Hypokretin i likvor < 110pg/ml.
- Behandlling: Modafinil (centralstimulantia), amfetaminderivat (missbruksrisk, hypertoni), zolpidem (mot nattliga sömnstörningar).

Sömnapnésyndrom
 

Sömn och körkort

- Hinder om: Sömnapné, snarksjukdom, narkolepsi, eller annan sjukdom med vakenhetsstörning som innebär trafiksäkerhetsrisk. Gäller ej vid framgångsrik behandling.
- Läkarens uppgift: Fråga om vakenhetsstörning (störning av nattsömn ledande till trötthet dagtid?). Specialistkompetenta kan utfärda intyg om tillåtelse för körning om god behandling getts. Redovisa då även behov av ev omprövning.

Anamnes för sömnbesvär

- Karakterisera sömnstörningen: Svårt att somna in? Vaknar flera gånger på natten? Vaknar tidigare på morgonen än du skulle vilja? Hur många timmar sover du per natt?
- Duration, förlopp: Hur länge har dina besvär pågått? Hur många nätter i veckan upplever du sömnstörning?
- Hur mår du dagtid: Tenderar att  nicka till? Kan du inte sova dagtid heller? Hur upplever pat sin tillvaro i största allmänhet (depression, ångest)?
- Kopplat till debut: Livshändelse? Kroppslig sjukdom?
- Innehav av körkort?

Hypnotika

Bensodiazepinliknande preparat

- Bensodiazepiner minskar djupsömn och REM. Ökar stadium 2 sömn.  Detta gäller dock inte de bensoliknande preparaten (zopiklone, zolpidem).
- De bensoliknande har kort halveringstid (2-6h) vilket inte ger så mycket bieffekter dagen efter.
- Kan ge anterograd amnesi: Man minns inte om man tex svarat i tfn på natten.
- Dessa är de enda preparaten med dokumenterad effekt vid sömnstörningar: Detta innebär dock inte att man inte kan använda alternativa preparat vid risk för beroendeutveckling/tolerans.

Zopiklone (Imovane): 7,5mg. Som zolpidem. Försämrar förmåga till bilkörning. 

Zolpidem (Stilnoct): 10mg förkortar insomningstid med 10-20 min, ökar total sömntid vid behandling i upp till 4 veckor, eller vid intermittent behandling. Marginellt ökad sömnkvalité. Vissa utsättningsbesvär  (klagomål över dålig sömn)  efter ett par månaders behandling

Bensodiazepiner: Dokumenterad effekt av triazolam (Halcion) 0,25mg.

Propriomazon (Propavan)

- Oklar mekanism: Centralt dämpande effekt. Ej toleransutveckling, ej beroendeframkallande.
- 30-60 min innan effekt sätter in.
- Bieffekter: Ibland hang over, restless legs.

Antihistaminer

Alimemazin (Theralen): Antihistamineffekt och antikolinerg effekt.
- Ges 1-2h före sänggående: Relativt långvariga effekter och trötthet dagen efter förekommer.

Prometazin (Lergigan): Antihistamin + antikolinerg. Halveringstid på 13h ger lång effekt, trötthet dagen efter. Används i undantagsfall.Tolerans vid upprepad dosering.

Antidepressiva

- Mirtazapin: Sederande effekt pga blockad av histaminreceptorer.
- Amitryptilin: Sederande effekt. Antikolinerga biverkningar.

Melatonin

- Återställer dygnsrytm hos blinda.
- Användbart mot Jet Lag.
- Cirkadin:
Depåadministrering av melatonin. Kan förbättra sömnkvalitet hos äldre patienter.

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2023 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!