Ryggsmärta (Lumbago) —behandling

Avsaknad av “röd flagg”: FYSISK AKTIVITET. Ej stillasittande/-liggande. Så aktiv som möjligt genom att växla mellan olika lägen som minskar smärtan. Ibland kan sängläge initialt ej undvikas. Så snart som möjligt bör dock pat fortsätta med dagliga aktiviteter.

Rörelser och avlastning: Stå/ligga bättre än sitta. Gå upp av och till. Undvik framåtböjda positioner. Lyft nära kroppen. Undvik vridna och tunga lyft. Psoasställning för vila (90 grader flexion i höfter och knän i liggande, stöd under benen).

Sjukskrivning: Aktiv, dvs partiell. Kontakt med arbetsplatsen, pat skall helst vara på jobbet en viss andel av tiden. Återgång till arbetet så snart som möjligt, även vid kvarstående besvär. Lång sjukskrivning minskar chansen till arbetsåtergång.

Sjukgymnastik: Efter 6 veckor. McKenzie övningar. TNS, ultraljud, akupunktur, värme, laserterapi saknar samtliga evidens.

Manuell terapi: Manipulation, mobilisering, naprapat, kiropraktor, massage. Har visats kunna ha smärtlindrande effekt vid akuta ryggbesvär. Ingen metod har visats vara överlägsen någon annan.

“Gul flagg”: Patienter som har diskrepans mellan symptom och undersökningsfynd och som har ovanligt eller svårförklarligt smärtbeteende. Hos dessa kan bakomliggande psykosociala faktorer finnas, vilka medför en risk för utveckling av svårbehandlade kroniska smärttillstånd. Extra noggranna instruktioner till dessa.

Ospecifik ryggsmärta + psykosocial belastning: Multidiciplinärt rehabiliteringsteam. Eventuellt smärtläkare (algolog) om minskande effekt av smärtlindrande behandlingsmetoder (kan tyda på störning av central smärtmodulering).

Återbesök: Efter 2-3 veckor. Ny anamnes och status. Akuttid vid progress/nytillkomna symptom.  Nytt återbesök efter ytterligare 4 veckor. Om neurologisk påverkan (svår ischias med neurologiska bortfall): CT/MR + remiss till ortoped.

Behandlingsrekommendationer akuta (<3 veckor) och subakuta (<12 veckor) ryggsmärtor utan “röd flagg”

För nacksmärtor finns endas begränsad evidens för effekt av analgetika. Vid påtagliga besvär kan man dock testa behandling som vid akut ländryggssmärta.

Distinkta och tidsbegränsade ordinationer av analgetika. Paracetamol + NSAId, ev tillägg med svag opioid vid svår akut smärta. Beakta biverkningar!

Behandlingsrekommendationer för långvariga (>3 månader) ländryggssmärtor:

- Flertalet behandlingsmetoder saknar belägg vid långvarig nack/ländryggssmärta.
- Uteslut behandlingskrävande orsaker
- Förebygg/minska fysisk och psykisk funktionsnedsättning. Kontrollera smärta. Hantera symptom.
- Behandla tillfälliga, akuta försämringar på samma sätt som akut smärta.
- Smärtlindrande läkemedel har begränsad evidens vid långvarig smärta. Om läkemedelsbehandling, ge den kontinuerligt (ej vid behov) och ffa för att lindra smärtan så pass att patienten kan vara i rörelse.
- Multidiciplinärt team: Vid långvariga, svåra smärtor eller funktionsnedsättning, samt vid hög analgetikaförbrukning. Här ingår ofta bla KBT.
- Manipulationsbehandling: Evidens vid långvariga ryggsmärtor.
- Kirurgi: För ryggmärgs/rotkompression som ger svåra smärtor eller utbredda progredierande bortfall. Tex lumbalt diskbråck. Väg in potentiella risker med operation. Positivt fynd vid CT och MR som korrelerar till smärtorna måste föreligga.

Läkemedel

Kommentar

Paracetamol och svaga opioider

Förstahandspreparat till ffa äldre. Kan kombineras

NSAID: Dokumentation saknas för NSAID i gelform. Stark evidens för att NSAID i tablettform fungerar vid akut-subakut ländryggssmärta.

- Försiktighet pga biverkningsrisk!

De olika NSAID-preparat som finns på marknaden skiljer sig marginellt effektmässigt.

- Exempel: Diklofenak 25-50mg x 2-3 i 7-10 dagar.

- Kan kombineras med allt utom selektiva COX-2 hämmare.

COX-2 hämmare: Coxiber.

Stor försiktighet med hänsyn till biverkningsrisken. Tromboemboliska biverkningar vid långtidsanvändning.

Muskelavslappnande: Istället för svag opioid vid besvärande muskelspasm.

Benzodiazepinderivat vid svår rörelsesmärta med muskelspasm. Övriga muskelavslappnande medel har tveksam dokumentation på ryggvärk.

Starka opioider:

Vid svår ischialgi - kortvarig behandling under pågående utredning och främst under sjukhusvård.

Läkemedel

Kommentar

Paracetamol

Förstahandspreparat

Svaga opioider

Missbruksrisk. Undantagsbehandling vid kroniska, icke maligna smärtor.

NSAID

Beakta biverkningsrisk

COX2-hämmare

Tveksam indikation vid långtidsbehandling med hänsyn till risken för allvarliga biverkningar

Tricykliska antidepressiva
SNRI
Pregabalin/gabapentin

Kan prövas vid långvariga värktillstånd med inslag av allodyni

Vid neuropatisk smärta

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2024 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!