ovanliga samt då ledstelhet efter immobilisering också är ovanligt.
- Om enbart gips inte räcker för att bibehålla läget kan man borra in stift i benen genom huden. Sedan fäster man stiften i gipset. De tas bort när läkningen har kommit såpass långt att enbart gips är tillräckligt.
- Frakturer som dock måste opereras är sådana som riskerar att annars orsaka felställningar i leder och fyser. Fraktur av laterala humeruskondylen är ett sådant exempel.  Dessa skador går genom både metafys och epifys (Salter & Harris 4) och riskerar att ge progredierande deformitet om patienten läker med felställning.

Barnskelettets läkning och remodellering

- Yngre barn—bättre läkningsförmåga: Femurfraktur hos nyfödd läker på några veckor. Hos ett äldre barn på 6-8 veckor och hos en vuxen på 3 månader.
-
Fraktur ger ökad genomblödning till fysen: Detta gör att det frakturerade benet inte sällan blir något längre än vad det annars skulle ha blivit. Dessutom ger en fraktur frisättning av tillväxtfaktorer lokalt. Man kan därför tolerera eller till och med eftersträva att vissa barnfrakturer, tex femurdiafysfrakturer, hos barn läker med en viss omlottställning .
- Tillväxten gör att felställningar i stor grad kan korrigeras och att reponeringen inte behöver vara lika exakt som hos vuxna. Ju närmare leden frakturen är belägen (nära aktiva tillväxtzoner) och ju yngre patienten är desto större felställningar kan accepteras.
- Remodellering av felställningar är effektivast om felställningarna är i samma plan som intilliggande led rör sig i. Då korrigeras de med c:a 1 grad / månad.
-
Varus/valgus och rotationer: Korrigeras betydligt sämre. C:a 1 grad / år.
- Mekanismen bakom korrigeringen är inte känd. Tillväxtplattorna har en inneboende ”strävan” efter att stå i rät vinkel mot riktningen av de huvudsakliga krafter som verkar i leden. Cellerna i övre tillväxtplattan kan registrera belastningen på leden och samordna tillväxten i fysen så att felställningar i viss mån korrigeras. Felställningar > 25 grader kan dock sällan korrigeras.

Behandling

- Behandling: Oftast lätt, särsklit som det ofta rör sig om lågenergitrauma. Misslyckas diagnostiken eller behandlingen kan det dock leda till livslång invaliditet. Efter någon vecka försvåras reposition av den begynnande läkningen.
- Behöver sällan opereras:
Detta då läkningen är snabb, tromboser, trycksår och infektioner är

Barnfraktur

Allmänt

Handläggning

Fysslutning (början-slut)

Distal radiusfraktur

- Vanligaste barnfrakturen
- Om fysiolys, sällan tillväxtrubbning.

- Reponering + gips i 3-5 veckor
- Dorsal felvinkling < 25 grader accepteras

Radius:
- Pojkar: 17,5-18
- Flickor: 16-16,5

Underarms-fraktur

- Tjockt periost styr frakturändarna rätt och möjliggör sluten reposition och gipsning.
- Ofta greenstick eller plastisk deformering enbart.

- 2 månaders gipstid. Långsam läkning. Kortare gipstid ger risk för refraktur.
- Stelhet i led pga immobilisering ovanligt hos barn.

-

Armbåge

- Svår diagnostik: Skelettet består till stor del av brosk som ej ses på röntgen. 3 av 4 sekundära benkärnor i området utvecklas sent (efter 7 års ålder)
- Vanligt med kärl och nervskador eftersom att dessa strukturer sitter fast på var sina sidor om leden.
- Kontrollera distalstatus ofta. Smärta, bortfall av känsel och motorik, bortfall av pulsar, dålig kapillär återfyllnad.

- Suprakondylär humerus: Oftast sluten + gips. Perkutana stift om kraftigt dislocerad. Pga risk för kärlskada ofta indicerat med obs på sjukhus efter reposition.
- Lateral humeruskondyl: Ovanlig, men Salter & Harris 4 vilket gör dem allvarliga. Öppen reposition vid felställning > 2mm.
- Collum radii: Fall på utsträckt arm. Ger minskad pro/supination. Oftast sluten reposition + gips.
- Olecranon: Slitskador från triceps eller direktvåld. Oftast sluten reposition + gips.

Humerus (först):
- Pojkar 13-13,5
- Flickor 11-11,5

Ulna (sist):
- Pojkar: 15-15,5
- Flickor: 12,5-13

Femur

- Kraftigt våld krävs för proximala femur. Trafikolycka tex. Allvarlig fraktur. Kan ha ringa felställning. Stor risk för avaskulär nekros av caput (40%).
- Femurdiafysfraktur hos yngre barn ger oftast överväxning och förläningning av benet.

- Proximala femur: Oftast öppen reposition. Prioritet över de diafysära som ej har samma komplikationsrisk.
- Femurdiafysen: < 10 år sällan omfattande mjukdelsskada/blödning. Läker oftast utan problem.

Trochanter major:
- Pojkar: 15,5-16
- Flickor: 14-14,5

Vanligt med öppen reposition

Ganska vanligt med öppen reposition

- Collum femoris
- Knän (distala femur och proximala tibia)
- Fotleder

- Armbågar (distala humerus, proximala radius och ulna)
- Femurdiafysen

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2024 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!