Ringa felställning

Sidofelställning (lateralt/ medialt/ framåt/ bakåt)

Vinkelfelställning (varus/ valgus/ framåt/ bakåt)

Förkortning

Förlängning

Rotations-felställning

intima.
-
En skadad intima predisponerar för trombosutveckling och en mer successiv utveckling av kärlskadan. Var observant på tilltagande symptom efter behandling av fraktur!
-
Skaderisken är störst vid armbåge och knäled, där kärl är fästa på var sida av leden.
-
Även vid bäckenfrakturer är risken stor pga lacerationer till följd av att det här ofta rör sig om utbredda krosskador.
- Sluten fraktur/luxation:
Relativt ovanligt med kärlskador på större kärl. Det kliniska förloppet är här mer variabelt än vid öppna frakturer, där skadorna ofta blir uppenbara. Upprepade distalstatus efter reposition och operation är ett måste!
- Kliniska tecken på ischemi:
Smärta (behöver ej vara svår), paralys, nedsatt sensibilitet, perifer kyla, blekhet/cyanos, avsaknad av perifera pulsar.
- Om misstänkt cirkulationsinsufficiens:
Handla omgående, det är konstfel med expektans! Klipp upp ev bandage/gips, inspektera och palpera.
-
Om ej omedelbar förbättring av detta , misstänk compartmentsyndrom, kärlskada eller bådadera. Ring kärlkirurg. De undersöker med doppler och ev (DT-)angiografi för att bekräfta kärlskada.
-
Åtgärd: Kirurgisk med reparation av kräl. Stabil osteosyntes i samma seans för att skydda kärlreparationen. Fasciotomi blir också ofta

nödvändig. Detta då nedströms kärl och vävnad kan ha tagit skada av ischemin, vilket vid reperfusion leder till hyperemi och ödemutveckling (reperfusionsskador) med risk för compartmentsyndrom.

Nervskador

- Neurapraxi: Lindrigaste formen. Axoner fortfarande intakta, men lokalt funktionsstörda. Demyelinisering sker lokalt. Spontan restitution är regel.
-
Axonotmes: Inkomplett skada. Axoner är delade, men nervens kontinuitet är bevarad. Kan ske vid kontusion vid slutna frakturer eller efter långvarigt tryck. Restitution är möjlig.
- Neurotmes: Komplett delning av nerven.  Avskärning eller avslitning. Dålig prognos.
-
Kliniska tecken: Pares (svaghet), paralys (fullständig förlamning) och känselbortfall
-
Undersökning: Nyp med pincett för att undersöka sensibilitet. Avsaknad av svettning (torr hud) är tecken på neurologiskt bortfall. Kan ofta kännas. Be patienten röra på extremiteter och notera extremitetens ställning i vila och vid passiv rörelse.
- Behandling: Ofta expektans vid slutna skador. Håll dock koll på restitutionen. Om den uteblir kan man behöva explorera. Se då till att inte kontrakturer uppstår.
- Suturering: Om nerver delats bör de sutureras. Resultatet är dock ofta blygsamt, trots skicklighet hos

kirurgen.

Röntgen

- Två projektioner: Avbilda kroppsdelen i två mot varandra vinkelräta projektioner för att ge en korrekt bild av frakturen.
-
Initial användbar information: Är frakturen intraartikulär eller extraartikulär? Är det en enkel (2 fragment) eller komplicerad/komminut (>2 fragment) fraktur? Hur stor är felställningen?
-
Intraartikulära frakturer är behäftade med fler komplikationer, såsom artros och minskad ledfunktion.
-
Komplicerade frakturer kräver oftast mer extensiva åtgärder för att stabiliseras (intern fixation).
- Slätröntgen ger inte information om: Mjukdelsskador, blodförsörjning till benet, grad av läkning (bättre med klinisk undersökning). Rotationsfelställning kan vara svår att se på röntgen (lättare kliniskt i vissa fall).
- Specialprojektioner: Vid tex rygg, skafoideum, fotled.
- DT: Vid många ryggfrakturer och vissa ledfrakturer
- Scintigrafi: Vid osäkerhet om fraktur eller ej. Tex i collum femoris eller os skafoideum. Bensökande isotoper. Svar fås efter några dagar.

Frakturegenskaper

- Tvär fraktur: Tyder på direkt trauma. Som att bryta av en tavelkrita.
- Sned/spiralformad fraktur: Tyder på indirekt våld. Som att vrida av en tavelkrita.
- Komminut fraktur: Förekomst av intermediärfragment. Risk för bristfällig blodförsörjning av mellanfragmenten.
- Saknade benfragment: Förekommer vid öppna frakturer.
- Felställning: Acceptabelt är måttlig förkortning och sidodislokation. Vinkelfelställning och rotationsfelställning ger ofta dåligt funktionellt resultat. Förlängning (diastas) försämrar läkningen.

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2024 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!

Aktuell sida: Trauma och frakturer