Sida 1 . Copyright Erik Boberg

Immunsystemet hos spädbarnet

IgA med sekretorisk komponent: Skyddar mot enzymatisk nedbrytning av IgA. Binder IgA till mukus och därmed de bundna patogenerna dit.

Födsel

1 år

4 år

Cirkulerande antikroppar från modern

- Framför allt IgG: Överförs via placenta under fostertiden och kvarstår sedan under det första levnadsåret.
- Detta ger barnet samma uppsättning IgG och i samma mängd som modern har cirkulerande. Samma specificiteter mot omgivande patogener.

Mukosala IgA från bröstmjölken

- Sekreras i moderns bröstkörtlar in i mjölken och hamnar i barnets mag-tarmkanal där de utgör en del i ett första skydd mot patogener.
- Om mjölken vänjs av tidigt sjunker dessa nivåer snabbare (heldragen linje).

Egenproducerat IgG hos fostret

- Den undre visar utan vaccination och den övre kurvan om barnet vaccinerats.

IgG

IgA

Eget IgG

Scavenger : Känner igen en stor uppsättning av bakteriella antigen.

CD14 (LPS-receptor)

Toll Like Receptors (TLR): Finns en stor uppsättning olika med olika affinitet. dsDNA, peptidoglykan, LPS, ssRNA, lipoteikosyra, etc.

MHC-II: Visar upp bakt antigen för T-celler för att starta ett adaptivt svar.
- Spädbarn har lågt MHC-uttryck

LPS

Fagocytos: Fungerar normalt hos spädbarn

Cytokinproduktion: Tillkallar andra immunceller, skapar lokal inflammation.
- Låg produktion av IL-12, TNF-alfa, INF-alfa, INF-gamma hos spädbarn

IL-12

CD40-ligand
Lågt uttryck hos spädbarn

TGF-beta, IL-10: Låg produktion hos spädbarn

Bildade antikroppar hos spädbarn: Främst IgM pga dålig mognad hos B-celler till följd av lågt CD40-ligand och cytokinuttryck hos T-celler.
- Särskilt IgG2, vilken är viktig för bindandet till kapselbärande pneumokocker, bildas sent

Text Box: Neonatala neutrofiler: Minskad pool, minskad adherens, migration, intracellulär avdödning

12 mån

24 mån

Th2-markörer: CCL22

Th1-markörer: CXCL-10

Övervikt av Th2-svar tidigt i livet som sedan slår om till ett övervägande Th1-svar.

1/2 år

IgM

Lågt IgG hos barnet

Egenproducerat IgM hos fostret

- Kommer igång först. Försämrad type-switch hos B-celler gör att IgG produktionen dröjer längre.

20v

Infektionskänslighet hos prematura barn

- Tillväxthämning: Dålig utveckling av immunsystemet.
- Omogen GI-kanal: Större risk för infektion genom tarmmukosan.
- Mindre halt IgG överfört från modern. Koncentrationerna börjar stiga efter v 20.
- Intensivvård: Respiratorbehandling, TPN, infarter, vanligt med antibiotikabehandling—risk för resistensutveckling.
- Stor risk för malnutrition postnatalt.

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2024 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!