Sida 4 . Copyright Erik Boberg

Handläggning av alkoholintoxikering

Grad av toleransutveckling

- Högre tolerans ger mer symptom

Aktuell dryckesperiod

- Långvarigare och intensivare ger ett mer allvarligt abstinenssyndrom

Annan somatisk sjukdom

- Tex pneumoni: Kan förvärra abstinenssyndromet.

Tidigare allvarliga episoder

- Tidigare delirium tremens, krampanfall i samband med abstinens ökar risken för nya allvarliga episoder

Abstinensnivå 1: Lindrig. Inga riskfaktorer för delirium/kramper

- Alltid i öppen vård: Substituera tiaminbrist (per os). Tät stödjande kontakt med sköterska för att lugna patienten.
- Ej benso. Välj istället sederande antihistaminer (sänker dock kramptröskeln) i kombination med karbamazepin (även vid frånvaro av anamnes på abstinenskramper).
- Alternativ sömninduktion: Propavan, Theralen (kan sänka kramptröskel)

Abstinensnivå 2: Uttalad abstinens, inga riskfaktorer för delirium/kramper

- Sluten vård oftast: Behandla med korstoleranta medel ( bensodiazepiner ) för att förebygga deliriumutveckling och kramper, samt för att lindra symptom. Tiaminsubstitution!
- Tillägg av karbamazepin:
Om kramprisken bedöms som betydande (annars har benso en acceptabel krampprofylaktisk effekt)
- Öppenvård om: Möjlighet för utdelning av benso mha sköterska finns och patienten står under disulfirambehandling. Detta för att eliminera risk för spridning av preparaten och missbruk av dessa.

Abstinensnivå 3: Svår abstinens, och/eller  riskfaktorer för delirium/kramper

- Sluten vård alltid: Bensodiazepiner i nedtrappning , högre doser än vid nivå 2.
- Sömninduktion: I de svåraste fallen. Vid tecken till begynnande delirium tremens . Övervaka puls och BT. Börja sedan nedtrappningsschema.
- Miljö: Ljus, tyst och lugn. 5 min samtal med sköterska per timma ger diliriumprofylaktisk effekt.
- Tillägg av haloperidol: Delirium med psykotiska symptom som inte kan brytas med adekvata doser benso. Ej högdos! Detta kan orsaka cirkulationskollaps och sänkt kramptröskel.
- Specifik krampprofylax: Karbamazepin. Vid anamnes på tidigare kramper, förhöjd risk av annan anledning. Ej rutinmässigt.
- Parenteral tiaminsubstitution

Klinisk-kemisk diagnostik

- Alkohol i utandningsluft/i serum. Leverprover, GT, CDT, blodstatus.
- Övriga intoxprover:
Blandmissbruk?
- Differentialdiagnostik vid sänkt medvetande: HUSK MIDAS
- Skalltrauma? CT pga blödningsrisk.

Uppföljning med återfallspreventiva åtgärder

Annan, samtidig psykisk störning? KBT? Läkemedelsbehandling? Planerad rehabilitering på särskilt hem för missbrukare? Se sida 4.

Önskar pat avgiftning / vidare behandling av sitt missbruk?

Detta är helt avgörande för om pat bör avgiftas eller ej.

Riskfaktorer för delirium tremens

Tidigare delirier

Stort intag: >75cl starksprit/dag i 3 veckor

Somatisk sjukdom: Pneumoni tex, eller hjärnskador (tid stroke...)

Uttalad abstinens med vegetativ påverkan: Puls > 120

Anamnes på abstinenskramper

Blandmissbruk

Nedtrappningsscheman för bensodiazepiner

- Vilket preparat? Oxazepam eller Diazepam. Oxazepam saknar aktiva metaboliter och ackumuleras därmed ej vid leverskada. Ej kickeffekt (ej samma beroendepotential och lågt värde på illegala marknaden). Oxazepam kortare T½ än diazepam vilket kan uppfattas som obehagligare.

Stort schema: 25mg oxazepam 2x4 dag 1, 2+1+2+1 dag 2, 1+1+1+1 dag 3, 1+0+1+0 dag 4, 1+0+0+0 dag 5.

Litet schema: 1+1+1+2, 1+1+1+1, 1+1+0+1, 1+0+0+1

Vid behovsdos: Oxazepam 25mgx1, max 3/dygn

Mål med behandling: Minska specifika abstinenssymtpomen, puls 80-90.

Symptom på delirium tremens

- Extrem abstinensmanifestation: Eget syndrom. Kan bli föremål för LPT pga psykotisk valör

Initialt: Ångest, sömnstörning, tremor, puls-/BT-stegring

Senare: Hallucinationer. Synhallucinos vanligast. Hörsel förekommer (spelande musik, men inte regelrätta kommenterande/samtalande röster).

Fullt utvecklat: Förvirring tillstöter.

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2024 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!